مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی دوره 2 بهار 1400 شماره 1 (پیاپی 3) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کالا با رویکرد معادلات ساختاری (مورد مطالعه: بندر امیر آباد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارائه مدل شناسایی و رتبه بندی ترانزیت کالا معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
هدف :  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کالا با رویکرد معادلات ساختاری (مورد مطالعه: بندر امیر آباد) می باشد. روش : جامعه آماری این تحقیق، اساتید و خبرگان امور بندری در بنادر بودند. ابزار جمع آوری داده ه در مرحله کیفی مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با خبرگان سازمان بنادر و دریانوردی  بود و در مرحله کمی  پرسشنامه محقق ساخته در مرحله کیفی بود. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی جهت دستیابی به مدل مفهومی تحقیق، از کدگذاری های سه گانه روش گرندد )کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) و در مرحله کمی آزمون مدل ساختاری با استفاده از نرم افزارهای LISREL و Smart Pls  می باشد یافته ها : نتایج تحقیق برازش مدل مفهومی را تأیید نمود و یک مدل جامع برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کالا با رویکرد معادلات ساختاری ارائه گردید. نتیجه گیری : امروزه ترانزیت کالا یکی از پرسودترین تجارت های دنیا به شمار می رود و طبیعتأ کشورهایی که در مسیر کریدورهای ترانزیتی قرار می گیرند، می توانند بیشترین بهره را از این تجارت ببرند. در برخی کشورها ترانزیت به عنوان منبعی جهت جبران بخشی از سرمایه گذاریها و هزینه های انجام شده در بخش حمل و نقل مطرح می باشد و ترانزیت را می توان به عنوان یکی از مهمترین ارکان و زیرساخت های تجاری برای توسعه صادرات به بازارهای هدف به حساب آورد  
۲.

تاثیر تفاوت های شخصیتی بر رضایت شغلی کارکنان معاونت نیروی انسانی نداجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت شغلی تفاوت های شخصیتی نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا. ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تفاوت های شخصیتی کارکنان معاونت نیروی انسانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر میزان رضایت شغلی آن ها و تحلیل تاثیر این تفاوت ها است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ابزار گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان معاونت نیروی انسانی نداجا تشکیل دادند که شامل 30 افسر، 46 درجه دار و 17 کارمند می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه 73 نفر تعیین شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، اعضای نمونه انتخاب و تعداد 73 پرسش نامه توزیع شد که از این میان،پاسخ 50 نفر در اختیار محقق قرار گرفت و برای تحلیل داده های پرسشنامه از نرم افزار spss  نسخه 23 بهره جویی شده است. یافته ها: یافته های پژوهش تاثیر معنی دار برخی متغیرهای پیشبین (میزان تمایل به عصبی شدن، اعتماد به نفس، میزان تمایل به با خود بودن، میزان سلطه جویی، اجتماعی بودن) را بر روی رضایت شغلی نشان داد. رابطه مستقیم بین پایین بودن تمایل به عصبی شدن و رضایت شغلی تایید شد. همچنین وجود ارتباط مستقیم بین متغیرهای پیشبین دیگر یعنی پایین بودن میزان با خود بودن، بالا بودن سلطه جویی، اعتماد بنفس و اجتماعی بودن با بالا بودن رضایت شغلی مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که همه متغیرهای پیشبین مورد بررسی به جز برون گرایی و درون گرایی بر رضایت شغلی تاثیرگذار هستند.
۳.

یادگیرندگی سازمانی و کسب مزیت رقابتی در صنایع دریایی با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه فکری مزیت رقابتی یادگیرندگی سازمانی صنایع دریایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه یادگیرندگی سازمانی و مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری انجام شده است. این موضوع از آن نظر حائز اهمیت است که عصر حاضر را عصر اقتصاد دانش محور نامیده و در آن نقش و اهمیت دانش و سرمایه در اقتصاد و تجارت تغییرات زیادی یافته است. از سویی دیگر سازمان یادگیرنده، یکی از جدیدترین ایده ها برای مدیریت سازمانها در یک محیط بسیار پیچیده و متغیر دنیای امروزمی باشد که از آغاز 1990 مورد توجه محققان و مدیران شرکتها و سازمانهای متعددی قرارگرفته است و امروزه موفق ترین سازمان ها، سازمان های یادگیرنده نامیده می شوند. تغییر و تحول در سازمانهای امروزی به قدری سریع، چندجانبه، پیچیده و فراگیر است که سازمانها بدون پیش بینی، همگامی و تطابق با آن قادر به ادامه حیات، رشد، بالندگی و توسعه نمی باشند. روش: این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران (عالی، میانی) شرکت های فعال در حوزه صنایع دریایی در هرمزگان می باشد. با توجه به بررسی به عمل آمده تعداد این مدیران در حدود 120 نفربوده و حجم نمونه بر مبنای رابطه کوکران 83 نفر مشخص و با استفاده از روش هدفمند انتخاب گردیدند. داده های تحقیق به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید و پایایی و روایی آنان با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی همگرا و صوری توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع تائید شد. تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری SPSS انجام شده است. یافته ها: تحلیل داده های آماری حاکی از آن است که رفتار نوآورانه در ارتباط میان کشف یادگیری و سرمایه انسانی نقش میانجی اعمال نموده و تائید نقش میانجی سایر ابعاد در متغیرهای تحقیق نیز به اثبات رسیده است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که یادگیرندگی سازمانی بر مزیت رقابتی در جامعه آماری مؤثر بوده و در این راستا سرمایه فکری نقش میانجی ایفا می نماید.
۴.

بررسی تأثیرگذاری ارزیابی عملکرد بر اساس بازخورد 360 درجه در پایداری شرکت با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد بازخورد 360 درجه پایداری شرکت عدالت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۵
هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیرگذاری ارزیابی عملکرد بر اساس بازخورد 360 درجه در پایداری شرکت با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی بود. روش: این پژوهش توصیفی - پیمایشی و از  نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر می باشند که حجم نمونه 202 نفر  بر اساس فرمول کوکران محاسبه گردید و روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی بود. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد بازخورد 360 درجه و عدالت سازمانی و یک پرسشنامه محقق ساخته پایداری شرکت استفاده شد. روایی آن بر اساس روایی صوری و پایایی آن به روش آلفای کل کرونباخ به میزان819/0 بدست آمد. یافته ها: برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار Lisrel8 بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد: ارزیابی 360 درجه بر عدالت سازمانی( و مؤلفه های عدالت سازمانی) و عدالت سازمانی بر پایداری شرکت تأثیر معنی داری دارد. و همچنین عدالت سازمانی( و همه مولفه های عدالت سازمانی) در رابطه بین ارزیابی 360 درجه و پایداری شرکت نقش میانجیگری قوی ایفا می کند. نتیجه گیری: باتوجه به یافته ها، مدیران در هر سطحی از مدیریت و در هر سازمانی باید به دانش، بینش و مهارت لازم به منظور اداره بهینه سازمان مجهز باشند.
۵.

مدیریت گردشگری دریامحور با ارزشگذاری اقتصادی امکانات گردشگری ساحلی و دریایی دریای مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال گردشگری لاجیت شرطی آزمون انتخاب گردشگری ساحلی دریای کاسپین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
هدف: مطالعه حاضر با هدف سنجش ترجیحات گردشگران برای ارزش گذاری ویژگی های گردشگری ساحلی و دریایی در شهرهای منتخب استان مازندران انجام شد. روش: از نظر هدف کاربردی و از ماهیت توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری شامل 640 نفر از گردشگران سواحل رامسر و 400 نفر گردشگر در ساحل سیترای نوشهر  بودند. حجم نمونه بر مبنای روش مختص نمونه گیری در آزمون انتخاب  بود که به صورت  نمونه گیری تصادفی در بهار و تابستان 1397  انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از برآورد رگرسیون لاجیت شرطی در مدل آزمون انتخاب به کمک نرم افزارهای Nlogit 4 و Stata 15  استفاده شد. یافته ها:  یافته های حاصل از تحلیل برآورد رگرسیون لاجیت شرطی نشان داد که به ترتیب ویژگی های چشم انداز ساحل و دریا، امکانات بهداشتی و رفاهی، امنیت ساحل و دریا، امکانات خدماتی و تفریحی، اشتغال نیروهای متخصص گردشگری و درآخر هزینه گردشگری در اولویت یک تا شش برای گردشگران سواحل رامسر  و ویژگی های چشم انداز ساحل، بهبود امکانات بهداشتی-رفاهی و ویژگی ایمنی و امنیت ساحل و دریا، برای گردشگران ساحل سیترای نوشهر مطلوبیت داشت. نتیجه گیری:  بهبود چشم انداز ساحل و دریا با 25 درصد، امکانات بهداشتی و رفاهی با 50 درصد و امکانات خدماتی و تفریحی نیز با 50 درصد بهبود نسبت به وضعیت فعلی به عنوان الگوی گردشگری مطلوب برای گردشگران و قابل دسترس برای سرمایه گذاران است.
۶.

نقش نداجا در توسعه سواحل مکران و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جنوب شرق کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت اقتصادی سواحل مکران نقش نداجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۸۴
هدف : این پژوهش با هدف تبیین نقش نداجا در توسعه سواحل دریایی مکران و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جنوب شرق کشور انجام شده است. روش: روش تحقیق در این  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده آمیخته  بود.. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند  و ابزار گرد آوری داده ها  مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که بر حسب اشباع داده با تعداد  7 نفر از خبرگان  و کارشناسان نداجا که دارای سوابق عملیاتی بودند انجام شد..  روش  تحلیل داده ها از طریق تحلیل محتوا انجام گرفت  و در بخش کمی جامعه آماری پژوهش  متشکل از افسران ارشد نداجا  می باشد که دارای سابقه خدمت در مناطق عملیاتی و رزمی  بودند که  با استفاده از  جدول کرجسی مورگان تعداد  186 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. روش گردآوری داده پرسشنامه محقق ساخته بود. و تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری smart pls انجام پذیرفت. یافته ها :  تعداد 22 شاخص جهت نقش های نداجا و 13 شاخص برای توسعه سواحل مکران و 9 شاخص برای امنیت اقتصادی  در بخش کیفی تحقیق شناسایی گردید نتیجه گیری : نتایج حاصل  از تحقیق نشان داد که نقش های نداجا بر توسعه سواحل مکران تأثیر مثبت و معنی دار دارد و این در حالی است که توسعه سواحل مکران بر امنیت اقتصادی نیز تأثیر مثبت و معنی داری داشت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴