مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال سوم تیر 1397 شماره 2 (پیاپی 10)

مقالات

۱.

بررسی اثربخشی سواد رسانه های دیجیتالی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان؛ مطالعه موردی دانش آموزان تشکیلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرج

کلید واژه ها: سواد رسانه سواد رسانه های دیجیتالی مهارت های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 769 تعداد دانلود : 170
هدف این پژوهش بررسی تاثیر سواد رسانه های دیجیتالی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان عضو تشکیلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرج می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری 160 نفر از دانش آموزان دختر عضو تشکیلات فرزانگان کرج می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 113 نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته رشد مهارت های اجتماعی کرامتی (2008) که روایی آن مورد تأیید متخصصان و پایایی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۹/۰ برآورد گردیده بود، مورد استفاده قرار گرفت . تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از t مستقل و با کمک آزمون من-ویتنی (به جهت عدم توزیع طبیعی داده ها) و نرم افزار SPPS انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سواد رسانه های دیجیتالی بر تمامی ابعاد مهارتهای اجتماعی (احترام به دیگران، رعایت مقررات، انجام وظیفه، فعالیت گروهی و تحمل پذیری) دانش آموزان عضو تشکیلات فرزانگان دوره اول متوسطه تأثیر مثبت و معناداری داشت.
۲.

هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی در سازمان های امروز

کلید واژه ها: هوش فرهنگی فرهنگ سازمانی سازمان های امروز چند فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 215 تعداد دانلود : 611
برای موثر بودن در دنیای بدون مرزکنونی، کارکنان باید خود را با فرهنگ های چندگانه درون سازمانی وفق دهند. چند فرهنگی بودن یکی از موضوعات مهم اجتماعی، چند فرهنگی بودن یکی از موضوعات مهم اجتماعی، کاهش و به افراد توانایی مدیریت تنوع فرهنگی می دهد و اثربخشی افراد را در موقعیت های چند فرهنگی افزایش می دهد. در محیط های کاری متنوع قرن حاضر، لازم است فشارهای روانی ناشی از شوک فرهنگی و اختلالات و پیامدهای ناشی از تعارضات فرهنگی به نحو مطلوب مطالعه و اداره شود. هدف ازین مطالعه بررسی هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی در سازمان های امروز است.
۳.

نقش خلاقیت در مدیریت آموزشی

کلید واژه ها: خلاقیت نوآوری مدیریت آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 743 تعداد دانلود : 812
سازمان های آموزشی از یک سو وظیفه ی فراهم آوردن زمینه ی رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری و همچنین استفاده صحیح و جهت دار از استعدادها و توانایی های افراد را به عنوان امری مهم به عهده دارند که این خود زمینه ساز توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و . . . در جامعه است و از سوی دیگر برای پویایی خود نیازمند پرورش و بهره مندی از خلاقیت و نوآوری در سطوح سازمانی خود هستند. در اغلب آموزش های سنتی، فراگیران فقط در معرض مطالب و مهارت های ارائه شده از طرف معلم یا مدیر قرار گرفته و مطابق برنامه از پیش تعیین شده حتی در جزئیات به پیش می روند. در آموزش خلاقانه، فراگیرنده خود نقش فعال ایفا نموده و مربی یا رهبر به جز در کلیات و جهت اصلی آموزش نقش تعیین کننده ای ندارد. این مقاله به بررسی نقش خلاقیت در مدیریت آموزشی پرداخته است.
۴.

بررسی فرایند و رویکردهای مدیریت دانش و تاثیر آن برسازمان ها و مراکز آموزشی

کلید واژه ها: بهبود فرایندآموزشی مدیریت دانش مدل های مدیریت دانش سازمان یادگیرنده فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 148 تعداد دانلود : 167
هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی مدیریت دانش و تاثیر آن بر سازمان ها و مراکز آموزشی است. مدیریت دانش مفهومی میان رشته ای است و تأکید آن بر دانش، آن را از سایر رویکردهای مدیریتی متمایز می کند. بدون این تأکید، مدیریت دانش صرفا یک مفهوم بازیافته و تکراری موضوع مدیریت می شود وبدون توضیح روشن دانش بحث مدیریت دانش از هدف خود دور می افتد. بنابراین دانش هویت و ماهیت مدیریت دانش را تشکیل می دهد. دانش نخستین منبع راهبردی برای شرکت ها در قرن حاضر است. پژوهشگران ومتخصصان تلاش می کنند دریابند، چگونه منابع دانش به صورت موثری گردآوری و مدیریت شود تا بتوان به عنوان مزیتی رقابتی از آن استفاده کرد. بنابرین قبل از اقدام به مبادرت بر اجرای طرح های مدیریت دانش، سازمان ها نیازمند ارزیابی سیستم های سازمانی و منابع موجود خود هستند تا مهمترین وبهترین راهبرد مدیریت دانش را برای خود شناسایی کنند. مدیریت دانش امر جدیدی نیست، تمدن های بشری از نسلی به نسل دیگر اقدام به نگهداری وانتقال دانش، برای درک گذشته وپیش بینی آینده، می نمودند. در محیط های تجاری پیچیده وپویای امروزی تشنگی برای دانش، روز به روز دامنه وعمق گسترده تری می یابد، دانشی که به شدت در حال تغییر و در بیرون از سازمان ها در حال انتشار است. فناوری اطلاعات و اینترنت نیز چالش های جدیدی را در خلق، نگهداری ومدیریت دانش به وجود آورده است. مقاله حاضرکه ابزارجمع آوری اطلاعات آن به روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای است بر آن است تا به مفهوم مدیریت دانش، اهمیت و اهداف آن بپردازد. ابتدا مفهوم مدیریت دانش مورد بررسی قرارگرفته، سپس به اهداف، اصول، مزایا، فرایند و رویکردهای مدیریت دانش اشاره می گردد. در ادامه ضمن بررسی مدلهای مدیریت دانش، موانع پیش روی مدیریت دانش ونقش مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده مورد نقد وبررسی قرار می گیرد. درپایان ضمن تاثیر مدیریت اطلاعات و دانش بر سازمان های آموزشی موردتجزیه وتحلیل قرارگرفته و رهنمودهایی به منظور بهبودفرایندآموزشی درکلاس درس مدارس و مراکز آموزشی در قالب مدیریت دانش ارائه می گردد.
۵.

سیاست گذاری حرف ه ای در نظام آموزشی در هزاره سوم با تاکید بر مبحث آینده پژوهی

کلید واژه ها: سیاست گذاری حرفه ای نظام آموزشی هزاره سوم آینده پژوهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 635 تعداد دانلود : 594
سازمان های آموزشی همانند سایر سازمان ها دارای اهداف، ساختار، فرایند سیاستگذاری، برنامه، منابع انسانی و فیزیکی می باشند. اما سازمان های آموزشی ماهیت و ویژگی های منحصر به فردی دارند که آنها را از سایر سازمان ها متمایز می سازد. در هزاره سوم عصر جهانی شدن، رشد فزاینده اطلاعات و ارتباطات، تغییر و تحولات سریع، سازمان ها از جمله آموزش و پرورش را با چالش هایی مواجه ساخته است. از آنجاییکه که نظام آموزش و پرورش به عبارت دیگر تعلیم و تربیت یکی از محوری ترین و تعیین کننده ترین نهاد اجتماعی در تحقق توسعه کشور بحساب می آید ضروری است برای رویارویی با تضادها، تصادم ها و چالش ها، به سیاست گذاری حرفه ای در نظام آموزشی با تاکید بر مقوله آینده نگری و آینده پژوهی اهتمام ورزد. بنابراین آموزش باید متوجه آینده باشد و به چشم اندازهای آینده بنگرد. در این مقاله ضمن مرور کلی بر مفاهیم سیاست گذاری حرفه ای و مبحث آینده پژوهی، پیشنهاداتی در نظام آموزشی با محوریت دو موضوع ارائه گردیده است.
۶.

تاثیر رفتار کارآفرینانه بر رقابت پذیری کسب وکارهای کوچک گردشگری؛ مورد مطالعه: شهر شیراز

کلید واژه ها: رفتار کارآفرینانه مزیت رقابتی کسب و کار کوچک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 908 تعداد دانلود : 835
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر رفتار کارآفرینانه بر رقابت پذیری کسب و کارهای کوچک گردشگری در شهر شیراز پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۶۰ نفر از مدیران کسب و کارهای کوچک گردشگری با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۱۱۳ نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۹ تایید شد برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر در سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از ۲ نرم افزار spss و pls استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بهره برداری از فرصت بر رقابت پذیری بنگاه تاثیر مثبت و معنادار دارد.
۷.

ویژگی فرهنگ سازمانی سازمان های موفق و ناموفق در سازمان های آموزشی

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی سازمان های موفق و ناموفق سازمان های آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 539 تعداد دانلود : 13
بر اساس تغییرات جهانی مربوط به جنبه های اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی، سازمان مجبور است که برای بقا و توسعه قدرت سازمان، خودش را با این ساختار، و مدیریت در شکل های گوناگون وفق دهد. مدیریت فرهنگ سازمانی، فرایندی است که بطور مداوم به شناسایی فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب در سازمان پرداخته و به منظور تغییر فرهنگ موجود و توسعه ارزش ها و الگوهای رفتاری مطلوب اقدام می کند. مطالعات انجام شده نشان می دهد که در شناسایی فرهنگ سازمانی باید به ارزش های فرهنگی حاکم بر سازمان توجه داشت، زیرا اندازه گیری فرهنگ، یعنی اعتقادات، کاری بسیار مشکل است. در این مطالعه ابتدا به شناسایی ویژگی فرهنگ سازمانی در سازمان های موفق و ناموفق پرداخته شده، سپس فرهنگ سازمانی در سازمان های آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد.
۸.

بررسی مولفه های تفکر استراتژیک در مدیران شرکت گاز استان خوزستان به وسیله مدل جین لیدکا

نویسنده:

کلید واژه ها: تفکر استراتژیک تفکر سیستمی تمرکز بر هدف فرصت طلبی هوشمندانه فرضیه محوری تفکر در زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 997 تعداد دانلود : 164
هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی مولفه های ﺗﻔکﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋیک درﻣﺪیﺮان شرکت گاز استان خوزستان به وسیله ﻣ ﺪل جین لیدکا ﻣی ﺑﺎﺷﺪ . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه مورد مطالعه این تحقیق شامل مدیران، روسای ستادی و روسای ادارات گازرسانی شرکت گاز استان خوزستان به تعداد70 نفر می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته دارای60سوال مشتمل بر پنج بعد تفکر استراتژیک مدل لیدکا بود. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با مقدار 91/0 مورد تایید قرار گرفت. در راستای تحلیل داده ها و پاسخ به سوال های پژوهش، از آزمون t تک نمونه ای مستقل، آزمون فریدمن و روش تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار22 SPSS استفاده گردید. یافته های مطالعه نشان دادن، کلیه مولفه های مدل در سازمان اجرا شده است و ترتیب آنها با توجه به آزمون فریدمن به ترتیب تفکر سیستمی، تمرکز بر هدف، تفکر در زمان، فرصت طلبی هوشمندانه وفرضیه محوری می باشند . همچنین بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در مجموع 8 عامل بر اساس مولفه های مدل لیدکا به عنوان عوامل موثر بر تفکر استراتژیک در مدیران شرکت گاز استان خوزستان شناسایی گردید که شامل نگرش کلی از سازمان و محیط آن (کل نگری)، الگوی ذهنی کامل از نظام خلق ارزش، توجه به نقش فرد در تصمیم گیری ها برای تفکر سیستمی، داشتن چشم انداز و تمرکز برآن و تمرکز منابع برای تمرکز برهدف، هوشمندی محیطی و نگرش مثبت به تغییرات برای فرصت طلبی هوشمندانه، فرضیه سازی خلاقانه و آزمون سازی فرضیه برای فرضیه محوری و یادگیری از زمان و تفکر به هنگام برای تفکر در زمان می باشد.
۹.

کاربرد هوش هیجانی در آموزش و پرورش

کلید واژه ها: هوش هیجانی آموزش و پرورش دروس تحصیلی معیارهای آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 31 تعداد دانلود : 885
هدف این مقاله، بررسی اثر هوش هیجانی در آموزش و پرورش است. ب راساس این نگرش که چرخه آموزش و پرورش برپایه یک حرکت سنتی عمدتا حول محور «آموزش شناختی» می چرخد، پرورش ابعاد عاطفی-اجتماعی نادیده انگاشته شده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو نقش هوش هیجانی در تبیین عوامل عاطفی و اجتماعی قابل تأمل به نظر می رسد. که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.
۱۰.

بررسی نقش حفاظت از محیط زیست در توسعه پایدار

کلید واژه ها: توسعه توسعه پایدار محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 354
وقتی در سپتامبر سال 2000 بیش از 1890 تن از سران دولت های جهان، گرد هم آمدند تا اهداف هزاره سوم را تصویب کنند، مشخص گردید که ما در حال ورود به دورانی هستیم که اساسا مفهوم و نگرش به توسعه، دستخوش تحول ساختاری شده است. زیرا دوران توجه یک بعدی به مقوله ی توسعه که به تولید ناخالص ملی الویت می بخشد، به سرآمده و ما باید به کیفیت زندگی مردم و پایداری در محیط زیست بیاندیشیم. در دنیایی که فعالیت های نابخردانه انسان ها لطمات جبران ناپذیری به گونه های گیاهی جانوری زده است، طبیعتا طراحی رویه ای برای دستیابی به توسعه پایدار که بتوان در چارچوب آن منابع محدود و غیرقابل جایگزین را مدیریت کرد، امری لازم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله ضمن تبین مفاهیم توسعه، توسعه پایدار و محیط زیست، تاثیر انسان بر محیط زیست و نقش مبارزه با تغییرات آب و هوایی در توسعه پایدار را تحلیل نموده و در نهایت فرصت ها و چالش های جهانی شدن برای توسعه پایدار از منظر حفظ محیط زیست و هم چنین ارتباط محیط زیست با توسعه پایدار در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱۱.

بررسی رابطه مدیریت استعداد و با اثربخشی سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان

کلید واژه ها: مدیریت استعداد اثربخشی سازمانی بانک سپه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 486 تعداد دانلود : 893
این تحقیق با هدف بررسی رابطه مدیریت استعداد و اثربخشی سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان انجام شده است. روش تحقیق بصورت توصیفی – همبستگی بوده، جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شعب بانک سپه شهرستان کرمان در سال 1395 به تعداد 251 نفر می باشد. حجم نمونه 152 نفر می باشد که بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت استعداد با روایی 89/0 و پایایی 91/0 و اثربخشی سازمانی با روایی 88/0 و پایایی 87/0 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss20 انجام گرفته و از آماره های توصیفی و استنباطی مثل میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین مدیریت استعداد و اثربخشی سازمانی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. همچنین بین ارزیابی و کشف استعدادها، توسعه نیروی انسانی و حفظ و نگهداشت استعدادها و اثربخشی سازمانی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. و بهترین پیش بینی کننده اثربخشی سازمانی، ارزیابی و کشف استعداد ها می باشد.
۱۲.

بازتولید راهبردهای توسعه صادرات از ایران به آسیای میانه

کلید واژه ها: برنامه ریزی راهبردی راهبردهای توسعه صادرات آسیای میانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 692 تعداد دانلود : 543
موقعیت راهبردی ایران نسبت به کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای نیل به اهداف و برنامه های توسعه-ای صادرات کشور از مرز های شرقی به وجود می آورد. هدف این تحقیق، استفاده از این فرصت ها و تدوین راهبردهایی برای نیل به اهداف توسعه صادرات مندرج در برنامه های توسعه ای کشور است. این مطالعه با استخراج عوامل موثر بر صادرات به کشورهای آسیای میانه، وزن دهی و اولویت بندی آن ها، توسط «خبرگان شرکت های بازرگانی، متخصصین در دستگاه های دولتی مرتبط و تشکل های صادراتی»، رویکرد مناسب تدوین راهبرد توسعه صادرات را شناسایی نموده است. این راهبردها توسط تیم برنامه ریزی راهبردی شامل خبرگانی از بخش توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی، امور بین الملل استانداری خراسان رضوی، مدیریت بازارچه های مرزی و همچنین مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سرخس، پیشنهاد، ارزیابی و اولویت بندی شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که مناسب ترین رویکرد در تدوین راهبردهای توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه، رویکرد تهاجمی بوده و نتایج حاصل از تدوین و اولویت بندی راهبردها «بهبود خدمات بانکی و بیمه ای برای صادرات کالا و خدمات»، «ارایه مشوق های صادراتی»، همچنین «بهبود زیرساخت های صادراتی اعم از زیرساخت های حمل و نقل»، از بالاترین اولویت های راهبردی صادرات به حوزه مذکور قلمداد شده اند. نتایج این مطالعه می تواند برنامه ریزان ابزارهای کنترل صادرات کشور -که تیم تدوین استراتژی متشکل از آنان است- را در تدوین سیاست ها و اجرای آن ها در منطقه به ویژه در آسیای میانه راهنمایی نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶