مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال دوم اردیبهشت 1396 شماره 1 (پیاپی 3)

مقالات

۱.

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت دانش عملکرد سازمانی معادلات ساختاری سازمان های پروژه محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 791 تعداد دانلود : 303
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکت ها و سازمان های پروژه محور است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و کارکنان شرکت مهندسی آبادگران است که با توجه به حجم کم جامعه تمامی 108 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از روایی صوری و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (برای پرسشنامه مدیریت دانش برابر با 808/0 و پرسشنامه عملکرد سازمانی برابر با 784/0) مورد تائید قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است و به صورت میدانی اجرا شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به اینکه مدیریت دانش نقش بسزایی در بهبود عملکرد سازمانی سازمان ها دارد، مدیران شرکت باید به دنبال ایجاد محیطی صمیمی و قابل اعتماد همراه با ارتباطات مفید و سودمند در سازمان باشند تا بتوانند شرایط توسعه و تسهیم دانش را فراهم آورند.
۲.

تعیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی سازمان و تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی از طریق مدل سیستمی مدیریت دانش

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی ارزیابی عملکرد مدیریت دانش طراحی شغل یادگیری و توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 841
این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی سازمان و تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی از طریق مدیریت دانش در سال1392 به انجام رسید. نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدکه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است. جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان سازمان نظام مهندسی کشور کشور شامل 140 نفر بوده، که از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970) تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان و مدیریت منابع انسانی بوسیونینی بوده است که با ضریب آلفای کرونباخ 846/0 پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی و شاخصهای پراکندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون رگرسیون برای نمونه های مستقل و روشNOVA، همبستگی و گاما برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین مسئولیت اجتماعی با شیوه های مدیریت منابع انسانی(یادگیری وتوسعه، طراحی شغل، ارتباطات، مشارکت، ارزیابی عملکرد) وجود داشته و بین مدیریت دانش و شیوه های منابع انسانی همبستگی مثبت و رابطه معنادار وجود دارد.
۳.

توسعه الگوی بازاریابی شبکه ای و راهکارهای پیشرفت ان در ایران مطالعه موردی شرکت بازاریابان ایران زمین

کلید واژه ها: بازاریابی شبکه ای شبکه سازی فروش مستقیم بازاریابی چند سطحی شرکت بازاریابان ایران زمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 236 تعداد دانلود : 58
در این مقاله به موضوع بازاریابی شبکه ای پرداخته می شود شیوه ی بازاریابی شبکه ای چند سالی است که وارد کشورمان شده است و به روشی بسیار جذاب و پر طرفدار برای بسیاری از جوانان و نو جوانان کشور برای کسب درامد شده است. اما آیا همه آنها با اگاهی کامل به این عرصه وارد می شوند ویا فقط رویای پولدار شدن انها را به این سمت می کشد. در این مقاله هدف اصلی ما معرفی بازاریابی شبکه ای و ارائه تصویری روشن از نحوه ی فعالیت این نوع شرکت ها و روش های آن در دنیا و کشورمان است. همچنین روش به کارگیری ان با استفاده از مطالعه موردی شرکت بازاریابان ایران زمین با استفاده از روش توصیفی مبتنی بر روش مصاحبه با خبرگان و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای بهتر شدن مکانیزم این روش و تحقق بهینه این نوع بازاریابی به نحوی که موجب اثر بخشی بیشتر ان شود. در انتها به نتایجی دست یافتیم که با توجه به این نتایج پیشنهادهایی برای افرادی که وارد عرصه بازاریابی شبکه ای می شوند و همچنین برای تحقق بهینه این روش در شرکت ارایه شد که در انتهای مقاله به تفضیل شرح داده شده است.
۴.

بررسی تاثیر سیستم های کامپیوتری اتوماسیون اداری بر بهره وری عملکرد کارکنان

کلید واژه ها: اثربخشی بهره وری کارایی اتوماسیون اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 734 تعداد دانلود : 835
یکی از عواملی که می تواند در افزایش بهره وری نقش مهمی ایفا کند، استفاده بهینه از کاربرد تکنولوژی اطلاعات است که در این زمینه امروزه در سازمان ها و شرکت ها، سیستم های کامپیوتری اتوماسیون اداری نقش بسزایی دارند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر رابطه بین سیستم های کامپیوتری اتوماسیون اداری با بهره وری کارکنان شهرداری استان کرمان انجام شده است. جامعه آماری مورد پژوهش 110 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران، حداقل حجم نمونه آماری مورد نیاز 78 نفر تعیین گردیده است. تحقیق حاضر از نوع نگاه هدف، کاربردی است و از نگاه چگونگی گردآوری داده ها، پژوهشی- توصیفی به شمار می رود. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و برای بررسی پایایی متغیرها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن برابر با 0.85 بود؛ همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ی پژوهش از نرم افزار SPSS19 و آزمون پیرسون بهره گرفته شده است. در این پژوهش سه فرضیه رابطه بین اتوماسیون اداری با بهره وری، کارایی و اثربخشی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده بیانگر ارتباط مستقیم و مثبت بین سیستم اتوماسیون اداری با افزایش کارایی، اثربخشی و بهره وری عملکرد کارکنان بوده و دلایلی بر رد فرضیه های مذکور وجود نداشت.
۵.

میزان بکارگیری مدیریت دانش در سازمان های دولتی مورد مطالعه آموزش و پرورش شهرستان رستم، استان فارس

کلید واژه ها: تولید دانش مدیریت دانش کاربرد دانش انتشار دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 361
هدف مقاله حاضر بررسی میزان بکارگیری مدیریت دانش در سازمان های دولتی است. این تحقیق با روش پیمایشی و با نمونه ای به حجم 265 نفر با ابزار پرسشنامه در بین کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان رستم انجام گرفت. بر اساس اطلاعات استخراج شده، توزیع نمره ابعاد مدیریت دانش در جامعه مورد مطالعه به ترتیب اولویت، کاربرد دانش12.5، ذخیره ی دانش12.1، انتشار دانش11.9، سازماندهی و کسب دانش11.7 و تولید دانش11.4 بوده است که نشان می دهد کاربرد و ذخیره ی دانش شکل غالب مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهرستان رستم می باشد و تنها در این دو بعد میانگین نمره بالاتر از نمره میانگین واقعی(12) بود. نمره کلی میانگین مدیریت دانش 71.3 نیز کمتر از نمره میانگین واقعی بود. همچنین نتایج نشان داد که، از نظر 2.8 درصد پاسخ گویان، مدیریت دانش در این سازمان خیلی ضعیف، 32.2 درصد ضعیف، 39.6 درصد متوسط، 20.2 درصد خوب و 5.2 درصد خیلی خوب بوده اند. در واقع می توان گفت، از نظر اکثر پاسخ گویان مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهرستان رستم زیر حد متوسط و ضعیف است.
۶.

مدل سازی عوامل مؤثر بر پذیرش خرید از طریق گوشی های هوشمند مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه زابل

کلید واژه ها: مدل پذیرش تکنولوژی مدل یابی معادلات ساختاری تلفن همراه هوشمند خرید سیار دانشگاه زابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 38 تعداد دانلود : 856
امروزه خرید سیار (موبایلی) به روشی جایگزین جهت خرید محصولات در بسیاری از کشورها تبدیل شده است، اما تحقیقات در این زمینه اندک بوده و محدود به چند کشور خاص است. با در نظر گرفتن گسترش استفاده از گوشی های هوشمند و تأثیر استفاده از این گوشی ها بر رفتار خرید مصرف کنندگان، هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش خرید از طریق گوشی هوشمند در بین مصرف کنندگانی است که تجربه خرید از طریق این گوشی ها را دارند. بدین منظور از مدل اصلاح شده پذیرش تکنولوژی استفاده شده که در آن دو سازه اعتماد و لذت درک شده به مدل سنتی پذیرش تکنولوژی اضافه شده است. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه از بین 384 نفر از دانشجویان دانشگاه زابل جمع آوری شده است. داده های به دست آمده با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی در نرم افزار SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که سازه های اعتماد و سودمندی درک شده بر قصد افراد برای استفاده از خدمات خرید سیار اثر مستقیم و معنی داری دارند، ولی سازه های لذت درک شده و سادگی استفاده درک شده بر قصد افراد تأثیر مستقیم و معنی داری ندارند.
۷.

ارزیابی عملکرد و تخصیص عادلانه منابع با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها؛ مطالعه موردی: شعب بانک تجارت استان تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد رتبه بندی تخصیص منابع تحلیل پوششی دادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 240
مدیریت پاداش در بافت مدیریت عملکرد همانند نظام یکپارچه پاداش دهی عمل می کند و با درآمدی برابر تأمین نیازهای مالی و غیر مالی کارکنان را تضمین می نماید، و به میزان مشارکت آنان در کسب اهداف سازمان، پاداش مناسب می دهد. برای موفقیت مدیریت عملکرد، مدیریت پاداش اهمیت خاصی دارد، زیرا موجب انگیزه دادن به کارکنان به منظور عملکرد بهتر می شود. استفاده اهرمی از مدیریت پاداش در راهبرد مدیریت عملکرد، به رویکردی کل گرا و تیزهوشی حرف های نیازمند است. همچنین پاداش باید با اهداف راهبردی سازمان ارتباط درونی و هم سویی داشته باشد. در این تحقیق با توجه به عملکرد شعب بانک تجارت در استان تهران به تخصیص بهینه پاداش (به عنوان یک منبع) به آن ها پرداخته شد. در مرحله اول با توجه به تحقیقات موجود در زمینه ارزیابی عملکرد بانک و همچنین مصاحبه با مدیران ارشد بانک تجارت در سرپرستی جنوب غرب استان تهران، 7 شاخص برای ارزیابی عملکرد 28 شعبه بانک در این سرپرستی استفاده گردید. شاخص ها شامل 3 شاخص ورودی: هزینه پرسنلی، هزینه اداری و هزینه سود پرداختی و 4 شاخص خروجی: جمع کل تسهیلات، جمع کل منابع سپرده، جمع کل مطالبات و سود خواهد بود. مدل ارزیابی کارایی استفاده شده در این مقاله مدل BCC با سه ماهیت ورودی، خروجی و ترکیبی است. در ادامه کار با توجه به مدل تحلیل پوششی داده ها به تخصیص بهینه پاداش به شعب پرداخته شد. این امر با استفاده از 4 روش پیشنهادی در این تحقیق انجام شد و نتایج روش های مذکور با روش سنتی که قبلا در بانک استفاده می شده، مقایسه گردید. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی می باشد.
۸.

نقش بازار سرمایه در توسعه مالکیت فکری

کلید واژه ها: بازار سرمایه مالکیت فکری فرابورس بازار دارایی فکری بورس ایده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 534 تعداد دانلود : 72
یکی از شاخص های بسیار مهم و اساسی در جوامع توسعه یافته، توسعه مالکیت فکری می باشد. عرصه مالکیت فکری را می توان عرصه دانشمندان، اندیشمندان، نخبگان، کارآفرینان و به طور کلی قشر خاصی از جامعه دانست که وجود و حضور ایشان ضرورتی اساسی و حیاتی برای رشد جامعه محسوب می شود. در یک نگاه کلی، براحتی می توان مشاهده نمود که یکی از عوامل اصلی توسعه یافتگی جوامع مدرن، توجه و حمایت خاص آن ها از عرصه مالکیت فکری می باشد. در کشور ما، با عنایت به سند چشم انداز 1404، قانون گذار در بند د ماده 17 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت موضوع مالکیت فکری، اقدام به وضع قانون جهت ایجاد بازار به منظور تجاری سازی ایده های فکری در حوزه های صنعت، تجارت و کشاورزی نموده است. از آن جایی که به موجب قانون مذکور ایجاد بورس ایده تأمین کننده چنین نیازی می شود، لذا در سال 1393 شرکت فرابورس عهده دار این مهم شد. نقش بازار سرمایه با این تأسیس صورت گرفته، از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد گردید. بدیهی است در این نقش آفرینی، شناخت و تجزیه و تحلیل قواعد و مقررات حاکم اهمیت خاص پیدا می کند. در این نوشتار سعی بر آن شده است، با مطالعه قوانین و مقررات موجود، ضمن تبیین این نقش، نقاط ابهام و زوایای پنهان آن روشن گردد.
۹.

انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات توسط تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

کلید واژه ها: تحلیل سلسله مراتبی قابلیت اطمینان استراتژی های نگهداری و تعمیرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 962 تعداد دانلود : 696
انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات (نت) در یک واحد تولیدی دارای اهمیت بسیاری است و مستقیما در بهره وری و سوددهی تولید تاثیر دارد. نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، کیفیت تولید، کاهش ضایعات تولید، کاهش ریسک، افزایش بازدهی و ... را بر عهده دارد. از مهم ترین استراتژی های نگهداری و تعمیرات می توان به نگهداری و تعمیرات اصلاحی، پیشگیرانه، فرصتی، موقعیتی و پیشگویانه اشاره کرد که با توجه به موقعیت و شرایط محیطی، به کارگیری هر یک از مزایا و معایبی برخوردار است. هدف از این مقاله ارائه یک روش کلی برای انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات در سازمان های تولیدی است. در این راستا سعی شده است با درنظرگیری شاخص هایی مانند هزینه، قابلیت اجرا، ایمنی و ارزش افزوده پنج استراتژی فوق در کارخانه تبرک مورد ارزیابی قرار گیرد . برای این منظور پرسشنامه ای تنظیم شده است و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات برای این کارخانه انتخاب شده است.
۱۰.

بررسی عوامل کلیدی موفقیت بر جانشین پروری مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران

کلید واژه ها: عوامل کلیدی موفقیت جانشین پروری آزمون فریدمن مدارس منطقه 4 شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 596
هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل کلیدی موفقیت بر جانشین پروری مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران انجام شده است.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل همه مدیران مدارس منطقه 4 شهر تهران است که تعداد آنها با توجه به آمار به دست آمده از آموزش و پرورش منطقه چهار، 368 مدرسه است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و روش نمونه گیری به صورت تصادفی- طبقه ای استفاده شده است، که تعداد 129 مدرسه محاسبه شده است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی است وابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه نگرش سنج استاندارد 32 سؤالی کیم (2006) است.روایی و پایایی پرسشنامه محاسبه شد و ضریب پایایی 96/0 به دست آمد.داده ها توسط نرم افزار SPSS، با روش آماری استنب اطی خی دو و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج بدست آمده بدین شرح است : ارزیابی کاندیداها با میزان خی دو (91/185) دارای بالاترین تأثیر، سپس توسعه کاندیداها با میزان خی دو (81/69)، ارزیابی اثربخشی جانشین پروری با میزان خی دو (93/58) ودرانتها تعیین خط مشی با میزان خی دو (12/39) در سطح آلفای 5% معنادار قرار دارد.
۱۱.

مدیریت منابع انسانی در نیروهای مسلح

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی نیروهای مسلح مدل های منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 321 تعداد دانلود : 459
عصر امروز، عصر تغییرات پرشتاب و عدم اطمینان نسبت به آینده و نبود اطلاعات دردسترس کافی جهت تصمیم گیری برای مدیران است. تغییراتی که اگر سازمان خود را با آن همراه نسازد، چه بسا سازمان را به ورطه نابودی بکشاند. مدیریت منابع انسانی برای مدیریت دانش بستری فراهم میکند که درآن کسب اطلاعات و دانش و به اشتراک گذاشتن آن درسرتاسر سازمان نهادینه می شود و نیز در دنیای امروزی می کوشد که آموزش و توسعه کارکنان، بهبود سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی را درهم آمیزد تا افراد، گروهها وسازمانها به شیوه ای اثربخش رشد کنند. دراین مقاله سعی برآن است که به بررسی موضوعات مرتبط بامدیریت منابع انسانی و نیز تعاریف؛ وظایف، اهداف و مدلهای مدیریت منابع انسانی درنیروهای مسلح پرداخته شود .
۱۲.

شناسایی و تبیین فاکتورهای تعیین کننده رتبه اعتباری مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار تهران نقدینگی رتبه بندی اعتباری اهرم مالی مدل امتیاز بازار نوظهور(EMS)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 416 تعداد دانلود : 746
هدف از نگارش مقاله پیش رو، شناسایی و تبیین فاکتورهای مالی، حسابداری و بازاری تعیین کننده رتبه اعتباری نمونه ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1393 است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور (EMS) ، رتبه اعتباری شرکت های موردبررسی محاسبه می گردد. در مرحله بعد، روش معادلات برآوردی تعمیم یافته به همراه یک ساختار پانل به کار گرفته می شود که در آن متغیر وابسته؛ رتبه اعتباری تعیین شده از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور بوده و متغیرهای مستقل؛ اهرم مالی، سودآوری، پوشش مالی و نقدینگی (به عنوان فاکتورهای حسابداری)؛ اندازه شرکت، رشد و مالکیت دولتی (به عنوان فاکتورهای مالی)؛ و عملکرد در بازار مالی (به عنوان فاکتور بازاری) هستند. نتایج پژوهش پیش رو نشان می دهد متغیرهای اهرم مالی و سودآوری در سطح اطمینان 99 درصد، متغیرهای رشد و مالکیت دولتی در سطح اطمینان 95 درصد و متغیر پوشش مالی در سطح اطمینان 90 درصد، از نظر آماری معنی دار هستند و می توان آنها را به عنوان فاکتورهای تعیین کننده رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفی نمود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶