مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال سوم دی 1397 شماره 5 (پیاپی 13)

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین عوامل سرمایه گذاری با عملکرد و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: EPS P/E بازده سهام سود سهام تغییرات قیمت سهام بازار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 366 تعداد دانلود : 707
سرمایه گذاران برای تعیین پرتفوی سرمایه گذاری خود و تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری به سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکتها توجه می کنند. نوسان پذیری بازده سهام و عوامل موثر برآن از موضوع های بحث برانگیز در تحقیقات امور مالی است. سرمایه گذاران نهادی به عنوان گروهی از سرمایه گذاران به واسطه دسترسی به منابع عظیم مالی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی بازار سرمایه ایفا می کنند.هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکتها کسب بازده سهام بیشتر است. با توجه به اینکه به لحاظ تئوری EPS و P/E با بازده سهام رابطه دارند، در عمل محقق را بر آن داشت که رابطه بین EPS و P/E را با بازده سهام در بورس تهران مورد بررسی قرار دهد و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کند و ابهام وجود روابط بین این عوامل با بازده سهام شرکتها و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل را در بورس تهران برطرف سازد. به همین خاطر از جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، شرکتهایی به صورت نمونه ای انتخاب شد و EPS، P/E و بازده سهام آنها برای سالهای 1391 تا 1396 به صورت داده های تحقیق استخراج گردید. بوسیله معادله رگرسیون روابط بین هر یک (EPS و P/E) با بازده سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تایید یا رد فرضیات تحقیق با توجه به نتایج تحقیق بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی از وجود روابط معنادار بین EPS و P/E با بازده سهام شرکتها در بورس تهران می باشد اما این روابط ضعیف هستند و سرمایه گذاران نمی توانند فقط به این دو عامل جهت تصمیم گیری توجه داشته باشند. این مساله نشان دهنده تاثیر سایر عوامل مالی و غیرمالی بر بازده سهام شرکتها در بورس تهران می باشد.
۲.

بررسی تاثیر ۵ بعد شخصیتی NEO بر اثر بخشی آموزش و انتخاب بهترین گزینه ها برای آموزش با استفاده از تکنیک FUZZZYAHP& TOPSIS

کلید واژه ها: آموزش ضمن خدمت .مدارس دوره اول پنج بعد شحصیتی NEO TOPSIS Fuzzy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 981
در حالی که امروزه ضرورت توجه به آموزش خارج از سازمان بعنوان ابزاری استراتژیک جهت پیشبرد منافع محیط های آموزشی در عرصه رقابت مطرح میشود ،اما متاسفانه بعضا عدم در نظر گرفتن بعضی از جنبه ها در این متد موجب شکست و یا بیهوده جلوه دادن این متد می گردد. در مقاله حاضر، تلاش برآن است که با در نظر گرفتن ۵ بعد ویژگی شخصیتیNEO افراد و تاثیری که اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت دارد بهترین گزینه ها را جهت استفاده از این مزایا انتخاب کنیم قطعا انتخاب های ناشایست نه تنها هزینه مالی زیادی را بر سازمان (محیط آموزشی) متحمل میکند بلکه موجب کم اهمیت جلوه دادن این مهم در محیط های آموزشی میگردد. جامعه آماری این تحقیق معلمان دوره اول مدارس در شهرستان داورزن بودند که با استفاده از روش تصادفی تعداد ۶۰ نفر برای پاسخگویی به پرسش ها انتخاب شدند.در این تحقیق تلاش کرده ایم با ارایه متدولوژی ضمن در نظر گرفتن پنج بعد شخصیتی مدلی ارایه گردد تا بتوانیم بهترین گزینه ها برای اعزام معاونان پرورشی مدارس دوره اول شهرستان داورزن انتخاب کنیم روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق استفاده از پزسشنامه های استاندارد است بطور مثال برای ۵ بعد شخصیتی از پرسشنامه (NEO-FFI) مک کوری و کاستا(۱۹۸۵) استفاده کرده ام جزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و SMARTPLS است در نهایت سعی کرده ایم با استفاده از تکنیک ترکیبی FUZZYAHP&TOPSIS گزینه ها را به ترتیب اولویت رتبه بندی کنیم.
۳.

مدل شایستگی های مورد نیاز برای ریاست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

کلید واژه ها: شایستگی ریاست واحد دانشگاهی منابع انسانی مدل شایستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 394 تعداد دانلود : 962
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه ی مدل شایستگی های مورد نیاز برای ریاست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، با استفاده از روش پژوهش آمیخته صورت گرفت. روش: در بخش کیفی، جامعه ی آماری شامل رؤسای فعلی و پیشین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان بود که با 13 نفر از آنها مصاحبه هایی عمیق و هدفمند به عمل آمد. در بخش کمی، جامعه ی آماری، شامل کلیه ی رؤسا، معاونین واحدها و رؤسای دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان بود که مشتمل بر 73 نفر بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه و دو پرسشنامه ی باز پاسخ و بسته پاسخ بود. تجزیه و تحلیل داده ها به روش فازی انجام شد. یافته ها: در این پژوهش 51 شایستگی مورد شناسایی قرار گرفتند که در 6 بعد راهبردی، مدیریت منابع، نمایندگی، ارتباطات، همکاری و حرفه ای، دسته بندی گردید. نتیجه گیری: با توجه به رتبه شایستگی های به دست آمده و مدل ارائه شده، پیشنهادهایی جهت ارتقای شایستگی ها ارائه شده است.
۴.

تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی مدیران سازمان های مردم نهاد اجتماعی (NGOs) استان چهارمحال و بختیاری

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی کارآفرینی اجتماعی سازمان های مردم نهاد چهارمحال و بختیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 836 تعداد دانلود : 779
مقاله حاضر با هدف تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی مدیران سازمان های مردم نهاد استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. طرح آن از نوع توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری آن را مدیران سازمان های مردم نهاد استان چهارمحال و بختیاری که تعداد آنها 80 نفر بوده تشکیل می دهد که از بین آن تعداد 64 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد. ابزار اندازه گیری بکار رفته در این پژوهش پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) و کارآفرینی اجتماعی دس (1998) هست؛ که روایی محتوایی آن مورد تائید متخصصان قرارگرفته و پایایی آن به روش آلفای کرنباخ محاسبه و برای تمام مؤلفه های متغییر ها بالاتر از 70٪ به دست آمد. برای تحلیل اطلاعات نیز از آزمون t، آزمون همبستگی، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی اجتماعی مدیران سازمان های مردم نهاد استان چهارمحال و بختیاری رابطه معنی داری وجود دارد. میزان برخورداری مدیران سازمان های مردم نهاد استان چهارمحال و بختیاری از ابعاد و مؤلفه های سرمایه اجتماعی و ابعاد و مؤلفه های کارآفرینی اجتماعی بالاتر از میانگین متوسط است. بین تمامی مؤلفه تمام مؤلفه های سرمایه اجتماعی (رفتاری، ساختاری، شناختی) با کارآفرینی اجتماعی (عامل تغییر، ایجاد حس مسئولیت پذیری، فعالیت بدون محدودیت، حضور در فرایند، شناخت فرصت، ترسیم اهداف، خلق مکانیزم) رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین مدیران سازمان های مردم نهاد استان چهارمحال و بختیاری بر اساس سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی به لحاظ جنسیت، گروه سنی و تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد.
۵.

بررسی رابطه مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان غیرتولیدی شرکت زامیاد

کلید واژه ها: مدیریت دانش توانمندسازی شرکت زامیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 578
از ویژگی های سازمان های امروزی می توان به پویایی و پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی اشاره کرد. به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد، توانمندسازی کارکنان از طریق کسب دانش و مهارتی که به سرعت کهنه و منسوخ می شود، می باشد. بنابر اهمیت موضوع، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان غیرتولیدی شرکت زامیاد می باشد. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق نیز کلیه کارکنان غیرتولیدی شرکت زامیاد بوده که تعداد آنان برابر با 384 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه کارکنان با استفاده از جدول مورگان تعداد 187 نفر برآورد شد و سپس با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 150 نفر کارکنان مرد و تعداد 37 نفر زن انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی اسپریتزر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد که بین مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان غیرتولیدی شرکت زامیاد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۶.

دانشگاه کارآفرین (مفهوم، ضرورت و چالش ها)

کلید واژه ها: کارآفرینی دانشگاه کارآفرین نهادینه سازی کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 864 تعداد دانلود : 499
امروزه کارآفرینی یک راهکار ویژه برای رشد اقتصادی است. بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی معضل حادی برای بسیاری از کشورها از جمله ایران می باشد. حل این مشکلات، مستلزم برنامه ریزی و به کارگیری برنامه های خاص است. اجرای برنامه های کارآفرینی از جمله این راهکارها می باشد. توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها و ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای دانش آموختگان دانشگاهی، می تواند راهگشای این معضل باشد. بررسی ها نشان دهنده روند کند نهادینه سازی کارآفرینی در دانشگاه ها است که سرعت این روند در دانشگاه های ایران بسیار کند و بعضأ راکد است. به نظر می رسد تسریع در روند نهادینه سازی فرآیند کارآفرینی در دانشگاه ها ضمن حل بخشی از معضل بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، به خلق ایده های جدیدتر از سوی صاحب نظران دانشگاهی برای شروع یک فرآیند کارآفرینی کمک شایانی نماید. نهادینه سازی کارآفرینی در دانشگاه ها در راستای ایجاد شغل، خلق ثروت، افزایش سطح رفاه مردم و در نهایت پیشرفت عمومی کشور ایران عمل می نماید. در این پژوهش که به صورت مروری و با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای و سایت های اینترنتی تهیه شده، مسأله کارآفرینی، ضرورت و چالش های آن، روند نهادینه سازی کارآفرینی در دانشگاه ها، بررسی و راهکارهایی در پایان ارائه می شود.
۷.

تأملی بر نقش ها و کارکردهای کارت امتیازی متوازن در فرآیند ارزیابی عملکرد سازمانی و بانک ها

کلید واژه ها: کارت امتیازی متوازن عملکرد سازمانی رقابت ارزیابی بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 903 تعداد دانلود : 583
ایجاد شرایط و بسترهای لازم در جهت ارتقای کیفی و کمی عملکرد بانک ها در فضای رقابتی سالم می تواند نقش قابل توجهی بر رشد و توسعه ی اقتصادی کشور داشته باشد. بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی نیازمند راهکارهایی جهت بهبود جایگاه رقابتی سازمان به صورت مستمر و افزایش کیفیت و اثربخشی تصمیمات مدیریت سازمان هستند. یکی از راهکارهایی که می تواند سازمان ها، به خصوص بانک ها را در اثربخشی عملکردشان در راستای فضای رقابتی با سایر رقبا یاری رساند، استفاده از روش کارت امتیازی متوازن است. کارت امتیازی متوازن، امروزه به عنوان یکی از سیستم های نوین سنجش عملکرد محسوب می شود، که از طریق توازن یا تعادل بین اهداف مالی غیر مالی، اهداف کوتاه مدت بلندمدت و اهداف داخلی خارجی ارتباط برقرار می کند. هدف از این روش، ایجاد دیدی جامع برای مدیران جهت تمرکز بر نواحی پیش برنده ی راهبرد یک سازمان است. کارت امتیازی متوازن، چهارچوبی شامل یک رده ی مالی و غیر مالی است، معیارهایی که برای کمک به سازمان جهت به کارگیری عوامل کلیدی موفقیت در چشم انداز راهبردی آن دارند. لذا، این مقاله با هدف تبیین نقش مهم روش کارت امتیازی متوازن در ارزیابی اصولی عملکرد بانک ها و کارکردهای مختلف آن در حوزه ی صنعت بانکداری نوشته شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶