آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴

چکیده

هدف : هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و نگرش کاری با عملکرد شغلی کارکنان بوده است. روش : این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان نیروگاه  دریایی شهید سلیمی به تعداد 556 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 228 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب وضعیت استخدامی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه استاندارد رهبری تحول آفرین، نگرش کاری و عملکرد شغلی استفاده شده است. پایایی ابزارها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 73/0، 75/0 و 86/0 به دست آمد. یافته ها : جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رهبری تحول آفرین و نگرش کاری با عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین سهم هر یک از مؤلفه های رهبری تحول آفرین و نگرش کاری در پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان متفاوت است. نتیجه گیری : رهبری تحول آفرین و نگرش کاری بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد و مؤلفه های رهبری تحول آفرین و نگرش کاری می توانند  عملکرد شغلی کارکنان را پیش بینی نمایند.  

تبلیغات