مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال چهارم تیر 1398 شماره 2 (پیاپی 16) جلد اول

مقالات

۱.

بررسی وضعیت اجرای راهبرد مدیریت دانش در کنترل بحران های اجتماعی

کلید واژه ها: مدیریت دانش مدیریت بحران بحران های اجتماعی راهبرد اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 926 تعداد دانلود : 599
یکی از عوامل عدم توفیق مدیریت و کنترل راهبردی در خصوص بحران های اجتماعی، ضعف در تعیین دانش مورد نیاز و به تبع آن اتخاذ رویکرد مدیریت دانش و همچنین تعیین و ایجاد نظام دانشی و اطلاعاتی مناسب با آن در سطح راهبردی است. پژوهش حاضر با تعیین هدف میزان اثرگذاری رویکردهای متفاوت مدیریت دانش بر عوامل کنترل بحران های اجتماعی و به جهت تقویت کنترل این بحران به رشته تحریر درآمده است. مدیریت دانش موجب بالارفتن قابلیت های پویایی در زمان وقوع بحران های اجتماعی، فرآیند درک محیط، شناسایی این بحران ها و تسریع در تعیین آنها و نیز تغییرات احتمالی در مفروضات اولیه می گردد. این پژوهش در پاسخ به این سوال اصلی که کنترل بحران های اجتماعی با مدیریت دانش چگونه است؟ روشی هدفمند را برمی گزیند. البته باید دانست که سازمان های ذی ربط دراین خصوص نمی توانند به طور صحیح دانش را مدیریت کنند چرا که دان ش اف راد ب ه ص ورت درونی و تلویحی است اما می توانند محیط عملیاتی را ب ه منظ ور توس عه و اش تراک اطلاع ات، مدیریت کنند. آنها باید تلاش کنند تا جای ممکن، از فنون و طرح های موجود مدیریت دانش به عنوان اهرم هایی برای راه اندازی مدیریت دانش خود استفاده کنند. از این رو در این مقاله مدیریت دانش و اصول آن به همراه شرحی از انواع مدل ها ارائه شده و در نهایت الگوی پیشنهادی عنوان و بررسی می شود
۲.

تشخیص فرصت کارآفرینی، زمینه ساز اشتغال پایدار

کلید واژه ها: کارآفرینی فرصت کارآفرینی اشتغال تشخیص فرصت کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 990 تعداد دانلود : 774
یافتن یک ایده و راه اندازی یک کسب وکار بر پایه آن را فرصت کارآفرینانه می گویند. در واقع فرصت، مرکز ثقل و پایه تمام فعالیت های کارآفرینی می باشد. فعالیت های کارآفرینی با فرصت شروع می شود. انجام پژوهش های مرتبط با تشخیص فرصت های کارآفرینی در رشته ها، جوامع و محورهای مختلف کسب وکار نیز موجب بازاریابی و جهت دهی به فعالیت های کارآفرینی می شود. در این پژوهش که به صورت مروری و با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای و سایت های اینترنتی تهیه شده، مسأله کارآفرینی، فرصت کارآفرینی، اشتغال و تشخیص فرصت های کارآفرینانه بررسی و راهکارهایی در پایان ارائه می شود.
۳.

مدلسازی هزینه های ایمنی- صنعتی

کلید واژه ها: ایمنی هزینه و سود خطر خسارت مالی و جانی مدلسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 475 تعداد دانلود : 252
در این پژوهش ضمن تاکید بر لزوم رعایت مسایل ایمنی از دیدگاه اقتصادی و انسانی ،به ضرورت پرداختن به مسایل ایمنی و کارهای حفاظتی در احداث صنایع توجه شده و سعی شده است که هزینه های ناشی از آن در طرح عملیاتی صنعتی بر اساس یک مدل ریاضی ارائه و ساختار اقتصاد سنجی هر واحد صنعتی برای توجیه هزینه کرد ایمنی را نشان میدهد.لذا این مدل موید این واقعیت است که هزینه هایی که باید قبل از وقوع حوادث برای پیشبینی و پیشگیری صرف شود بسیار کمتر از مقدار هزینه هایی است که صنعت برای جبران خسارت مالی و جانی متحمل میشود.
۴.

رابطه بین خلاقیت هیجانی و تعهد سازمانی در مدیران مدارس دوره ابتدایی شرق استان مازندران

کلید واژه ها: خلاقیت هیجانی تعهد سازمانی مدیران مدارس دوره ابتدایی شرق استان مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 277
هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین خلاقیت هیجانی و تعهد سازمانی در مدیران مدارس دوره ابتدایی شرق استان مازندران بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری آن را، کلیه مدیران مدارس شرق استان مازندران (نکا، بهشهر، گلوگاه) در سال 1396 که برابر 320 نفر بودند و بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد 175 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب جنسیت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خلاقیت هیجان آوریل (1999) و پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن (1990) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین خلاقیت هیجانی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. لذا توجه مسئولان و مدیران سازمانی به مؤلفه های خلاقیت هیجانی و نیز تعهد سازمانی جهت افزایش سطح بهره وری سازمانی ضرورت دارد.
۵.

بررسی موانع تدوین و اجرای برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها

نویسنده:

کلید واژه ها: تدوین اجرا برنامه ریزی استراتژیک سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 894
امروزه با رقابتی تر شدن بازارها و هوشمندتر شدن مشتریان، سازمان ها همواره در تلاش هستند تا بتوانند بهترین و برترین محصول را به مشتریان خود عرضه نمایند. از اینرو نیاز دارند تا یه برنامه و هدف مشخصی را در ماهیت کار خود داشته باشند. برنامه ریزی یکی ازفعالیت های پیچیده مدیریتی است. فرایندی است که تعیین می کند سازمان به آنجایی که می خواهد برسد، چگونه برسد. لذا ما در این پژوهش به بررسی موانع تدوین و اجرای برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها پرداختیم. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، از نوع پیمایشی-توصیفی می باشد. جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان و خبرگان صنعت ساختمان تشکیل دادند که 20 نفر از آنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.گردآوری داده ها با کمک پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک های معادلات ساختاری و نرم افزارهای Spss16 وLisrel 8.5 استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که؛ موانع سازمانی بر تدوین و اجرای برنامه ریزی استراتژیک تاثیر دارد. موانع ساختاری بر تدوین و اجرای برنامه ریزی استراتژیک تاثیر دارد. و موانع زیرساختاری بر تدوین و اجرای برنامه ریزی استراتژیک تاثیر دارد. در ادامه راهکارهایی برای بهبود تدوین و اجرای برنامه ریزی استراتژیک ارائه شدند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶