مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال چهارم شهریور 1398 شماره 3 (پیاپی 17)

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین مؤلفه های مزیت رقابتی بازار و تعهد مشتریان در محصولات چادر و روسری (مورد کاوی در نمایشگاه صنعت عفاف تهران)

کلید واژه ها: تأمین کنندگان تجاری تعهد مشتری مؤلفه های مزیت رقابتی بازار رفتار خریدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 289 تعداد دانلود : 808
امروزه بازاریابی به عنوان کلیدی ترین واحد در هر تجارت به شمار می رود و بر هیچ کس پوشیده نیست که مشتری از مهم ترین دارایی های یک سازمان تجاری قلمداد می شود. در بازار تجاری امروز، داوطلبان زیادی برای ورود به عرصه تجارت و صنعت وجود داشته و تأمین کنندگان تجاری جهت باقی ماندن در صنعت، به رقابت با یکدیگر نیاز دارند. تأمین کنندگان تجاری به تمرکز بر نیازهای مشتری نیاز دارند تا بتوانند رابطه بلندمدت با مشتری حفظ کرده و آن را از دست ندهند. جهت رضایت مشتریان، تأمین کنندگان تجاری بایستی عناصر مولفه های مزیت رقابتی بازار مؤثر بر بازاریابی را بشناسند که آن هم نیاز به تمرکز روی این مؤلفه ها دارند تا مشتریان را (به ویژه رفتار خرید آن ها را) جذب کنند. بنابراین هدف این پژوهش این است که رابطه بین مؤلفه های مزیت رقابتی بازار و تعهد/وفاداری مشتری و تأثیر میانجی مؤلفه رضایت مشتری در صنعت چادر و روسری را موردبررسی قرار دهد. زمینه این بررسی و مطالعه بر مشتریان خانمی متمرکز است که هرگونه محصولات حجابی را در نمایشگاه عفاف تهران در خرداد98 خریداری کرده اند.
۲.

انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال: پیشران های رشد اقتصادی پایدار

نویسنده:

کلید واژه ها: انقلاب صنعتی چهارم اقتصاد شبکه اقتصاد دیجیتال رشد اقتصادی پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 718 تعداد دانلود : 762
یکی از مهمترین چالش های سیاست گذاری اقتصادی چگونگی تعامل با انقلاب فناوری های نوین می باشد. این دگرگونی ها که انقلاب صنعتی چهارم نامیده شده است، الگوی کسب وکار و نظام اقتصادی، به مفهوم تعیین کننده مناسبات زندگی اقتصادی و تولیدی انسان، را به صورت بنیادین تحت تاثیر قرار داده است. مهم ترین اثر اقتصادی این انقلاب، استقرار و فراگیری اقتصاد دیجیتالی با جهت گیری رشد اقتصادی پایدار است که محور اصلی سیاست گذاری در اقتصادهای توسعه یافته است. گسترش اقتصاد مبتنی بر پلتفرم های دیجیتالی برای کشورهای در حال توسعه با موانع ساختاری در تولید، تجارت و رقابت پذیری، پایین بودن رشد اقتصادی و بهره وری عوامل تولید، یک ضرورت غیرقابل اجتناب است. هدف این پژوهش بررسی ابعاد اثرگذاری انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال بر رشد اقتصادی پایدار و تغییرات بنیادین در نظام اقتصادی کلاسیک است. به منظور سیاست گذاری های کلان اقتصادی، ضروری است به این پرسش مهم پرداخته شود که آیا فناوری های جدید منجر به شکل گیری یک ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی نوین خواهند شد و این ساختار جدید چگونه رشد و پیشرفت اقتصادی جوامع را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مطالعه استدلال می کند که نظام اقتصادی نوین ایجاد شده با کاهش هزینه های تولید و مبادله، رفاه اقتصادی جامعه را افزایش می دهد. همچنین اثر فناوری و یادگیری مرکب بر اصل محدودیت منابع در اقتصاد غلبه نموده و با تغییر ساختاری در فضای کسب و کارها، رشد اقتصادی درون زا و پایدار را تسریع می نماید. در نهایت نیز نقش دولت ها در سیاست گذاری و تامین زیرساخت های ضروری برای استقرار و تکامل فرآیند گذار به انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال بررسی و تبیین شده است.
۳.

بررسی تأثیر انعطاف پذیری سازمانی بر سودآوری و درآمد پایدار شهرداری شهرستان میاندواب

نویسنده:

کلید واژه ها: انعطافپذیری سازمانی عامل ویژگیهای شخصیتی سودآوری درآمد پایدار شهرداری میاندوآب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 405 تعداد دانلود : 539
هدف کلی از تحقیق حاضر بررسی انعطافپذیری سازمانی بر سودآوری و درآمد پایدار شهرداری میاندوآب میباشد. برای این منظور شناسایی عوامل مؤثر بر سودآوری و درآمد پایدار با مطالعه کتب، مقالات، تحقیقات پیشین و کسب نظر کارشناسان امر در ابعاد ویژگیهای تیم مدیریت، الگوی تصمیم گیری، فرهنگ سازمانی، شرایط محیط و هویت سازمانی شناسایی گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شهرداری میاندوآب میباشد که تعداد آنها 90 نفر میباشد. حجم نمونه آماری بر اساس رابطه کوکران 73 نفر برآورد شد و به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. در تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از روش های آماری توصیفی و استنباطی شده است. بدین ترتیب که برای توصیف، طبقهبندی و تلخیص دادههای آماری از روشهای آماری توصیفی و در سطح استنباطی برای پاسخگویی به سؤالات مربوط به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سودآوری و درآمد پایدار از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که عوامل ویژگیهای تیم مدیریت، الگوی تصمیمگیری، فرهنگ سازمانی، شرایط محیط و هویت سازمانی بر سودآوری و درآمد پایدار شهرداری میاندوآب موثر میباشند.
۴.

بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و ارتباط با مشتری در نمایندگی های بیمه استان خراسان رضوی

کلید واژه ها: مدیریت دانش مدیریت ارتباط با مشتری شرکت های بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 216
مدیریت دانش چارچوبی برای اعمال ساختارها و فرآیندهایی در سطوح فردی، گروهی، سازمانی در جهت اینکه سازمان بتواند از آنچه می داند یاد بگیرد و در صورت نیاز دانش جدید را کسب کند تا برای مشتریان و ذی نفعانش ارزش خلق کند. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و ارتباط با مشتری می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش عبارت از کلیه مشتریان شعبه های بیمه ای در نمایندگی های بیمه در استان خراسان رضوی می باشد. حجم نمونه کل ، 198 مورد می باشد که پس از خذف مقادیر گمشده و موارد پرت در نهایت 195 مشاهده مورد بررسی نهایی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این قسمت از نرم افزار آماری spss از نسخه 18 استفاده شده است. سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی داده ها، از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش با مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معناداری وجود دارد.
۵.

بررسی نیازهای آموزشی مربیان مؤسسات کارآموزی آزاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر از دیدگاه مدیران و مربیان

کلید واژه ها: نیازسنجی آموزشی نیازهای آموزشی مربیان نیازهای آموزشی از دیدگاه مدیران نیازهای آموزشی از دیدگاه مربیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 197 تعداد دانلود : 86
فقدان آگاهی از نیازهای آموزشی کارکنان بخصوص مربیان یکی از عوامل بازدارنده در برنامه ریزی های آموزشی به حساب می آید. علی رغم اهمیت نیازسنجی این موضوع کمتر موردتوجه قرارگرفته و اغلب دورهای آموزشی برنامه ریزی شده جهت مربیان به صورت غیرعلمی طراحی و انجام می شود. مطالعه حاضر، به بررسی نیازهای آموزشی مربیان مؤسسات کارآموزی آزاد آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر از دیدگاه مدیران و مربیان پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مربیان و مدیران آموزشگاه های آزاد استان به تعداد 500 نفر بوده که توسط فرمول کوکران، تعداد 196 نفر از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید. روش این تحقیق، توصیفی–پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است، داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی محتوایی آن توسط کارشناسان مورد تائید قرار گرفت، جمع آوری و جهت تجزیه وتحلیل توصیفی- استنباطی از نرم افزار spss19 بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین مهارت های موردنیاز مربیان ازنظر مدیران به ترتیب اولویت عبارت اند از 1-مهارت های ارتباطی 2-مهارت های انسانی 3-مهارت های شناختی 4-مهارت های پژوهشی 5- مهارت های فنی. نتایج آزمونه ای معناداری مانوا نیز نشان داد که حداقل بین دیدگاه مدیران و مربیان درباره یکی از مهارت های موردنیاز مربیان مؤسسات کارآموزی آزاد در سطح (01/0>p) تفاوت معناداری وجود دارد. لذا ازنظر مربیان در مقایسه با مدیران، مربیان به مهارت های فنی، انسانی، شناختی و پژوهشی بیشتری نیاز دارند. ازآنجاکه مربیان به عنوان مؤثرترین افراد در سازمان فنی و حرفه ای جهت آموزش نیروی ماهر می باشند، بی شک آموزش مهارت های یادشده منجر به توانمندی آنان و به تبع آن تربیت کارآموزان ماهر و ورزیده جهت جذب در بازار کار می باشند.
۶.

نقش کاربردی علوم اعصاب در مدیریت ؛ مفاهیم و نظریه ها

کلید واژه ها: علوم اعصاب رهبری عصبی تکامل گرایی عصبی اثبات گرایی عصبی پارادایم های مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 327 تعداد دانلود : 89
بررسی ذهن انسان موضوعی از متشکل از رشته های مختلف متعلق به علوم طبیعی و یا علوم اجتماعی و یا حد فاصل بین این دو علم می باشد. مهمترین این رشته ها عبارتند از زیست شناسی، روانشناسی، عصب شناسی، علوم اعصاب، روانپزشکی، انسان شناسی و جامعه شناسی. علاقه به تحقیق در مورد ارتباطات بالقوه بین علوم اعصاب و مدیریت به عنوان یک علم اجتماعی و همچنین مطالعات سازمانی در این زمینه به طور مداوم در حال رشد است. این امر موجب جلب توجه و تمرکز مناسب به فرآیندهای ذهنی و نقش آن ها در توضیح رفتار و اثربخشی انسانی می شود. هدف از این پژوهش آن است که استفاده و کاربرد اعلوم اعصاب در مدیریت تجزیه و تحلیل شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶