مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال چهارم تیر 1398 شماره 2 (پیاپی 16) جلد دوم

مقالات

۱.

روش شناسی فرآیند تصمیم گیری با رویکرد زیست شناسی مبتنی بر اعصاب

کلید واژه ها: تصمیم گیری روش شناسی علوم اعصاب زیست شناسی عصبی اقتصاد تجربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 214 تعداد دانلود : 660
پژوهش در مورد فرایند تصمیم گیری بر موضوعاتی همچون روانشناسی، زیست شناسی عصبی، آسیب شناسی و همچنین اقتصاد متکی است و صرفنظر از این واقعیت که فرایند تصمیم گیری آگاهانه یا ناخودآگاه خلق می شود، شامل عواملی است که هر کدام نقش مهمی را در تصمیم گیری در سطوح مختلف مبتنی بر اع صاب ایفا می کنند. از دیدگاه روانشناسی، تصمیم گیری فرایندی است که جنبه های شناختی، احساسی و انگیزشی نقش حیاتی در آن ایفا می کنند. مطالعات انجام پذیرفته بر روی تکنیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی مغز نشان می دهد که فرایندهای تصمیم گیری قبل از اینکه فرد بتواند آن را درک کند، شروع می شود. علم نوروشیمی چندین انتقال دهنده عصبی مانند دوپامین، سروتونین، کورتیزول، اکسی ت وسین و پرولاکتین را شناسایی کرده است که با فرآیندهای تص میم گی ری از راه های گ وناگون مرت بط می باشند و ماهیت پیچیده ای دارند که هنوز به طور کامل شناخته نشده است. از دیدگاه شیمی مبتنی بر اعصاب، کنترل فرایندهای تصمیم گیری توسط ارتباط مطلوب در میان بخش های مختلف مغز که توسط سطوح مختلف هورمون سروتونین تنظیم می شود تعیین می گردد. از نظر آناتومی عصبی، این (قشر پیشانی) است که نقش مهمی در هماهنگ کردن همه فرآیندهای منتهی به تصمیم گیری ایفا می کند و حاصل ترجیحات و باورهای فردی است و در نهایت علوم اعصاب اجتماعی ما را قادر می سازد تا مکانیزم های عصبی بنیادی که توانایی انسان برای نشان دادن اهداف و نیات ما را دارند، مشاهده کنیم. مطالعات پیرامون فرآیندهای تصمیم گیری مبتنی بر علوم اعصاب به ما بینشی بهتر نسبت به عقلانیت محدود انسان و نقش احساسات، اخلاقیات و همدلی در فرایند تصمیم گیری می دهد. همچنین این مطالعات به دانش ما در مورد روند تصمیم گیری ها و ارزش ه ای انط باقی آن ها ک مک می نماید.
۲.

طراحی مدل تامین نیروی انسانی در سازمان های ورزشی ایران

کلید واژه ها: نیروی انسانی جذب و بکارگیری سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 995 تعداد دانلود : 261
هدف: یکی از مهمترین عوامل موفقیت و توسعه سازمانها، نیروی انسانی مستعد و توانمند می باشد. بنابراین این پژوهش به دنبال ارایه مدلی اثربخش برای تامین نیروی انسانی است. تامین نیروی انسانی به معنای جذب و انتخاب بهترین افراد برای تصدی مشاغل موردنظر است. روش شناسی: این پژوهش تلفیقی از دو رویکرد کمی و کیفی است. همچنین از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- اکتشافی است. گردآوری داده ها با استفاده از پیمایش، مصاحبه و تکنیک دلفی و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار Smart PLS و تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفته است. پایایی پرسشنامه از طریق ارزیابی معیارهای CVI و CVR تایید شده است. جامعه آماری تحقیق ادارت ورزش و جوانان استان قزوین است و برای اجرای تکنیک دلفی، 14 نفر به عنوان پانل تخصصی از طریق نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. یافته ها: نتایج نشان داد مولفه های دانش محوری و پرداخت رقابتی از مهمترین عوامل موثر در جذب می باشند و اخلاق مداری نیز مهمترین عامل مطرح در انتخاب نیروهاست. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج، ارتقای یادگیری سازمانی، توجه به مسئولیت های اجتماعی سازمان و اتخاذ راهبردهای انگیزاننده نقش عمده ای در جذب نیرو به سازمان خواهند داشت و در عین حال رعایت کدهای اخلاقی و ارزشهای بومی نیز به عنوان فیلتری در پالایش منابع انسانی باید در سازمان های دولتی مدنظر قرار گیرند.
۳.

بررسی تاثیر نوآوری غیرتکنیکی بر مزیت رقابتی پایدار از طریق نوآوری تکنیکی

کلید واژه ها: رویکرد منبعمحور مزیت رقابتی پایدار نوآوری تکنیکی نوآوری غیرتکنیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 745 تعداد دانلود : 492
امروزه در هر صنعتی شرکت های بسیاری در رقابت تنگانگ با یکدیگر قرار دارند. کسب مزیت رقابتی و حفظ و تبدیل آن به مزیت رقابتی پایدار به امری بسیار حیاتی برای سازمانها مبدل گشته است؛ یکی از منابع مهم سازمانها برای دستیابی به این مهم نوآوری میباشد. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه نوآوری غیرتکنیکی و تکنیکی با مزیت رقابتی پایدار پرداخته شده است. نوآوری غیرتکنیکی به دو دسته نوآوریهای سازمانی و بازاریابی ونوآوری تکنیکی به نوآوریهای محصول و فرآیند تقسیم شده است. این پژوهش بر مبنای نظرات 157 نفر از مدیران در سه شرکت موادغذایی و یک شرکت از صنایع شوینده انجام گرفته است. نتایج آن با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شده و نتایج حاکی از آن است که نوآوری غیرتکنیکی علاوه بر تاثیر مستقیم بر نوآوری تکنیکی بهطور غیر مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که ابعاد نوآوری تکنیکی و غیرتکنیکی با یکدیگر در ارتباط هستند. علاوه بر این شواهد محکمی مبنی بر تاثیر مستقیم نوآوری تکنیکی و ابعاد آن بر مزیت رقابتی پایدار وجود دارد.
۴.

بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کسب و کارهای کوچک؛ مطالعه موردی فروش پوشاک بانوان در شهر کرج

کلید واژه ها: کارآفرینی توسعه کارآفرینی فروش پوشاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 138 تعداد دانلود : 139
با توجه به فراگیری آموزش عالی بعنوان ثروت و سرمایه ملت ها و جوامع و نقش آن در اقتصاد دانش، موسسات آموزش عالی برای کاهش هزینه ها، ایجاد ارزش افزوده برای فایق آمدن بر رقبای خود، تحقق بخشیدن به انتظارات نوپدید ذینفعان درونی و برونی، تعامل با جامعه وجهان کار، ارتقاء مداوم کیفیت یاددهی و یادگیری و پژوهش و نیز پاسخگویی به افزایش تقاضا، به کیفیت آموزش توجه ویژه ای نموده اند. کیفیت آموزش و پژوهش، از جمله دغدغه های اصلی نظام های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان بوده است. برخی از کشورها در دو دهه اخیر، از طریق ارزیابی مستمر، این تشویش را کاهش داده و در جهت رفع آن کوشیده اند. از جمله کوشش های انجام شده می توان به اجرای طرح های ارزیابی درونی و برونی در سطح ملی و نیز ایجاد ساز و کارهای اعتبارسنجی منطقه ای و بین المللی اشاره کرد. هر چند کمیت و کیفیت کوشش های یاد شده در کشورهای مختلف متفاوت بوده، اما میزان آنها به طور چشمگیری در سطح ملی و بین المللی در دهه اخیر افزایش یافته است. کیفیت آموزش، از جمله دغدغه های اصلی نظام های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان بوده است. برخی از کشورها در دو دهه اخیر، از طریق ارزیابی مستمر، این تشویش را کاهش داده و در جهت رفع آن کوشیده اند. از جمله کوشش های انجام شده می توان به اجرای طرح های تضمین کیفیت در سطح ملی و نیز ایجاد ساز و کارهای اعتبارسنجی منطقه ای و بین المللی اشاره کرد.
۵.

اثر یکپارچه کردن مدیریت ریسک بر راهبردها و حاکمیت شرکتی (مطالعه موردی در شرکت های بیمه پاسارگاد)

کلید واژه ها: شرکت بیمه حاکمیت شرکت راهبری شرکت مدیریت ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 830 تعداد دانلود : 413
نظارت بر بیمه در همه کشورها با هدف توسعه و تکامل کارکردهای بیمه و حفظ سلامت بازار بیمه صورت می گیرد. البته نحوه و حیطه اعمال نظارت در هر کشوری با توجه به مقتضیات زمان و سازوکارهای قانونی و متناسب با فرایند توسعه ملی هر کشور متفاوت است. جایگاه و نقش بیمه در ایجاد امنیت و تداوم فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از این رو در پژوهش حاضر به بررسی اثر یکپارچه کردن مدیریت ریسک بر راهبردها و حاکمیت شرکتی (مطالعه موردی در شرکت های بیمه پاسارگاد) پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از یافته ها حاکی از این امر است که به منظور اعمال کنترل و مدیریت ریسک پیش رو در شرکت های بیمه توجه به ساده سازی فرایندهای پیچیده می باشد که این امر اطمینان بخشی و اعمال کنترل های مربوط توسط حسابرسان و سایر ذینفعان را حسب مسئولیت های موجود دقیق تر و اجرایی تر می نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶