مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی دوره 3 تابستان 1401 شماره 2 (پیاپی 8) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

حرکت از نوآوری بسته به باز در سازمان های دانشی با رویکرد مدیریت دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری باز مدیریت دانش سازمان های دانشی (دانشگاه ها) الگوی نوآوری باز روش تصمیم گیری DANP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۷
هدف: هدف تحقیق پیش رو شناسایی ابعاد و مولفه های نوآوری باز در سازمان های دانشی(دانشگاه) و ارائه الگویی برای حرکت از نوآوری بسته به نوآوری باز با رویکرد مدیریت دانش، در این سازمان ها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری هر یک از ابعاد می باشد. جامعه آماری مشتمل بر 10 نفر از اعضای هیات عملی مطلع به مبانی مدیریت دانش و نوآوری می باشد که بروش هدفمند انتخاب شده اند. روش : ابزار تحقیق در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسش نامه می باشد. بعد از شناسایی مولفه ها و ابعاد نوآوری باز در سازمان های دانشی(دانشگاه ها) و انتخاب تعدادی از این ابعاد طبق نظرات تیم خبرگی، این ابعاد با استفاده از روش تصمیم گیری و اولویت بندی DANP بررسی شده و شدت اثرگذاری و اثرپذیری هریک از عوامل بدست آمد. یافته ها : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان می داد، تعداد 75 مولفه  بعد از ادغام مولفه های مشابه و دسته بندی آنها به 30 مورد کاهش داده شد، سپس با نظرات تیم خبرگی 8 بعد، برای اجرای نوآوری باز در سازمان های دانشی شناسایی شد. نتایج :در این الگو سه مولفه ی حمایت و تعهد مدیریت، فرهنگ سازمانی و آموزش و نیروی کار ماهر به ترتیب مهمترین عوامل تاثیرگذار شناسایی شده اند که بر یکدیگر نیز تاثیرگذارند. توجه بیشتر سازمان ها به مولفه های حمایت و تعهد مدیران و فرهنگ سازمانی، با توجه به مدل ارائه شده، موجب این خواهد بود تا حتی با وجود توجه کمتر به سایر مولفه ها ، به طور غیرمستقیم آنها را تحت تاثیر قرار داد و در نهایت موجب ارتقای سازمان در زمینه مورد نظر شد. تشکیل دپارتمان هایی برای نظارت بر عوامل ذکر شده در عنوان دسته بندی مولفه ها، به این دلیل که ارتقا از پایین ترین سطوح شروع شده و باعث تغییرات در بالاترین سطوح سازمان شود
۲.

شناسایی و اولویت بندی ریسک های زنجیره تأمین مواد غذایی یک سازمان دفاعی (مطالعه موردی: تامین متمرکز اقلام پروتئینی گوشت، مرغ و ماهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین اقلام غذایی ریسک زنجیره تامین تصیم گیری چندمعیاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
هدف: ریسک در زنجیره تأمین به رویدادهای نامشخص یا غیر قابل پیش بینی اشاره دارد که می تواند در هر نقطه از زنجیره تأمین رخ دهد و بر عملکرد یا سودآوری زنجیره تأمین تأثیر منفی بگذارد. زنجیره تأمین مواد غذایی یکی از نیازهای اساسی کارکنان شاغل در سازمان های دفاعی است؛ به همین دلیل سازمان به نوعی مجبور به تأمین مواد غذایی می باشد. تأثیر ریسک های زنجیره تأمین اقلام غذایی در شرایط حال حاضر کشور یعنی شرایط تحریمی، بحران اقتصادی و تهدیدات خارجی بیش از پیش برجسته می شود. روش : در این تحقیق ابتدا به وسیله مطالعات کتابخانه ای 92 ریسک شناسایی شد و سپس با انجام مصاحبه و برگزاری جلسه طوفان فکری با خبرگان در حوزه مدیریت ریسک زنجیره تأمین اقلام غذایی به 27 ریسک کاهش پیدا کرد، علاوه بر ریسک ها معیارهای اندازه گیری آن ها نیز به همین روش مشخص گردید. سپس نظرات خبرگان به کمک پرسشنامه جمع آوری شده و نهایتاَ رتبه بندی ریسک ها با روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) انجام شده است. یافته ها: سازمان به خودی خود به دنبال کاهش هزینه های زنجیره، بهینه کردن و پاسخگویی به نیاز زنجیره می باشد. عدم شناسایی و پاسخگویی مناسب به ریسک های موثر مانع رسیدن سازمان به اهداف زنجیره می شود و اعمال هزینه بیشتری را در پی خواهد داشت. نتیجه گیری: ده ریسک اول در تحقیق جاری به ترتیب شامل موارد: کیفیت پایین اقلام تولید شده، وجود تحریم ها، اتخاذ تصمیمات نادرست، تاخیر زمانی در تحویل محصول، خطرات، مشکلات بهداشتی کشتارگاه، تورم و ریسک نرخ بهره، افزایش هزینه های حمل ونقل، فاسدشدن اقلام، بیماری های مسری و واگیردار و بیوتروریسم به عنوان ریسک های مهم و برتر مشخص شدند. و به منظور اتخاذ راهبرد مناسب در اختیار مدیران قرار گرفت.
۳.

بررسی نقش مدیریت لجستیک سامانه های آمادی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) در جهت توسعه تجارت دریایی و اقتصاد ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لجستیک دریایی آماد و پشتیبانی تجارت دریایی اقتصاد ملی مدل سازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف: مدیریت لجستیک یکی از عناصر اصلی ستاد مرکزی است که مأموریت طراحی، برنامه ریزی، سیاست گذاری، تدوین روش های انجام کار، هماهنگ کردن امور و صدور دستورالعمل و نظارت را در امور لجستیکی بر عهده دارد و کیفیت عملکرد آن اثرات مستقیم بر عملیات اصلی سازمان دارد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین نقش مدیریت لجستیک سامانه های آمادی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) در توسعه تجارت دریایی و اقتصاد ملی است. روش: این مطالعه در دو مرحله انجام شد: 1. مرحله واکاوی: در این مرحله با استفاده از پرسشنامه باز، مهمترین عوامل مدیریت لجستیک دریایی و پیامدهای آن در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) شناسایی شد و در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفت تا مهمترین عوامل انتخاب گردند. 2. مرحله نگاشت: در مرحله دوم برای نگاشت مدل عوامل مدیریت لجستیک دریایی و پیامدهای آن در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) از روش از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد . یافته ها:  نتایج پرسشنامه اول نشان داد تعداد 9 عامل (پر تکرارترین عوامل در پرسشنامه ها) است. نتایج پرسشنامه دوم نشان داد هر 9 عامل مورد توافق جمعی خبرگان قرار دارند. نتایج پرسشنامه سوم نشان داد عوامل در 7 سطح قرار گرفتند. سطح 1: توسعه اقتصاد ملی و توسعه تجارت دریایی؛ سطح 2: رضایت مشتریان؛ سطح 3: مسیریابی حمل ونقل؛ سطح 4: چابکی و آمادگی؛ سطح 5: ایمنی و به روز بودن؛ سطح 6: سیستم های مدیریت موجودی، نگهداشت و توزیع اقلام آمادی و آمادگاه ها و مخازن آمادی بنادر و سواحل؛ سطح 7: مدیریت اطلاعات. لذا مدیریت اطلاعات مهمترین و اثرگذارترین عامل مورد بررسی است. همچنین توسعه اقتصاد ملی و توسعه تجارت دریایی اثرپذیرترین عوامل مورد بررسی هستند. نتیجه: نتایج حاکی از اثرگذاری مدیریت لجستیک سامانه های آمادی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) بر توسعه تجارت دریایی و اقتصاد ملی است
۴.

بهبود مدیریت بحران های احتمالی در مأموریت های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از طریق کسب آمادگی (مطالعه ی موردی: آب های جنوب کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بحران های احتمالی مدیریت بحران آمادگی نیروی دریایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۹۹
هدف: تنوع و گسترش مأموریت های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی چند سال اخیر و حضور مداوم و مستمر ناوگروه های رزمی در آب های جنوب کشور موجب گردیده، احتمال وقوع بحران های گوناگون متصور باشد. لذا مدیریت علمی و صحیح بحران ها و ارائه راه کار به منظور بهبود این فرآیند بسیار حائز اهمیت بوده و منجر به حفظ سرمایه های انسانی و مادی سازمان می گردد. هدف از انجام این تحقیق بهبود فرآیند مدیریت بحران های احتمالی در مأموریت های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب های جنوب کشور از طریق کسب آمادگی است روش: تحقیق انجام شده از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد آمیخته هست. جامعه آماری این تحقیق شامل دو گروه از خبرگان و کارشناسان شاغل در مناطق جنوبی نیروی دریایی ارتش هستند که به منظور دست یابی به هدف محقق، اثر متغیر مستقل آمادگی، بر متغیر وابسته موردبررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده این است که می توان فرآیند مدیریت بحران های احتمالی در مأموریت های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب های جنوب کشور را از طریق شاخص های تعریف شده در مرحله آمادگی، بهبود بخشید. نتیجه گیری: با عنایت به نتایج حاصل از مصاحبه با صاحب نظران و تحلیل پرسشنامه، اکثریت مطلق معتقدند، می توان فرایند مدیریت بحران های احتمالی درمأموریت های نیروی دریایی را از طریق اجرای درست برنامه ها و طرح ها، تمرین های اضطراری، ایجاد و تقویت مراکز عملیات اضطراری، پیش بینی و تأمین خدمات در شرایط بحرانی، تخصص و تجربه مسئولین تصمیم گیر و تصمیم ساز در حوزه بحران، ایجاد و تقویت شبکه ارتباطات، بهبود بخشید.
۵.

تاثیرارتباطات یکپارچه بازاریابی روی قوت نام تجاری بیمه دریایی بیمه آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات یکپارچه بازاریابی قوت نام تجاری بیمه آسیا بیمه دریایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۵۷
هدف :تحقیق حاضر بررسی تاثیرتبلیغات،پیشبرد فروش،روابط عمومی ،بازار یابی مستقیم  روی قوت نام تجاری بیمه های دریایی  است. روش : تحقیق حاضر از نظر روش از نوع توصیفی- پیمایشی و بر مبنای هدف از نوع کاربردی و مبتنی بر معادلات ساختاری است.جامعه آماری تحقیق شامل 61 نمایندگی بیمه آسیا می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران در جامعه محدود حجم نمونه برابر با 55 نمایندگی محاسبه شد. ابزار سنجش و اندازه گیری شامل پرسشنامه بود و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ  استفاده شد روایی پرسشنامه مورد تایید خبرگان قرار گرفت روش تحلیل فرضیات پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها:یافته ها نشان می دهد که توجه دقیق سازمان های بیمه دریایی بر انواع مختلف تکنیک ها و بسترهای موجود در حوزه های تبلیغات،پیشبرد فروش،روابط عمومی،بازاریابی مستقیم می تواند به ارتقاء قوت نشان تجاری بیمه های دریایی بیانجامد و مدیران بیمه ها باید بتواند با دانش نوین ارتباطات یکپارچه بازاریابی آشنا بوده و در این راستا همت گمارند. نتیجه گیری : تبلیغات،پیشبرد فروش،روابط عمومی ،بازار یابی مستقیم  روی قوت نام تجاری بیمه های دریایی  اثر مثبت و معنا داری دارد بطوریکه بکارگیری فنون و تکنیک های موجود در ارتباطات یکپارچه بازاریابی در قوت نام تجاری و عملکرد بیمه های دریایی نقش داشته باشد.
۶.

شناسایی شاخص های امنیت انسانی موثر بر توسعه سواحل مکران با استفاده از تکنیک دلفی (مطالعه موردی بندر جاسک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت انسانی توسعه سواحل مکران تکنیک دلفی بندر جاسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی شاخص های امنیتی انسانی موثر بر توسعه سواحل مکران با استفاده از تکنیک دلفی (مطالعه موردی بندر جاسک) بوده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی تحلیلی و به صورت پیمایشی انجام شده است. شاخص های اولیه پس از مطالعه مقالات و منابع کتابخانه ای استخراج شده است. برای دستیابی به شاخص های نهایی از روش دلفی استفاده شده است. کارشناسان خبره برای اجرای روش از بین کسانی که حداقل در طول 10 سال گذشته در جریان تغییرات صورت گرفته در شهر جاسک بوده اند، انتخاب شده اند. به این ترتیب، روش در دو دور متوالی اجرا شده است که در هر دور، پرسشنامه ای به صورت طیف لیکرت در اختیار افراد خبره قرار گرفته است. از سوی دیگر، میزان همبستگی درونی پرسشنامه از طریق بررسی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب مقادیر 95/0 و 97/0 بدست آمد، این میزان نشانگر همبستگی درونی عالی می باشد. یافته ها: در پژوهش مجموعه ای از عوامل امنیت انسانی موثر بر توسعه سواحل مکران شناسایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که  شاخص های تامین نیازهای اساسی، مراقبت های اولیه بهداشتی، قاچاق، رشد یا کاهش جمعیت، وقوع جرم و مهاجرت های داخلی به ترتیب بیشترین نقش را به لحاظ امنیتی بر توسعه سواحل جنوبی دارند. نتایج: نتایج پژوهش شامل عوامل شناسایی شده امنیت انسانی موثر بر توسعه سواحل جنوبی است که در نهایت ۶ شاخص تعیین کننده  از بین ۲۰ شاخص اولیه شناسایی شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴