مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال پنجم خرداد 1399 شماره 2 (پیاپی 22)

مقالات

۱.

تأثیر مفید بودن و ظاهر محصول بر رفتار پس از خرید مصرف کنندگان

کلید واژه ها: مفید بودن ظاهر محصول رفتار پس از خرید و مصرف کنندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 987 تعداد دانلود : 902
این پژوهش باهدف بررسی رفتار پس از خرید مصرف کنندگان بر اساس دل بستگی به محصول و رضایت از آن صورت گرفته است. این پژوهش، یک پژوهش توصیفی میدانی است. جامعه آماری آن را دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه های آزاد زنجان، قزوین و علوم و تحقیقات تهران تشکیل دادند که برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شد و با کمک جدول کرجسی مورگان حجم نمونه 384 تخمین زده شد. در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از سناریو به همراه پرسشنامه استفاده شد. تجزیه وتحلیل های آماری با کمک نرم افزار SPSS و روش تحلیل واریانس انجام شد و فرضیات آزمون شدند. نتایج نشان داد که از بین رفتارهای پس از خرید مصرف کنندگان، ابتدا مصرف کنندگان دل بستگی به خرید، سپس خشنودی و درنهایت رضایت پس از خرید را تجربه می کنند و دیگر اینکه مصرف کنندگان محصولاتی با میزان مفید بودن و مطلوبیت بالا را به محصولاتی با ظاهری زیبا ترجیح می دهند. از ۶ فرضیه ارائه شده در این پژوهش ۵ فرضیه به تائید رسید. در انتها با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد ها کاربردی برای بازاریابان و مدیران اراده شده است.
۲.

تاثیر تفاوت های فرهنگی بر مدیریت بحران در مقاصد گردشگری

کلید واژه ها: مدیریت بحران تفاوت های فرهنگی رهبری تصمیم گیری مقاصد گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 521 تعداد دانلود : 645
تشکیل تیم مدیریت بحران، متشکل از مقامات ارشد که دارای صلاحیت تصمیم گیری و اجرای تصمیمات در بحران هستند در واقع اولین گام در راستای تعریف مدیریت بحران می باشد اما مفهوم ساماندهی گروه های متنوعی از مردم در شرایط بحرانی ماهیتاَ بسیار مشکل ساز است. در فجایع و بحران های یک دهه اخیر شاهد آن هستیم که اختلافات و تفاوت ها در رهبری، فرهنگ و منابع موجود می تواند بر مدیریت بحران در مناطق گردشگری تأثیر مثبت یا منفی بگذارد. پژوهش پیش رو به این موضوع می پردازد که چگونه مفاهیم اجتماعی، فرهنگی و سازمانی می توانند به ما در درک بهتر فرایند مدیریت بحران در مقاصد گردشگری کمک کنند و نیز پیش زمینه وضعیت کلی بحران ها مورد بررسی قرار گرفته و رابطه بین مدیریت بحران و سه مفهوم خاص: «فرهنگ ملی یا منطقه ای؛ رهبری و منابع؛ و چگونگی اثرگذاری این مفاهیم در نحوه اجرای فرایند مدیریت بحران» با استفاده از ابعاد فرهنگی هافستید و ارائه یک مدل ترکیبی و یکپارچه شامل مفاهیم بحران و وابستگی آن به رویکردهای بین فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است.
۳.

ارزیابی تأثیر سرمایه انسانی نوآورانه بر تمایل به نوآوری شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان زنجان

کلید واژه ها: سرمایه انسانی نوآورانه مزیت رقابتی شرکت های کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 929 تعداد دانلود : 975
با پیچیدگی و رقابت رو به گسترش نوآوری به عنوان یکی از مزیت های اصلی حیات شرکت ها محسوب می شود. سازمان ها برای بقا نیازمند ایده های نو و بدیع هستند به خلاقیت و نوآوری به عنوان دیدگاه راهبردی که برای سازمان مزیت رقابتی به همراه می آورد می نگرند در مطالعه حاضر به ارزیابی تأثیر سرمایه انسانی نوآورانه بر تمایل به نوآوری شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان زنجان پرداخته شده آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها و آزمون همبستگی و رگرسیون جهت تعیین همبستگی شاخص ها با نرم افزار spss انجام شد در پژوهش حاضر چهار متغیر مستقل آموزش - تحصیلات رضایت به تغییر و رضایت شغلی سرمایه انسانی نوآورانه بررسی و رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای مزبور با تمایل به نوآوری شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی مشاهده و پیشنهاداتی در خصوص بهبود و ارتقای تمایل به نوآوری شرکت های مزبور ارائه شد
۴.

بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بر اساس نقش میانجی سیستم اطلاعاتی حسابداری

کلید واژه ها: عملکرد سازمان سیستم اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی سرمایه ساختاری سرمایه ارتباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 356 تعداد دانلود : 789
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بر اساس نقش میانجی سیستم اطلاعاتی حسابداری انجام گردید. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گرد آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران و کارکنان بانک ایران زمین استان فارس 250 نفر در نظر گرفته شد، شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی و حجم نمونه از طریق جدول مورگان به تعداد 150 مشخص گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیر های تحقیق، از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. روایی ابزار اندازه گیری از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار (PLS)استفاده شد. نتایج الگو سازی معادلات ساختاری نشان داد ابعاد سرمایه فکری ارتباط معناداری با عملکرد سازمان دارد. همچنین بعد انسانی و رابطه ای سرمایه فکری ارتباط معناداری با سیستم اطلاعات حسابداری دارند. سیستم اطلاعات حسابداری ارتباط معناداری با عملکرد سازمان دارد.
۵.

نقش نظارت بر نحوه کارکرد مدیریت شهری به واسطه مشارکت و سرمایه اجتماعی

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت شهری نظارت همگانی مشارکت سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 823 تعداد دانلود : 153
با روزافزون شدن جمعیت شهرنشینی دیگر شهرها به تنهایی نتوانسته اند تمامی نیازهای خود را حل کنند بلکه نیاز به مدیریت درست و بخردانه لازمه توسعه شهرها می باشد. البته دراین بین آگاهی مردم از حقوق و قوانین شهری و همچنین مشارکت شهروندان در حیطه اداره امور شهر خود به عنوان حقی که هر شهروند دارد، می تواند بر توسعه مدیریت شهری تأثیر زیادی داشته باشد. سرمایه اجتماعی دارای مؤلفه ها و ابعاد فراوانی است که از میان آن ها سه بعد اعتماد، مشارکت و آگاهی از ابعاد اصلی آن بشمار می روند که این پژوهش سعی بر آن دارد که به تحلیل و ارزیابی این ابعاد بالأخص بعد مشارکتی سرمایه های اجتماعی بپردازد. هدف اصلی این تحقیق؛ شناسایی، تعیین رابطه و اثرگذاری شهروندان در نظارت عمومی با رویکرد نقش مشارکت شهروندان و تولید سرمایه اجتماعی می باشد. لذا با تبیین نظارت همگانی به عنوان یکی از مؤلفه های مدیریت و مدیریت شهری در عصر حاضر و لزوم کاربست عنصر مشارکت اجتماعی در جهت توفیق و کارآمدی نظام مدیریت شهری در راستای ارائه خدمات مناسب به شهروندان به افزایش و زایش سرمایه اجتماعی درنتیجه رضایت شهروندان و اعتماد عمومی از نحوه عملکرد سیستم مدیریت شهری پرداخته می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶