جواد داداش زاده

جواد داداش زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

ارائه مدل آینده پژوهی مناسب نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی نداجا الگو آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۷
هدف:اندیشیدن درباره آینده برای کارها و اقدامات کنونی هر سازمانی امری ضروری است. واکنش بدون اندیشیدن به آینده امکان پذیر است، اما کنش امکان پذیر نیست چرا که عمل نیاز به پیش بینی دارد. بدین ترتیب، مقاله حاضر با هدف ارائه مدل آینده پژوهی مناسب نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش: این تحقیق از نظر هدف به صورت کاربردی، از نظر نوع انجام، یک تحقیق آمیخته-اکتشافی است. جامعه آماری شامل 30 نفر از جمله مدیران و فرماندهان ارشد ستاد نداجا می باشد در بخش کیفی داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با چهار نفر از خبرگان آینده پژ وهی به صورت اشباع داده جمع آوری و پس از تحلیل مضمون پرسش نامه ای با 21 گویه تهیه و در اختیار صاحب نظران خبره نیروی دریایی قرار گرفت. و با استفاده از  نرم افزارهای تحلیل عاملی (SPSS) و روش دلفی نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: هشت مولفه مشتمل بر ساختار سازمانی، اهداف، محورهای فعالیت آینده پژوهی، انتظارات سازمان، افق زمانی، مدت زمان در دسترس، نیروی انسانی و فرهنگ مشارکت و پاسخ گویی به عنوان ابعاد مختلف آینده پژوهشی در نیروی دریایی ارتش شناسایی گردید.نتایج: پژوهش نشان داد پیاده سازی نظام آینده پژوهی مناسب در نداجا موجب توسعه و تقویت هوشمندی راهبردی، افزایش دقت و سرعت عمل نیروی دریایی راهبردی، تعیین و اصلاح جهت گیری ها و تصمیم گیری های راهبردی، تقویت و تحریک خلاقیت و نوآوری و افزایش پویایی سازمان می شود. هم چنین مشخص گردید تاثیرگذارترین بعد، بعد روش هاست و بیشترین تاثیر مربوط به تاثیر فرهنگ مشارکت است. از طرفی وجود ساختار سازمانی موثر با مشارکت ارتباط بسیار مهمی دارد و آشنایی قبلی مشارکت کنندگان با آینده نگاری نیز تاثیرگذار است، بنابراین با برگزاری جلسات آموزش آینده پژوهی می توان سطح همکاری ها را ارتقاء بخشید و به اهداف مدنظر سازمان نزدیک شد.
۲.

شناسایی شاخص های امنیت انسانی موثر بر توسعه سواحل مکران با استفاده از تکنیک دلفی (مطالعه موردی بندر جاسک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت انسانی توسعه سواحل مکران تکنیک دلفی بندر جاسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی شاخص های امنیتی انسانی موثر بر توسعه سواحل مکران با استفاده از تکنیک دلفی (مطالعه موردی بندر جاسک) بوده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی تحلیلی و به صورت پیمایشی انجام شده است. شاخص های اولیه پس از مطالعه مقالات و منابع کتابخانه ای استخراج شده است. برای دستیابی به شاخص های نهایی از روش دلفی استفاده شده است. کارشناسان خبره برای اجرای روش از بین کسانی که حداقل در طول 10 سال گذشته در جریان تغییرات صورت گرفته در شهر جاسک بوده اند، انتخاب شده اند. به این ترتیب، روش در دو دور متوالی اجرا شده است که در هر دور، پرسشنامه ای به صورت طیف لیکرت در اختیار افراد خبره قرار گرفته است. از سوی دیگر، میزان همبستگی درونی پرسشنامه از طریق بررسی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب مقادیر 95/0 و 97/0 بدست آمد، این میزان نشانگر همبستگی درونی عالی می باشد. یافته ها: در پژوهش مجموعه ای از عوامل امنیت انسانی موثر بر توسعه سواحل مکران شناسایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که  شاخص های تامین نیازهای اساسی، مراقبت های اولیه بهداشتی، قاچاق، رشد یا کاهش جمعیت، وقوع جرم و مهاجرت های داخلی به ترتیب بیشترین نقش را به لحاظ امنیتی بر توسعه سواحل جنوبی دارند. نتایج: نتایج پژوهش شامل عوامل شناسایی شده امنیت انسانی موثر بر توسعه سواحل جنوبی است که در نهایت ۶ شاخص تعیین کننده  از بین ۲۰ شاخص اولیه شناسایی شد.
۳.

طرح راهبردی توسعه فرهنگ دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طرح راهبردی فرهنگ دریایی توسعه فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف: از فرهنگ به عنوان سرمایه ذهنی جامعه، برای حل مسائل و غلبه بر مشکلات یاد می شود و بر همین مبنا توسعه فرهنگ، گسترش کمی و کیفی سرمایه ذهنی جامعه، شامل عناصری چون اندیشه ها، دانش، عرف، باورها و اعتقادات تعریف شده است. با این رویکرد، توسعه فرهنگ دریایی، به مفهوم گسترش کمی و کیفی اندیشه، باور و دانش بهره برداری از ارزش های بالقوه محیط های ساحلی و دریایی به منظور تأمین منافع ملی کشور قلمداد می شود. تحقیق حاضر با هدف ارائه طرح راهبردی برای توسعه فرهنگ دریایی کشور انجام شده است. روش: این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی و از نظر رویکرد آمیخته است. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی، 15 نفر از خبرگان دریایی که به روش نمونه گیری هدفمند تعیین شده اند و در بخش کمی، 55 نفر از کارشناسان دریایی که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. داده های این تحقیق از طریق محیط شناسی راهبردی و با استفاده از پرسش نامه های محقق ساخته، مصاحبه نیمه ساختاریافته، نشست خبرگی، بررسی مقایسه ای مؤلفه های قدرت دریایی در ایران و جهان و مطالعه سیاست های توسعه دریامحور کشورهای منتخب جمع آوری شده اند. یافته ها: در این تحقیق ارکان جهت ساز فرهنگ دریایی کشور و موانع و چالش های توسعه فرهنگ دریایی بررسی و با انجام محیط شناسی راهبردی، عوامل تاثیرگذار در توسعه فرهنگ دریایی استخراج و با استفاده از جداول ارزیابی درونی و بیرونی (EFE و IFE) نقش های چهارگانه این عوامل در قالب نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت احصاء و بر اساس این نقش ها، موقعیت راهبردی کشور در توسعه فرهنگ دریایی مشخص و راهبردهای کلان با روش تدوین راهبرد SOWT، استخراج و به کمک ماتریسQSPM، اولویت بندی و الزامات تحقق راهبردها، با استفاده از نشست خبرگی، مشخص شده اند. نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق ارائه ده راهبرد به همراه الزامات تحقق راهبردهاست که مهم ترین آن راهبرد برنامه ریزی برای تغییر سبک زندگی مردم با تأکید بر فرهنگ عمومی جامعه، از طریق تغییر در رژیم غذایی مردم به مصرف آبزیان، توسعه محصولات فرهنگی دریایی، توسعه گردشگری دریایی، ترویج شبکه های اجتماعی فعال در حوزه دریا، استفاده از نمادهای دریایی در گسترش فضاهای شهرها و الگوسازی فرهنگ مقاومت در دفاع دریامحور به منظور حمایت از سیاست های توسعه دریامحور کشور است.
۴.

تأثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر ابعاد سبک زندگی کارکنان نظامی (مورد مطالعه: یکی از شهرک های نظامی نداجا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه اجتماعی خانواده اینستاگرام سبک زندگی کارکنان نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۹۹
هدف: ورود فناوری های جدید به زندگی انسان، در هر عصر و دوره ای بر زندگی فردی و به تبع آن بر فرهنگ عمومی و تمام مظاهر زندگی اجتماعی از اقتصاد و سیاست و خانواده تأثیرگذار بوده است. فناوری به همان اندازه که تأثیر مثبت در زندگی ما دارد، می تواند تأثیر منفی هم داشته باشد. البته استفاده ی زیاد از حد از فناوری بیش از همه ممکن است که در سبک زندگی ما تأثیرگذار باشد. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر ابعاد سبک زندگی کارکنان نظامی (مطالعه موردی: یکی از شهرک های نظامی نداجا) اشت. روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد تهران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه خانواده هایشان بودند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر نمونه گیری تصادفی ساده بود. جهت تعیین حجم نمونه در مرحله پیش آزمون تعداد پانزده پرسشنامه به طور آزمایشی موردبررسی قرار گرفت که پس از اطمینان از پایایی پرسشنامه، حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 40 نفر تعیین گردید. مهم ترین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود و روایی آن توسط متخصصان تائید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای 83 /0 بود. یافته ها: نتایج رگرسیون گام به گام بیانگر تأثیر مستقیم اینستاگرام بر هر چهار بعد مذهبی، سیاسی، اقتصادی و خانواده بود؛ و در گام اول بعد خانواده بیشترین تأثیر را پذیرفت و پس ازآن بعد سیاسی، مذهبی و اقتصادی به ترتیب تأثیر پذیرفتند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش شبکه اجتماعی اینستاگرام بر هر چهار بعد سبک زندگی کارکنان مؤثر بوده و بیشترین تأثیر این شبکه بر بعد خانواده بود که درنهایت هم راستا با این نتیجه راهکارهایی نیز ارائه گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان