معصومه محترم زاده

معصومه محترم زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تأثیر منبع یابی راهبردی و سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان؛ با نقش تعدیل گری عامل آشفتگی بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منبع یابی استراتژیک خرید الکترونیکی عملکرد سازمان تدارکات الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۹۷
هدف : صاحب نظران برآنند که حفظ و توسعه مزیت رقابتی خود منجر به عملکرد مطلوب می شود چراکه مزیت های مبتن ی ب ر منابع و قابلیت های درونی سازمان ها همانند تکنیک منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی بهتر از فرصت های محیطی می توانند موقعیت رقابتی سازمان ها را ایجاد و عملکرد را بهبود بخشد لذا در این پژوهش هدف تعیین تأثیر منبع یابی راهبردی و استفاده از سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان بوده است. روش : تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و ازنظر روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی_همبستگی بوده است. جامعه آماری؛ شامل 455 نفر از مدیران ارشد شرکت های تولیدی شهرک های صنعتی شهرستان بندر عباس بوده و حجم نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 208 بوده است، ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل 4 پرسشنامه عملکرد سازمان، منبع یابی راهبردی، تدارکات الکترونیک و عوامل محیطی بوده و تحلیل داده ها کمی با آمار توص یفی و آم ار اس تنباطی (معادلات ساختاری) صورت گرفته است. یافته ها: حاکی از آن است که منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معناداری داشته و نیز سیستم تدارکات الکترونیکی بر منبع یابی راهبردی تأثیر مثبت و معناداری دارد و «درجه آشفتگی بازار» به عنوان عامل محیطی تأثیر منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی را بر عملکرد شرکت تعدیل می کند. نتیجه گیری: به کارگیری تکنیک و فناوری های نوین مثل؛ منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیک سطح عملکرد مالی، عملکرد عملیاتی و عملکرد زنجیره تامین سازمان را بهبود خواهد بخشید.
۲.

بررسی تاثیر استفاده از منبع یابی راهبردی و سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان با نقش تعدیل گری عوامل محیطی (مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی بندر عباس)

کلید واژه ها: منبع یابی استراتژیک خرید الکترونیکی عملکرد سازمان تدارکات الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۶۵۰
در دهه های اخیر پی برده شد كه مسیر دستیابی به مزیت رقابتی از زنجیره ت أمین م ی گ ذرد و حفظ و توسعه مزیت رقابتی خود منجر به عملكرد مطلوبتر می شود چرا که مزیت های مبتن ی ب ر منابع(رویکرد منبع محور( RBV)و قابلیت های درونی سازمانها (تئوری قابلیت پویا ) بهتر از فرصتهای محیطی می توانند موقعیت رقابتی سازمانها را تعیین و در بهبود عملکرد به مدیران کمک می کند. در این میان استفاده از استراتژی منبع یابی و خرید الکترونیک (تدارکات الکترونیک)، از رویکردها و ابزارهای جدید می باشند که برای واکنش در مقابل محیط های کسب و کار پویا در نظر گرفته می شود. دراین پژوهش هدف اصلی تعیین وجود تاثیر منبع یابی راهبردی و استفاده ازسیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان با نقش تعدیلگری عوامل محیطی.تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و از نظر روش جمع آوری اطلاعات؛ توصیفی–پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری؛ مدیران ارشد شرکت های تولیدی، شهرک های صنعتی شهرستان بندر عباس شامل 258 شرکت می باشد و برای جمع آوری اطلاعات و داده های از پرسشنامه استفاده شد.یافته ها حاکی از آن است که1- منبع یابی راهبردی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد2- تدارکات الکترونیکی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد، 3-سیستم تدارکات الکترونیکی بر منبع یابی راهبردی تاثیر مثبت و معناداری دارد،4-"درجه آشفتگی بازار"بعنوان عامل محیطی تاثیر منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی بر عملکرد شرکت را تعدیل می کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان