مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال پنجم مرداد 1399 شماره 4 (پیاپی 24)

مقالات

۱.

گیمیفیکیشن؛ رویکردی نوین به مدیریت منابع انسانی

کلید واژه ها: گیمیفیکیشن مدیریت منابع انسانی رویکرد نوین کارکردهای منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 934 تعداد دانلود : 182
تحولات سال های اخیر تأثیر شگرفی بر حوزه منابع انسانی داشته است. حضور نسلهای جدید با نگرشها و خواستههای گوناگون، توسعه اینترنت و تحولات دیجیتال، افزایش تنوع نیروی انسانی از نظر جنسیت، قومیت، ملیت و ...، همگی باعث شده تا مدیریت منابع انسانی پیچیدگی و در عین حال اهمیتی بیش از پیش داشته باشد. در این میان، جلب مشارکت و تعهد نیروی انسانی و انگیزش کارکنان مبحثی حیاتی میباشد، که سازمان ها و بخصوص فعالان حوزه منابع انسانی توجه ویژه ای به آن داشته و با روشها و مدلهای مختلف سعی در افزایش انگیزه، و همچنین زمینه تعهد و مشارکت بیشتر کارکنان را فراهم کنند. یکی از روشهایی که طی دهه اخیر بطور چشمگیری مورد استفاده قرار گرفته، گیمیفیکیشن میباشد. بطور کلی فلسفه گیمیفیکیشن این است: استفاده از عناصر و تکنیکهای طراحی بازی، در زمینههای غیر بازی (یا جدی) که منجر به تشویقِ مشارکت و افزایش درگیرشدن کاربران می شود. این واژه برای نخستین بار در سال 2003 میلادی توسط نیک پلینگ ابداع شد، اما بیش از هشت سال (یعنی تا نیمه دوم سال 2010 میلادی) طول کشید تا مفهوم یاد شده توجه جهانیان را به خود جلب نماید. گیمیفیکیشن در حیطه های گوناگون مانند: حوزه سلامت، آموزش، بازاریابی و ... به تناسب نیازهای متنوع موجود در این حیطهها کاربردهایی یافته است. هدف مقاله مروری حاضر معرفی فراروش گیمیفیکیشن و بررسی کاربردهای آن در زیرسیستم های حوزه مدیریت منابع انسانی از جمله؛ جذب و استخدام، جامعهپذیری، آموزش و توسعه کارکنان، مدیریت عملکرد، مدیریت استعداد، مدیریت دانش و ... میباشد. این کاربردهای چنان وسیع و همه گیرشده که به نوعی تبدیل به رویکردی نوین در مدیریت منابع انسانی شده است.
۲.

حسابداری ذهنی و اشتباهاتی بزرگ در مورد پول

کلید واژه ها: حسابداری ذهنی بازار سرمایه پول درآمد سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 782 تعداد دانلود : 228
حسابداری از چندی پیش در زندگی انسان نقش و جایگاه ویژهای داشته است.حسابداری از ابتدای عمر بشر بهصورت ساده به کار گرفته میشد اما امروزه به یکی ازشاخههای مهم و پرطرفدار و البته کاربردی تبدیل شده است. از انواع مختلف شاخههای این رشته میتوان به حسابداری صنعتی، تولیدی، ذهنی و ... نام برد. انسانها تمایل به نگهداری حوادث خاصی در ذهن خود بهصورت تصورات دارند و این تصورات ذهنی در بعضی مواقع اثرات بیشتری از خود حوادث بررفتار افراددارند.توجه به این موضوع ضروری است که بخش عمدهای از تئوریهای مالی و اقتصادی بر این مفهوم استوار است که افراد عقلایی رفتار میکنند و در آینده تصمیمگیری، همه اطلاعات را در نظر میگیرند.از سوی دیگر محققین به شواهد فراوانی دست یافتهاندکه نشان دهنده رفتار غیرعقلایی و تکرار خطا در ارزیابی و قضاوت انسان است.یکی از دلایل این تصمیمات غیرمنطقی، حسابداری ذهنی است. حسابداری ذهنی، مطالعه موضوع چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیم بر اساس تجزیهوتحلیل آنها ازتأثیر حوادث رخ داده درذهنشان میباشد که ممکن است از اصل عمومی منطقی بودن تخطی شود.حسابداری ذهنی شناخت بیشتر روانشناسی انتخاب است. بر این اساس افراد در تصمیمات مالی خود برای هر تصمیم حسابی جداگانه در ذهن باز میکنند و سعی میکنند عواقب هر تصمیم (مثبت یا منفی) را تنهایی بررسی کنند؛ بنابراین نمیتوانند یک نگاه کلی بهمجموعه تصمیمهای خود داشته باشندو ممکن است تصمیمهایی بگیرند که منجر به حداکثر سازی ثروتشان شود.در این مقاله به مفهوم حسابداری ذهنی و اشتباهات بزرگ درمورد پول پرداخته شده است.
۳.

اقتصاد مقاومتی وتوسعه پایدار

کلید واژه ها: آزادی بند استکبار اقتصاد مقاومت ساختار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 376
اقتصاد مقاومتی زمانی مطرح میشود که کشوری برای آزادیخواهی از قیدوبند استکبار جهانی، با استکبار وارد انواع جنگها شده و خود را مهیا میکند که در این جنگ پیروز میدان باشد و اولین بار لفظ اقتصاد مقاومتی را رهبر معظم انقلاب بیان فرمودند، اقتصاد مقاومتی میسر نمیشود مگر اینکه کشور امکاناتی را که میتواند در اقتصاد مقاومتی از او مدد بگیرد بشناسد، ایران با توجه به مواهب خدادادی که دارد بهغیراز نفت میتواند از آنها بهره جوید و آنها را در بخشهای صنعت گردشگری، کشاورزی و جنگلداری و استفاده بهینه از انرژیهای ارزان مانند بادوخورشید به کارگیرد و لازمه کار این است که بحث آموزشوپرورش و فرهنگسازی جامعه را جدی بگیریم که بهعنوان ساختار معنوی و ضروری برای بهکارگیری صنایع مذکور بهحساب میآید، در این مقاله برای مشخص کردن متغیرها و رتبهبندی از لحاظ تأثیرشان بر اقتصاد مقاومتی از پرسشنامه بهعنوان ابزار تحقیق و از آزمونهای کرونباخ و رتبهبندی فریدمن و برای تعیین نوع استراتژی که از نوع تهاجمی بود از جدول استراتژی اس.دبلیو.او. تی استفاده شد که مؤلفههای آموزش و فرهنگسازی و گردشگری و کشاورزی و جنگلداری و بالاخره تحقیق و نوآوری به ترتیب رتبههای اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند.
۴.

ارائه مدل جهت خوشه بندی کشورهای درگیر ویروس کووید-19 با به کارگیری روش های خود سازمان ده

نویسنده:

کلید واژه ها: کووید-19 خوشه بندی روشهای خود سازمانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 259 تعداد دانلود : 890
در اواخر دسامبر سال 2019، ویروس جدیدی، با نام کروناویروس جدید-2019، باعث آغاز شیوع پنومونی از ووهان، به سراسر کشور چین شد که در حال حاضر تهدیدات بهداشتی بزرگی را برای سلامتی عمومی جهان ایجاد کرده است. بیماری همه گیر کووید- 19 ناشی از کرونا ویروس جدید- 2019 در سراسر جهان، در حال گسترش است و تا اول مارس 2020 تعداد 67 کشور، از جمله ایران را مبتلا و درگیر کرده است. در این پژوهش، دادههای مرتبط با کرونا ویروس جدید- 2019 که از سایت بهداشت جهانی اخذ شده، به منظور خوشه بندی، از روش های خود سازمانده از جمله الگوریتمهای کوهونن و کا از میانگین و خوشه بندی دومرحله ای بهره گرفته شده است که هدف تمامی روش ها این است که کدام رکورد در کدام خوشه جای می گیرد، سپس با انجام آزمون، کارایی این سه تکنیک تعیین شده است. نتایج حاکی از آن است که روش خوشه بندی دومرحله ای کارایی بالاتری نسبت به دو روش دیگر دارد و در خوشه بندی شاهد نتایج مطلوب تری با بهره گیری از این روش هستیم.
۵.

نقش ارتباطات کلامی و غیرکلامی در افزایش عملکرد ارتباطی مدیران دانشگاه پیام نور

کلید واژه ها: ارتباط ارتباطات کلامی و غیرکلامی مدیران عملکرد ارتباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 650 تعداد دانلود : 539
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین ارتباطات کلامی و غیرکلامی مدیران و عملکرد ارتباطی آنان در دانشگاه پیام نور انجام شده است. هدف از اجرای این پژوهش پاسخ به این سؤال بوده است که آیا ارتباطات کلامی و غیرکلامی بر عملکرد ارتباطی مدیران تأثیر دارد؟ پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی –پیمایشی از نوع همبستگی میباشد. حجم جامعه آماری بالغ 120 نفر روش نمونهگیری تصادفی منظم بوده است. نتایج نشان میدهد که بین ارتباطات کلامی و غیرکلامی و فرایند ارتباطی مدیران رابطه وجود دارد. یعنی با افزایش ارتباطات کلامی و غیرکلامی عملکرد ارتباطی مدیران نیز بیشتر شده و فرایند مطلوب ارتباطی صورت میپذیرد.
۶.

شناسایی میزان تأثیر جو سازمانی بر نوآوری (مطالعه موردی: دانشگاه ولایت)

کلید واژه ها: سازمان نوآوری دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 536 تعداد دانلود : 773
در سازمانهای موفق، مدیران، کارشناسان و کارکنان آن بر اساس استراتژی سازمان همواره در یک رقابت پویا به دنبال نوآوری وخلاقیت می باشند و تفکر در نیروهای سازمان به صورت یک عادت و وظیفه سازمانی تلقی میگردد. در این صورت بانهادینه شدن خلاقیت و تولید فکر و اندیشه نو، سازمان تبدیل به یک سازمان خلاق، نوآور و شکوفا میگردد و حاصل آن هم افزایی درنوآوری سازمانی است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی میباشد، که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارمندان دانشگاه ولایت ایرانشهر است، که نمونه آماری برابر با جامعه آماری درنظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه استفاده گردید و روایی پرسشنامه ها مورد تایید اساتید خبره دانشگاه ولایت قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج این پژوهش نیزحاکی از آن بود دانشگاههای کشورمان برای بالابردن خلاقیت و نوآوری دانشجویانشان باید به سمت جو سازمانی نوآورانه حرکت کنند نوآوری دانشگاهها میتواند ویژگیهای دانشگاه، افزایش کارآیی، و اهداف آموزشی دانشگاه را منحصربه فرد کند باید گفت که جو سازمانی نوآورانه در دانشگاهها میتواند علاوه بر خودکارآمدی خلاّق بر رفتار نوآورانه آنها تأثیر بسزایی داشته باشد.
۷.

تأثیر عملکرد مدیریت شهری در فرآیند توسعه پایدار سیاسی با تأکید بر نقش دوسویه مشارکت و سرمایه های اجتماعی

کلید واژه ها: توسعه مشارکت مدیریت شهری سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 382 تعداد دانلود : 201
از عوامل اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی مفهومی چندلایه است که در سالهای اخیر در حوزههای مختلف علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاسی مطرح شده است. با عنایت به اینکه سرمایههای اجتماعی از الزامات توسعه (اجتماعی و سیاسی) میباشد و ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی نیز مستلزم، اعتماد و آگاهی و مشارکت اجتماعی میباشد. بر مبنای این رویکرد بنا گردیده تا در این پژوهش به تحلیل و ارزیابی بعد مشارکتی سرمایههای اجتماعی پرداخته و نقش اثرگذار مدیریت شهری بهعنوان نزدیکترین مؤلفه حاکمیت به زندگی مردم را در جلب رضایت شهروندان از خدمات ارائهشده از سوی مدیریت شهری به ایشان و بهطورکلی برآیند عملکرد مدیریت شهری در ایجاد و آفرینش مشارکت اجتماعی در جهت ارتقاء سرمایههای اجتماعی و بهتبع آن ایجاد و رونق توسعه را موردبررسی قرار دهد. دراینارتباط بایستی بر اهمیت شهرداریها بهعنوان بازوان قدرتمند و اجرایی مدیریت شهری در فرآیند جلب مشارکت و آفرینش سرمایههای اجتماعی در راستای توسعه تأکید نمود. در این رابطه ضمن تعریف شاخصههای مشارکت، سرمایههای اجتماعی و توسعه، به تبیین رابطه مشارکتهای اجتماعی و ایجاد و ارتقاء آن و تأثیرگذاری بر سرمایههای اجتماعی پرداخته، همچنین سرمایه اجتماعی را بهعنوان مؤلفهای تأثیرگذار بر توسعه و پایداری آن میداند.
۸.

بررسی میزان اثر بخشی فناوری اطلاعات در عملکردسازمان ها

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات سازمان ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات عملکرد سازمانها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 16 تعداد دانلود : 187
در محیط پرتلاطم امروز، موفقیت سازمانها درگرو جهتگیری همه بخشهای سازمان در راستای مسیر استراتژیک آن است. حال که بیشترین سرمایهگذاری سازمانها بر روی فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی صورت میگیرد، سازمانها در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک خود، چارهای جز استفاده از فناوری اطلاعات بهعنوان یک منبع استراتژیک ندارند و اینجاست که مفهوم همسویی استراتژیهای فناوری اطلاعات و سازمان معنی پیدا میکند؛ در این مقاله با بررسی تأثیر بهکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان سعی گردیده فواید حاصل از آن نیز در سازمانها موردبررسی و پیمایش قرار گیرد. این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی است جامعه آماری شامل ادارات شهرستان ارومیه میباشدکه 4 نوع اداره دولتی (جهاد کشاورزی-منابع طبیعی-امور بازرگانی-شرکت نفت) و 2 مورد سازمان خصوصی (بخش خصوصی اداره گاز-بخش خصوصی بیمارستان امام) بهعنوان نمونه انتخاب شده است؛ و از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری اطلاعات استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان میدهد؛ بهکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان بر کارکنان مؤثر نبوده است زیرا باعث کاهش تعداد کارکنان اداری و دفتری شده ولی بر در بهبود خدمات اداری، رضایت مشتریان، کارایی و اثربخشی، بهبود عملکرد مالی، سودآوری، صرفهجویی در زمان و هزینه تأثیرگذار میباشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶