مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال چهارم آبان 1398 شماره 4 (پیاپی 18)

مقالات

۱.

نقش سازمان های غیردولتی(NGO) در مشارکت اجتماعی جهت حفاظت از منابع طبیعی

کلید واژه ها: منابع طبیعی سازمان های غیر دولتی مشارکت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 241 تعداد دانلود : 54
امروزه یکی از نقش های سازمان های غیر دولتی، تلاش در جلب مشارکت های مردمی در حفاظت از منابع طبیعی است به همین دلیل یکی از مهم ترین راه های حفاظت از منابع طبیعی نقش سازمان های غیر دولتی در قالب مشارکت اجتماعی است. منابع طبیعی یکی از ابعاد حساس و آسیب پذیر می باشد که در این مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی در حفاظت منابع طبیعی انجام گرفته است. حفاظت از منابع طبیعی به نهادها و سازمان هایی غیر دولتی وابسته است که در سطح محلی در مدیریت آن دخالت دارند. سازمان های غیردولتی عاملی مؤثر در جلب همکاری و مشارکت آحاد جامعه هستند، بنابراین بسیاری از کشورها به دنبال تشویق و به کارگیری مشارکت اجتماعی در قالب ساماندهی به تشکل ها و سازمان های غیر دولتی هستند.
۲.

بررسی عوامل مؤثر در روند مدیریت استراتژیک با استفاده از رویکرد AHP

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک AHP تحلیل حساسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 337 تعداد دانلود : 131
رشد و حتی بقای بیشتر فعالیت های اقتصادی کشورهای درحال توسعه به مسئله تأمین انرژی بستگی دارد، امروزه مصرف فراورده های نفتی سبک از اهمیت بسزایی برخوردار است، از طرفی تأثیر نفت و حامل های انرژی به ویژه نفت و فراورده های آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست، ازاین رو در این تحقیق مصرف نفت کوره را با استفاده از یکی از الگوریتم های قدرتمند هوش مصنوعی پیش بینی کرده ایم. این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی از نوع مقطعی می باشد. در این پژوهش با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی تقاضا مصرف نفت کوره پیش بینی شده است و با استفاده از روش های ارزیابی خطا مقدار خطای این تکنیک برآورد شده است که نسب به سایر تکنیک های سری زمانی از دقت بالاتری برخوردار است.
۳.

پیش بینی تقاضا برای نفت کوره با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی

کلید واژه ها: پیش بینی شبکه های هوش مصنوعی نفت کوره انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 231 تعداد دانلود : 118
رشد و حتی بقای بیشتر فعالیت های اقتصادی کشورهای درحال توسعه به مسئله تأمین انرژی بستگی دارد، امروزه مصرف فراورده های نفتی سبک از اهمیت بسزایی برخوردار است، از طرفی تأثیر نفت و حامل های انرژی به ویژه نفت و فراورده های آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست، ازاین رو در این تحقیق مصرف نفت کوره را با استفاده از یکی از الگوریتم های قدرتمند هوش مصنوعی پیش بینی کرده ایم. این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی از نوع مقطعی می باشد. در این پژوهش با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی تقاضا مصرف نفت کوره پیش بینی شده است و با استفاده از روش های ارزیابی خطا مقدار خطای این تکنیک برآورد شده است که نسب به سایر تکنیک های سری زمانی از دقت بالاتری برخوردار است.
۴.

اثرات تعهد به تغییر بر تمایل به ترک خدمت ازطریق متغیر میانجی کنارآمدن با تغییر در ادارات آموزش و پرورش شهر شهرکرد(ناحیه1و2)

کلید واژه ها: تعهد به تغییر تمایل به ترک خدمت کنار آمدن با تغییر آموزش و پرورش شهر شهرکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 891 تعداد دانلود : 966
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر تعهد به تغییر برتمایل به ترک خدمت با نقش میانجی گری کنارآمدن با تغییر در ادارات آموزش و پرورش شهر شهرکرد بود؛ که با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 و 2 شهر شهرکرد تشکیل می دادند که تعداد آنها 150 نفر بودکه به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شد و تعداد 108 نفر حجم نمونه انتخاب شد. با اهمیت یافتن و تعهد به تغییر در محیط های علمی و سازمانی و محیط های اجرایی، درک عوامل اثرگذار بر آن نیز از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در این پژوهش محقق به دنبال آنست که به بررسی تأثیر تعهد به تغییر بر تمایل به ترک خدمت ازطریق متغیرمیانجی کنارآمدن با تغییردرادارات آموزش و پرورش شهرشهرکرد بپردازد و روابط احتمالی بین این متغیرها را بوسیله معادلات ساختاری بیازماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶