مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال چهارم اردیبهشت 1398 شماره 1 (پیاپی 15)

مقالات

۱.

بررسی رابطه استراتژی های تولید محصول با چابکی زنجیره تامین

کلید واژه ها: استراتژی محصول چابکی زنجیره تامین فرآیند سازمانی سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 221 تعداد دانلود : 285
با توجه به بازار در حال رشد نیاز به چابکی زنجیره تامین برای حفظ مزیت بیشتر احساس می شود. این مقاله تاثیر بین قابلیت های زنجیره تامین و عرضه چابکی بر عملکرد شرکت را بررسی می کند و همچنین اهمیت تشخیص عرضه زنجیره تامین چابک و قابلیت زنجیره تامین و اثرات آن بر عملکرد شرکت را بیان می کند. در حال حاضر محیط کسب وکار با فشار ناشی از رقابت سخت ، تغییرات ثابت و سطح بالایی از عدم قطعیت در بازار غیر قابل پیش بینی روبرو است. از جمله این چالش ها نیاز سازمان برای پاسخ سریع به تغییرات بازار به منظور حفظ رقابت و کسب موفقیت در کسب و کار است. چابکی زنجره تامین توانایی سازمان برای پاسخ به تغیرات غیرمنتظره در بازار و تبدیل این تغییرات به فرصت های کسب و کار است. بنابراین یک عنصر ضروری برای کمک به سازمان در یک محیط آشفته و بی ثبات به شمار می آید. در این پژوهش در ابتدا مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است و اقدام به طراحی مدلی برای تدوین مؤلفه های چابکی بر اساس مدل SCOR و دیگر مدل ها شده است. در مدل پیشنهادی توسعه محصول جدید (به عنوان یک مؤلفه اصلی) مدنظر قرار گرفته است. با توجه به یافته های تحلیل عاملی عوامل جدیدی در خصوص طبقه بندی فرآیندها ایجاد شد و بر اساس طبقه بندی جدید مدل مورد آزمون قرار گرفت و نشان داده شد که توسعه محصول جدید و مدیریت تأمین و تولید، بطور مستقیم و غیرمستقیم و مدیریت تحویل تنها بطور غیر مستقیم بر چابکی زنجیره تأمین اثر دارند.
۲.

بررسی رابطه گذراندن دوره پیش دبستانی با میزان پیشرفت تحصیلی و ادراک حل مساله اجتماعی دانش آموزان دختر پیش دبستانی

کلید واژه ها: پیش دبستانی پیشرفت تحصیلی درک حل مسأله اجتماعی شهرستان گنبد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 833 تعداد دانلود : 31
از مهم ترین مواردی که خانواده ها و نظام آموزشی به آن توجه دارند، پیشرفت تحصیلی و توانایی حل مسأله اجتماعی در دانش آموزان می باشد. از انجاییکه دانش آموزان سرمایه اجتماعی هر جامعه محسوب می شوند، از این رو،توجه به آنان و نحوه گذراندن دوره پیش دبستانی و توانایی حل مسأله اجتماعی اهمیت دارد. لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه گذراندن دوره ی پیش دبستانی با میزان پیشرفت تحصیلی و ادراک حل مسأله اجتماعی در دانش آموزان دختر پایه اول دبستان از دیدگاه معلمان پایه اول شهرستان گنبد می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان پایه اول ابتدایی شهرستان گنبد به تعداد 230 نفر که در سال تحصیلی 95-1394 مشغول به کار بودند. لذا، نمونه آماری تحقیق با استفاده جدول کرجسی مورگان برابر با 140 نفر بدست آمد. جهت بررسی و جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه توانایی حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران (2002)، پرسشنامه گذراندن دوره پیش دبستانی و پیشرفت تحصیلی شاه محمدی (1392) استفاده شد. برای بیان همبستگی بین متغیر های گذراندن دوره ی پیش دبستانی با میزان پیشرفت تحصیلی و ادراک حل مسأله اجتماعی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین گذراندن آموزش دوره پیش دبستانی با میزان پیشرفت تحصیلی و ادراک حل مسأله اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول دبستان های شهرستان گنبد از دیدگاه معلمان رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش که بیانگر رابطه بین گذراندن دوره پیش دبستانی و پیشرفت تحصیلی و نیز توانایی حل مسأله اجتماعی، می توان اظهار داشت که، گذراندن آموزش های دوره پیش دبستانی، نقشی مهم در سرنوشت کودکان ایفا خواهد کرد.
۳.

بررسی مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت ذوب آهن اصفهان و تاثیر آن بر توسعه عملکرد سبز

کلید واژه ها: عملکرد سبز مدیریت زنجیره تامین سبز ذوب آهن اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 745 تعداد دانلود : 717
امروزه دستیابی به شیوه ای پایدار برای تولید، مصرف و زندگی بهتر چالش اصلی انسان است و زنجیره تأمین سبز به صورت فرایندی پیشگیرانه و شیوه ای موثر در بهبود عملکرد زیست محیطی محصولات و فرایندهای سازمانی معرفی شده و حساسیت به حفظ محیط زیست در ارتقاء بهره وری سازمانی نقش دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سبز در شرکت ذوب آهن اصفهان می باشد. روش بررسی از نظر هدف کاربردی- توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه آماری پژوهش 195نفر از کارکنان زنجیره تأمین ذوب آهن اصفهان می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه عملکرد سبز میرغفوری و همکاران (2017) و پرسشنامه فرایند زنجیر تأمین سبز الفت و همکاران (1390) است. یافته ها حاکی از آنست که مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سبز تاثیر مثبت و معنی داری دارد همچنین مدیریت زیست محیطی داخلی سازمان و بهبود عملکرد زیست محیطی در حیطه فرایند تولید بیشترین تاثیر را بر عملکرد سبز شرکت ذوب آهن دارند و ابعاد فرایند مدیریت زیست محیطی بیرونی سازمان و فرایند همکاریهای زیست محیطی با ذینفعان هیچ تاثیری بر عملکرد سبز ندارند. نتایج نشان داد که شرکت ذوب آهن با بهبود عملکرد زیست محیطی در حوزه محصولات تولیدی خویش به عنوان یک شرکت مادر و نیز تامین کننده سایر سازمان ها می تواند تاثیرگسترده ای در محیط زیست و عملکرد سبزداشته باشد و زمانی که محصولات سازمانی همسو با محیط زیست باشد محصولات ثانویه نیز که مواد اولیه خود را از شرکت ذوب آهن تهیه می نمایند نیز در راستای محیط زیست بوده و سبب افزایش عملکرد سبز می شوند. بنابراین مدیریت زنجیره تأمین سبز به شرکت ذوب آهن اصفهان این امکان را می دهد تا با اعمال بهینه عملکرد سبز به اهداف و برنامه های خویش دست یافته و حداقل اثرات و مضرات مخرب محیطی را رقم زنند.
۴.

توسعه نیافتگی ناشی از تأخیر فرهنگی برآمده از حاشیه نشینی در شهرها

کلید واژه ها: حاشیه نشینی تأخیر فرهنگی توسعه شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 470 تعداد دانلود : 304
توسعه شهری یکی از جدیدترین و بحث برانگیزترین مطالعات در مدیریت و برنامه ریزی شهری و یکی از دغدغه های مهم ذهنی نخبگان جوامع مختلف است. عاملی که در فرآیند توسعه شهری بسیار تأثیر می گذارد فرهنگ است. به اعتقاد برخی دانشمندان علوم اجتماعی بسیاری از معضلات سازمانی و اجتماعی به این علت به وجود می آیند که بعضی قسمت های فرهنگ کندتر از سایر قسمت ها تغییر پیدا می کنند که باعث تأخیر فرهنگی یا پس افتادگی فرهنگی جامعه می شود. تأخیر فرهنگی موجب دشواری پیاده سازی برخی روساخت های توسعه می گردد. اختلاف فرهنگ در بخش های مختلف مانع از پیاده سازی و آزادسازی امکانات و تسهیلاتی شده که به توسعه کمک می کنند. این مقاله در صدد تبیین ارتباط بین تأخیر فرهنگی میان جامعه ی حاشیه نشین و جامعه ی شهری با مفهوم توسعه می باشد. در نتیجه ی بررسی ارتباط بین مفاهیم یاد شده، مدل مفهومی استخراج شده و بررسی این مدل نتیجه می دهد که تأخیر فرهنگی و ناسازگاری های فرهنگی اثر حاشیه نشینی بر توسعه نیافتگی را تشدید خواهند کرد.
۵.

بررسی سرمایه روانشناختی جمعی: ارتباط دهی رهبری اشتراکی، تعهد سازمانی و خلاقیت

نویسنده:

کلید واژه ها: سرمایه روانشناختی جمعی رهبری اشتراکی تعهد سازمانی خلاقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 176
هدف پژوهش حاضر بررسی سرمایه روانشناختی جمعی: ارتباط دهی رهبری اشتراکی، تعهد سازمانی و خلاقیت می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی می باشد و از نظر هدف نیزکاربردی می باشد. جامعه آماری کارکنان استانداری کرمانشاه (365 نفر) می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 192 پرسشنامه توزیع شد. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه می باشد که برای سنجش رهبری اشتراکی از پرسشنامه کارسون (2007) و جهت سنجش سرمایه روانشناختی جمعی از پرسشنامه لوتانز (2007)، جهت سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه اصلاح شده مایر و دیگران (1993) و جهت سنجش خلاقیت از پرسشنامه ژئو و جرج (2001) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و pls بهره گرفته شدکه طبق نتایج حاصل از پژوهش رهبری اشتراکی به صورت عمده و مثبت با سرمایه روانشناختی جمعی همبستگی دارد. رهبری اشتراکی دارای همبستگی مثبت و معناداری با تعهد سازمانی است. سرمایه روانشناختی جمعی، ارتباط مثبتی با تعهد سازمانی دارد. سرمایه روانشناختی جمعی، ارتباط مثبتی با خلاقیت د ارد. سرمایه روانشناختی جمعی، نقش میانجی را در رابطه با رهبری اشتراکی و تعهد سازمانی دارد. سرمایه روانشناختی جمعی، نقش میانجی را در رابطه با رهبری اشتراکی و خلاقیت دارد ولی رهبری اشتراکی، همبستگی مثبتی با خلاقیت ندارد.
۶.

ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی

کلید واژه ها: ارزشیابی تضمین کیفیت نظام آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 340 تعداد دانلود : 846
با توجه به فراگیری آموزش عالی بعنوان ثروت و سرمایه ملت ها و جوامع و نقش آن در اقتصاد دانش، موسسات آموزش عالی برای کاهش هزینه ها، ایجاد ارزش افزوده برای فایق آمدن بر رقبای خود، تحقق بخشیدن به انتظارات نوپدید ذینفعان درونی و برونی، تعامل با جامعه وجهان کار، ارتقاء مداوم کیفیت یاددهی و یادگیری و پژوهش و نیز پاسخگویی به افزایش تقاضا، به کیفیت آموزش توجه ویژه ای نموده اند. کیفیت آموزش و پژوهش، از جمله دغدغه های اصلی نظام های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان بوده است. برخی از کشورها در دو دهه اخیر، از طریق ارزیابی مستمر، این تشویش را کاهش داده و در جهت رفع آن کوشیده اند. از جمله کوشش های انجام شده می توان به اجرای طرح های ارزیابی درونی و برونی در سطح ملی و نیز ایجاد ساز و کارهای اعتبارسنجی منطقه ای و بین المللی اشاره کرد. هر چند کمیت و کیفیت کوشش های یاد شده در کشورهای مختلف متفاوت بوده، اما میزان آنها به طور چشمگیری در سطح ملی و بین المللی در دهه اخیر افزایش یافته است. کیفیت آموزش، از جمله دغدغه های اصلی نظام های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان بوده است. برخی از کشورها در دو دهه اخیر، از طریق ارزیابی مستمر، این تشویش را کاهش داده و در جهت رفع آن کوشیده اند. از جمله کوشش های انجام شده می توان به اجرای طرح های تضمین کیفیت در سطح ملی و نیز ایجاد ساز و کارهای اعتبارسنجی منطقه ای و بین المللی اشاره کرد.
۷.

تعیین رابطه بازاریابی درونی با تعهد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

کلید واژه ها: بازاریابی درونی تعهد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 491 تعداد دانلود : 530
یکی از مولفه های مهم در رقابت پذیری بازاریابی درونی می باشد که به کارکنان به عنوان با ارزش ترین دارایی سازمان نگریسته می شود. از این رو، هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بازاریابی درونی با تعهد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران می باشد. بدین منظور با توجه به جدول مورگان از بین کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران که تعداد آنها 220 نفر بوده و در سال 1397 مشغول به کار بودند، 136 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پس از انجام مراحل فوق با استفاده از الف) پرسشنامه بازاریابی درونی با ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برابر با 94/0 که مقیاس آن توسط فورمن و مونی (1995) تدوین گردید، ب) پرسشنامه تعهد سازمانی با ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برابر با 93/0 که مقیاس آن توسط توسط آلن و مایر (1991) تدوین گردید، به تعیین رابطه بازاریابی درونی با تعهد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران پرداختیم. برای بیان همبستگی بین متغیر های ین متغیر های بازاریابی درونی و تعهد سازمانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین بازایابی و ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری) رابطه معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین بازاریابی درونی با تعهدسازمانی و اثربخشی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.
۸.

بررسی رابطه وابستگی بین شرکتی با عملکرد عملیاتی و یکپارچه سازی تجارت الکترونیک شرکت های بیمه استان گلستان

کلید واژه ها: وابستگی بین شرکتی عملکرد عملیاتی تجارت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 798 تعداد دانلود : 13
این تحقیق به بررسی رابطه وابستگی بین شرکتی و عملکرد عملیاتی و یکپارچه سازی تجارت الکترونیک شرکت های بیمه استان گلستان پرداخته است. در جهت تحقق این هدف، شش هدف مورد مطالعه قرار گرفت. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع پیمایشی و همبستگی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای شناخت میزان اعتبار ابزار سنجش از تکنیک اعتبار صوری و برای تعیین پایایی ابزار از تکنیک ضریب آلفای کرونباخ گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارکنان شرکت های بیمه استان گلستان به تعداد 280 نفر بوده اند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده و بر مبنای محاسبات انجام گرفته، حجم نمونه نهایی این تحقیق 162 نفر برآورد گردیده است. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. در تحقیق حاضر از معادلات ساختاری لیزرل جهت تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج و یافته های تحقیق بیانگر این است که بین وابستگی بین شرکتی و عملکرد عملیاتی و یکپارچه سازی تجارت الکترونیک شرکت های بیمه استان گلستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶