مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال پنجم آذر 1399 شماره 7 (پیاپی 27) جلد یک

مقالات

۱.

بررسی نقش عشق به برند بر رفتار مصرف کننده (موردمطالعه : هتل استقلال تهران)

کلید واژه ها: عشق به برند رفتار مصرف کننده هتل استقلال تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 777 تعداد دانلود : 516
هدف از این پژوهش بررسی نقش عشق به برند بر رفتار مصرف کننده در هتل استقلال تهران می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی بوده زیرا هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد و ازنظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی- همبستگی است چراکه به توصیف وضعیت متغیرها و نیز روابط میان آن ها می پردازد. مشتریان هتل استقلال تهران در تابستان 98 که با توجه به نامحدود بودنشان با کمک فرمول کوکران تعدادشان 384 نفر شد. داده ها با کمک پرسشنامه محقق ساخته تائید شده گردآوری شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل تحلیل شدند. و نتایج زیر حاصل شدند. علاقه برند بر رفتار مصرف کننده، لذت بردن از برند بر رفتار مصرف کننده، شیفتگی برند بر رفتار مصرف کننده ، پیوندهای احساسی بر رفتار مصرف کننده و وابستگی به برند بر رفتار مصرف کننده تأثیرگذار می باشند. در ادامه پیشنهادهایی برای بهبود پژوهش ارائه شدند.
۲.

طراحی و توسعه شبکه اجتماعی گردشگری سلامت

کلید واژه ها: اشتراک اطلاعات شبکه های اجتماعی گردشگری سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 838 تعداد دانلود : 51
گردشگری سلامت یکی از حوزه هایی است که می تواند نقش بسزایی در توسعه گردشگری ایفا کند. در این نوع از گردشگری، هدف از سفر، امور درمانی، پیشگیری یا بهبود سلامت می باشد. وجود پزشکان زبده و منابع طبیعی درمانی مختلف در کشور ایران، این کشور را به یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار ازلحاظ گردشگری سلامت تبدیل کرده است. مشکل فعلی در این حوزه، عدم وجود بستری مناسب جهت به اشتراک گذاری تجربیات گردشگران سلامت و راهنمایی آن ها می باشد. ازاین رو، با ایجاد یک شبکه اجتماعی مختص به حوزه سلامت می توان بستری برای ارتباط کاربران این حوزه فراهم کرد. خیل عظیم کاربران در شبکه های اجتماعی و داده های فراوانی که در این شبکه ها مبادله می شوند، این شبکه ها را به بستر مناسبی برای توسعه گردشگری سلامت تبدیل کرده است. شبکه گردشگری سلامت پیشنهادشده، می تواند برای به اشتراک گذاری اطلاعات، انتقال تجربیات، ارائه پیشنهادهای مناسب به کاربران و کمک به گردشگران دریافتن مقصد سفرِ مناسب، مورداستفاده قرار گیرد. درواقع تجربیاتی که کاربران از مکان های مختلف در این شبکه ها به اشتراک می گذارند، می تواند به یک منبع اطلاعاتی مهم برای توسعه گردشگری سلامت تبدیل شود.
۳.

نقد و بررسی فلسفی نظریه عمومی سیستم ها در سازمان و مدیریت

کلید واژه ها: نظریه عمومی سیستم ها سیستم تقسیم بندی سیستم ها هستی شناسی معرفت شناسی انسان شناسی روش شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 439 تعداد دانلود : 799
در مقاله حاضر، سعی شده است ضمن بررسی مبانی فکری و فلسفی نظریه عمومی سیستم ها و نحوه پیدایش و تعمیم آن به مباحث سازمان و مدیریت، به شرح و نقد فلسفی این نظریه از منظر هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و روش شناسی پرداخته شود. البته بدیهی است که تشریح کامل این نظریه و نقد فلسفی و چرایی آن در قالب یک مقاله نخواهد گنجید؛ بنابراین تلاش شده است که به موارد مهم مربوط به این نظریه از جمله منشاء و پیشینه شکل گیری، اصول حاکم بر آن، تقسیم بندی سیستم ها از نظر صاحب نظران و اندیشمندان مختلف و نقاط ضعف و قوت این نظریه از دیدگاه تحلیل گران پرداخته شود.
۴.

تبیین مدل سطح بندی دوره های آموزش سازمانی با رویکرد تأثیر تحصیلات بر موفقیت شغلی

کلید واژه ها: منابع انسانی آموزش سازمانی موفقیت شغلی سطح بندی آموزش تحصیلات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 832 تعداد دانلود : 423
در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر تحصیلات بر موفقیت شغلی کارکنان مراکز درمانی، به تبیین مدلی برای سطح بندی آموزش سازمان در مرحله نیازسنجی آموزشی پرداخته می شود. پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی- همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش است. در بخش اول با توجه به بزرگ بودن جامعه آماری از روش نمونه گیری خوشه ای و سپس نمونه گیری تصادفی استفاده شده است، بدین صورت که از میان مراکز درمانی مختلف مرکز بهداشت و درمان شهرستان درگز و گناباد و بیمارستان امام رضا (ع)، نمونه ای تصادفی از کارکنان و مدیران این مراکز درمانی به تعداد 40 نفر موردبررسی قرار گرفتند. در بخش دوم با توجه به خطای کمتر خبرگان و محدود بودن زمان پژوهش، 7 تن از اساتید مدیریت منابع انسانی دانشگاه های علامه طباطبایی، تهران و تربیت مدرس به عنوان خبره به منظور نظرسنجی در نظر گرفته شدند. با استفاده از نرم افزار SPSS و با به کارگیری آزمون همبستگی، ارتباط بین تحصیلات و دروس دانشگاهی با موفقیت شغلی بررسی گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهند که دروس دانشگاهی (تحصیلات) بر موفقیت شغلی کارکنان به میزان 24% تأثیرگذار است. از بین دروس اصلی، تخصصی و پژوهشی، دروس تخصصی به میزان 55% نسبت به دروس پژوهشی با 53% و دروس اصلی با 43%، بیشترین ارتباط را دارد. همچنین، از نرم افزار Expert Choice، جهت رتبه بندی شاخص های مورداستفاده در مدل سطح بندی آموزشی توسط خبرگان استفاده شد تا از اوزان به دست آمده برای هر شاخص در تبیین مدل سطح بندی آموزشی استفاده گردد.
۵.

بررسی نقش گردش شغلی در توانمندسازی و خلاقیت کارکنان (موردمطالعه: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر کشور)

نویسنده:

کلید واژه ها: گردش شغلی خلاقیت توانمندسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 796 تعداد دانلود : 873
امروزه جریان توانمندسازی و خلاقیت و نوآوری در سازمان به عنوان یک راهبرد مناسب برای تطبیق سازمان ها با شرایط پیچیده محیط فعالیت خود می باشد. در حقیقت امروزه شعار "فنا می شوید اگر خلاق نباشید" برای سازمان ها یک هشدار جدی است. همچنین موفقیت در دنیای رقابتی، از آن شرکت های بیمه ای است که کارکنان خلاق تر، متعهد و وفادار را بزرگ ترین سرمایه خود بدانند. هدف اصلی پژوهش بررسی نقش گردش شغلی در توانمندسازی و خلاقیت کارکنان شرکت های بیمه با تأکید سازمان های هولوگرافیک در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر هست. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد، جامعه آماری در این تحقیق جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر کشور می باشند، نمونه آماری این مطالعه شامل 140 نفر است. ابزار گردآوری اطلاعات این پرسشنامه است. داده های این پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون داده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین گردش شغلی و توانمندسازی و خلاقیت کارکنان مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین خلاقیت و توانمندسازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
۶.

مدیریت منابع انسانی در هزار سوم

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی مدیریت کارکنان امور کارکنان مدیریت منابع انسانی سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 865
این مقاله موضوع مدیریت منابع انسانی را معرفی می کند و به برخی از تعاریف و هم چنین برخی مفاهیم مربوط شامل تاریخچه، فلسفه، اهداف، وظایف، رویکرد و فعالیت ها اشاره می کند.منابع انسانی مهم ترین دارایی یک سازمان است و مدیریت اثربخش آن ها کلید موفقیت سازمان است. سازمان های امروزی، برای دستیابی به سهم قابل قبولی از بازار، نیاز دارند تا از سیستم های اطلاعاتی که قادرند همه فعالیت ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش دهند، به نحو مطلوبی استفاده کنند. یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات در سازمان دارد و می تواند بازوی مهمی برای سازمان ها در پیوستن به بازارهای جهانی باشد، سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی1 می باشد. این سیستم هم اکنون به عنوان یکی از مؤثرترین ابزار برنامه ریزی منابع سازمان مطرح بوده و شامل یک نظام به هم پیوسته اطلاعاتی، مهندسی و مدیریتی است که همه نیازهای یک سازمان را بانگرشی فرآیندی در جهت نیل به اهداف سازمان و یکپارچه سازی تمام عملیات برآورده می کند. در این سیستم، به اشتراک گذاری داده ها بین کاربران این امکان را ایجاد می کند تا به سادگی و به سرعت داده های مورد نیازواحدهای دیگر را در اختیارشان قرار دهند و همچنین مدیران بخش های دیگر نیز قادر خواهند بود تا به صورت یک سیستم جامع و یکپارچه با یکدیگر در ارتباط باشند و گزارشات مورد نیاز خود را از یک سیستم واحد استخراج نماینددر ابتدا برای اینکه بتوانیم فهم دقیق تری از کارکرد سیستم های اطلاعاتی که در زمینه مدیریت منابع انسانی به ما کمک میکنند داشته باشیم، بهتر است نگاهی به تعریف مدیریت منابع انسانی به معنی عام آن داشته باشیم. طبق یک تعریف، دیریت منابع انسانی شامل شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان می باشد.
۷.

بررسی میزان تاثیرانگیزه یادگیری بر توسعه حرفه ای و مهارت های ارتباطی دبیران ورزش شهرستان نقده

نویسنده:

کلید واژه ها: انگیزه یادگیری مهارت های ارتباطی کلامی غیرکلامی بازخورد خودافشایی دبیران توسعه ای حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 275 تعداد دانلود : 33
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی انگیزه یادگیری بر توسعه حرفه ای و مهارت های ارتباطی دبیران ورزش شهرستان نقده می باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی می باشد. حجم جامعه آماری دبیران ورزش شاغل در کلیه مدارس شهرستان نقده می باشد که حجم نمونه 136 نفر بوده است؛ که کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد مهارت های ارتباطی (بارتون جی ای) و توسعه حرفه ای (پاترسون) استفاده گردیده است. هر دو پرسشنامه دارایی روایی و پایایی قابل اعتماد می باشند (851/0 و 941/0)؛ و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در روش های آمار توصیفی، استنباطی از معادلات ساختاری استفاده گردیده است. نتایج نشان داد انگیزه یادگیری بر توسعه حرفه ای دبیران ورزش در تمام ابعاد تأثیر دارد؛ و همچنین انگیزه یادگیری بر کل مؤلفه های مهارت های ارتباطی دبیران مؤثر است درنتیجه می توان اذعان نمود یادگیری بر توسعه ای حرفه ای و مهارت های ارتباطی دبیران تأثیر دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶