مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال دوم اسفند 1396 شماره 6 (پیاپی 8)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر مصرف کنندگان فقیر بر ساختار خانواده (حضور کودکان)، نرخ آزادسازی یارانه و اندازه سبد خرید خانوار (مطالعه موردی: مصرف کنندگان کم درآمد فروشگاه های زنجیره ای شهروند )

کلید واژه ها: مصرف کنندگان فقیر ترکیب ساختار خانوار نرخ آزاد سازی یارانه اندازه سبد خانوار مدل معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 99 تعداد دانلود : 885
در نظریه های اقتصاد خرد که شامل کاهش سود و کاهش هزینه می باشد، مصرف کنندگان کم درآمد (فقیر) باید دارای سود بیشتر و هزینه های کمتری نسبت به مصرف کنندگان با درآمد بالا باشند. لذا لازم است در نرخ آزاد سازی یارانه مصرف کنندگان با درآمد پایین بیشتر از مصرف کنندگان با درآمد بالا مورد توجه قرار گیرند. علاوه بر این، ترکیب و ساختار خانواده مصرف کنندگان فقیر (به ویژه کودکان) و اندازه سبد خانوار نیز در نرخ آزاد سازی یارانه مورد توجه قرار گیرد. با این حال مطالعات نرخ آزاد سازی یارانه تاکنون موفق به حمایت از ساختار خانواده مصرف کنندگان با درآمد کم نشده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که در نظریه اقتصاد خرد نرخ آزاد سازی یارانه تاثیر اندازه سبد خانوار، ترکیب خانوار ویژگی کلیدی مصرف کنندگان با درآمد پایین می باشد. در این مطالعه از طریق تحلیل عاملی تاییدی به بررسی مدل معادلات ساختاری بین مصرف کنندگان کم درآمد، ساختار ترکیب خانوار، نرخ آزاد سازی یارانه و اندازه سبد خانوار خواهیم پرداخت . بدین منظور به عنوان مطالعه موردی مصرف کنندگان کم درآمد فروشگاه های زنجیره ای شهروند در سطح شهر تهران در نظر گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل نسخه 8/8 صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل مقاله حاضر از نرخ آزادسازی یارانه در مصرف کنندگان کم درامد نشان می دهد که تاثیر نرخ آزاد سازی یارانه بر مصرف کنندگان کم درآمد خیلی بیشتر از دهک های پردرآمد جامعه می باشد. علاوه بر این عوامل تاثیر عواملی دیگری چون ترکیب ساختار خانوار و اندازه سبد خانوار و میزان فقر مصرف کنندگان کم درامد در این امر دخیل می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد که خرده فروشان، تولید کنندگان و به ویژه دولت به دنبال راهکارهای تبلیغاتی برای بهینه سازی اندازه سبد خانوار مصرف کنندگان کم درامد باشد.
۲.

بررسی نقش صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در توسعه اقتصادی کشور

کلید واژه ها: سرمایه گذاری بازارهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 113 تعداد دانلود : 403
صندوق های سرمایه گذاری از مصادیق نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار شمرده شده اند که می توانند نقش بسزایی در اقبال عمومی به بازار بورس داشته باشند و با اتخاذ سیاست های مناسب می توانند در کاهش تورم، افزایش تولید و رونق اقتصاد ملی نقش اساسی ایفا نمایند. هم اکنون در اکثر کشورهای توسعه یافته صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان هسته مرکزی بازار سرمایه محسوب می شوند و ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایه های سرگردان را به بخش های مولد و فعال جامعه هدایت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران نیز از جمله نهادهای مالی نوپا در بازار سرمایه ایران می باشند که در طی سال های اخیر به جایگاه ویژه ای در این بازار دست یافته اند که عملکرد و رشد سریع آنها از ابتدای ورود به بازار سرمایه خود گواهی بر اهمیت آنهاست. با توجه به اهمیت و جایگاه مهم این نهاد در بازار های مالی و در اقتصاد ملی، این مقاله به نقش و عملکرد این نهادهای مالی می پردازد برای این کار ابتدا به ارائه تعاریف، انواع سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادر و انواع صندوق ها می پردازد و در ادامه به عملکرد و نقش صندوقها در بهبود جذب سرمایه گذاریها و رشد اقتصاد ملی پرداخته است.
۳.

نقش و شیوه های تاثیر گروه های ذینفوذ و فشار در نظام آموزشی

کلید واژه ها: سیاست گذاری آموزشی برنامه ریزی آموزشی ،گروه ذی نفوذ فشار در سیاست گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 653 تعداد دانلود : 262
از نظر بسیاری از متخصصان و صاحب نظران نظام آموزش، مهمترین عامل نا کارآمدی سیاست گذاری نظام آموزش ایران در حال حاضر، منطبق نبودن سیاستها و تصمیم های این حوزه با پشتوانه های علمی، نظری و پژوهشی است. سیاست پژوهی به عنوان فرایندی پژوهشی، معطوف به ارائه گزینه های سیاستی و ناظر به عمل، به سیاست گذاران، تعریف می شود و می تواند در سیاست گذاری منطقی و عقلایی در حوزه آموزش بسیار مؤثر باشد. همچنین در بدنه نظام سیاست گذاری گاهاً شاهد رخنه و رسوخ یکسری افکار و ایده هایی هستیم که از محیط بیرون بر سیاست گذاران تحمیل شده و همانند یک اهرم فشار، به آن می نگرند و افراد ذینفوذ می توانند اهداف خود را پیش ببرند. گاهاً مشاهده شده است که این اهداف کاملاً در عناد و تضاد با اهداف ماهوی نظام سیاست گذاری آموزشی است، لیکن به سبب درهم تنیدگی هایی که بین افراد نفوذی صورت گرفته است، این چالش به وجود آمده است. به دلیل اهمیت بالای این موضوع، در این پژوهش اهتمام بر آن است تا انواع راه های نفوذ و همچنین تاثیر گروه های ذینفوذ در حیطه سیاست گذاری آموزشی که همچون یک اهرم فشار هستند، بازشناخته شوند و با راهکاری مناسب، به سمت سیاست گذاری عمومی منطبق بر منطق سوق داده شوند.
۴.

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی پرستاران در شرق استان مازندران

کلید واژه ها: ابعاد شخصیت فرسودگی شغلی پرستاران شرق مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 659 تعداد دانلود : 109
هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در مراکز درمانی شرق استان مازندران می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه پرستاران شاغل در مراکز درمانی شرق استان مازندران است که تعداد آنها 191 نفر برآورد شد. تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه در نظر گرفته شد و از بین جامعه آماری مذکور تعداد 131 نفر به پرسشنامه ها پاسخ گفتند که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطلاعات آن به صورت میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شد. برای جمع آوری اطلاعات برای تحلیل رفتگی یا فرسودگی شغلی، از پرسشنامه مسلچ که ضریب پایایی آن با استفاده از آزمون مجدد 78/0 گزارش شده استفاده شد و از پرسشنامه گلدبرگ نیز برای بررسی ابعاد شخصیت استفاده شد که ضریب قابلیت اعتماد برای این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برابر با 79/0 به دست آمد. یافته های آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد شخصیت (برون گرایی، گشودگی به تجربه، وظیفه شناسی، همسازی و پایداری هیجانی) و تحلیل رفتگی شغلی نشان می دهد که بین برونگرایی و فرسودگی شغلی (p=0.004) و هم چنین بین گشودگی به تجربه و فرسودگی شغلی(p=0.015) ارتباط معنی داری وجود دارد ولی در سایر موارد ارتباط معنی داری مشاهده نشد(p=<0.05).
۵.

ارائه مدلی برای تاثیر رهبری اخلاقی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی؛ مطالعه موردی: آموزش و پرورش شهرستان بناب

کلید واژه ها: رهبری اخلاقی انصاف سازمانی هدایت اخلاقی شفافیت نقش انطباق پذیری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 971
رهبری اخلاق مدار یکی از سبک های رهبری است که در سازمان ها کاربرد زیادی دارد. اندیشمندان تعاریف گوناگونی از رهبری دارند که در همه ی این تعاریف، نفوذ اجتماعی عامل مشترک است، چرا که رهبری فرآیند نفوذ اجتماعی است که در آن رهبر در پی دستیابی به همکاری داوطلبانه ی پیروان است تا به اهداف سازمانی خود برسد و این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تاثیر رهبری اخلاقی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی انجام شده است که از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت، در زمره ی تحقیقات توصیفی است و به دو روش کتابخانه ای و میدانی به فرجام رسیده است. برای این منظور عوامل موثر بر انطباق پذیری سازمانی در سه بعد بر اساس انصاف سازمانی، هدایت اخلاقی و شفافیت نقش تعیین گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بناب می باشد و حجم نمونه 302 نفر برآورد شد. ابزارجمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که پس از سنجش روایی و پایایی آن، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت و برای آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی متغییرهای پژوهش توسط نرم افزار LISREL8.80 استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از تایید فرضیه ها بوده و بیانگر آن است توجه به عوامل هدایت اخلاقی شامل: انصاف سازمانی، هدایت اخلاقی و شفافیت نقش تاثیر مثبتی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی دارد.
۶.

بررسی نقش و جایگاه آموزش کارآفرینی در سازمان ها

کلید واژه ها: آموزش آموزش کارآفرینی در سازمان نظام های آموزش عالی دانشگاه کارآفرین مهارت مدرسان برنامه آموزشی کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 957 تعداد دانلود : 631
نیاز به فراتر اندیشیدن در کارکنان سازمان ها ازجمله مؤسسات کوچک و کسب وکارها یک نیاز روزافزون است درواقع بهبود روزافزون کارکنان، آنان را به یک ضرورت جهانی بدل نموده، در این راستا آموزش کارآفرینی بعد از آموزش در دانشگاه ها، در سازمان ها نیز کلیدی ترین نقش را دارند. روش تحقیق در این پژوهش به صورت مطالعه کتابخانه ای و مروری می باشد. در این تحقیق با مطالعه ادبیات مرتبط با آموزش کارآفرینی ازجمله زمینه های آموزش و آموزش کارآفرینی در سازمان ها و نظام های آموزش عالی، نقش آموزش کارآفرینی در انواع مدل های دانشگاه های کارآفرین و همچنین مهارت مدرسان کارآفرینی و برنامه آموزشی کارآفرینی سعی گردیده تا به طور اساسی بررسی شود که در آموزش کارآفرینی چه جنبه یا بخش هایی وجود دارد؟ اهداف آن چیست؟ و نیز پیشنهادهای مبتنی یافته های پژوهش در آموزش کارآفرینی در ایران ارائه شده است.
۷.

انتخاب بهترین فروشنده با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره

کلید واژه ها: انتخاب فروشنده تحلیل پوششی داده ها فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 41 تعداد دانلود : 342
این مقاله مدلِ فرآیندِ تحلیلی سلسله مراتبی را برای انتخابِ بهترین فروشنده در میان گزینه های مختلف ارائه می دهد. انتخابِ فروشنده مناسب تصمیمی مهم در یک زنجیره تامین است. مدلِ پیشنهادیِ این مقاله می تواند در انتخابِ فروشنده خوب و کارآمد به شرکت کمک کند. فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی یک ابزارِ تصمیم گیریِ چند معیاره است که معیار های کمی و کیفی را بررسی می کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶