مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال چهارم دی 1398 شماره 5 (پیاپی 19)

مقالات

۱.

ضرورت و اهمیت تربیت دانشجویان کارآفرین در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشاورزی

کلید واژه ها: دانشجویان کارآفرین توسعه پایدار کشاورزی اهداف توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 930 تعداد دانلود : 790
ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را داﺷﺘﻪ و حدود و ثغور آن ﺷﺎﻣﻞ مقوله های اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ. ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ می پندارند و کشاورزی را به مثابه استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستا قلمداد کرده است و معتقدند که کشاورزی به عنوان منبع اصلی تأمین درآمد و فرصت های اشتغالی نقش اساسی در توسعه روستا ایفا می کند از طرف دیگر مسائل متعددی چون امنیت غذایی و رسیدن به خودکفایی در تولیدات کشاورزی، جلوگیری از منابع آب، خاک و غیره توجه جدی به بخش کشاورزی را ضروری می سازد. ازآنجایی که ﮐﺸﺎورزی ﯾﮑﯽ از بخش های ﻣﻬﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اما از ظرفیت های ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه آن اﺳﺘﻔﺎده نمی شود؛ ازآنجایی که سرمایه انسانی به یکی از مهم ترین معیارها در توسعه پیشرو تبدیل شده است. محققان سعی کرده اند در این مقاله با طراحی سؤالی چون آیا می توان باتربیت افراد کارآفرین به استفاده بالاتری از ظرفیتهای باارزش نیروی انسانی دست یافت؟ با مروری بر پژوهش های پیشین بررسی ضرورت و اهمیت تربیت دانشجویان کارآفرین در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشاورزی را لازم و ضروری دانسته اند.
۲.

اهداف و روش های مدیریت سود

کلید واژه ها: مدیریت سود مدیریت سود خوب بد مدیریت سود کارا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 165 تعداد دانلود : 584
هدف اصلی این پژوهش طبقه بندی و خلاصه کردن نتایج تحقیقات متعددی است که درباره مدیریت سود انجام و نتایج مختلفی از آن ها حاصل شده است. نتایج مختلف بدست آمده را در یک چارچوب گرد هم آورده و به بررسی مفهوم، دلیل و چگونگی مدیریت سود پرداخته شده است. نتیجه مطالعات نشان می دهد که مدیریت سود از دو طریق اقلام تعهدی و جریان های نقدی قابل انجام است. در عمل مدیریت سود با استفاده از اقلام نقدی ترجیح داده می شود زیرا، بهتر از دید حسابرسان محفوظ می ماند. هر چند مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی بیشتر در تحقیقات حسابداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین نتایج نشان می دهد که مدیریت سود می تواند خوب، بد و یا کارا باشد.
۳.

بررسی نقش رهبری تحول گرا بر خلاقیت سازمانی با توجه به نقش میانجی حمایت سازمانی درک شده (مورد مطالعه، شرکت ایران خودرو)

کلید واژه ها: رهبری تحول گرا خلاقیت سازمانی حمایت سازمانی ادراک شده مهارت های کسب وکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 739 تعداد دانلود : 147
توسعه خلاقیت در سازمان ها به معنای تقویت پویایی در ساختار می تواند تفسیر شود که منجر به بهبود انعطاف پذیری و توانمندی رقابتی برندها در بازارهای کسب وکاری خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش میانجی حمایت های سازمانی درک شده در اثرگذاری رهبری تحول گرا بر خلاقیت سازمانی است. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی بوده و همچنین جامعه آماری تحقیق شامل 2479 نفر از کارکنان شرکت ایران خودرو می باشد و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه معادل 340 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد با 21 گویه در این تحقیق استفاده گردید که پیش از توزیع، روایی و پایایی آن توسط افراد خبره مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS وSmart PLS استفاده شده و نتایج به دست آمده مؤید آن است که رهبری تحول گرا می تواند بر توسعه حمایت های سازمانی ادراک شده و خلاقیت سازمانی تأثیرگذار باشد. بعلاوه، توسعه حمایت سازمانی ادراک شده بر خلاقیت سازمانی نیز تأثیرگذار است. همچنین حمایت سازمانی ادراک شده در تأثیرگذاری رهبری تحول گرا بر خلاقیت سازمانی نقش میانجی را ایفا می نماید.
۴.

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در دانشگاه پیام نور استان گیلان

کلید واژه ها: سرمایه فکری سرمایه اجتماعی عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 410 تعداد دانلود : 766
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در دانشگاه پیام نور استان گیلان می باشد. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و برحسب روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور گیلان (424 نفر) است. که با استفاده از جدول مورگان 203 نفر به عنوان حداقل حجم نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت 220 پرسشنامه جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهایSPSS19 و Smart PLS2 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد متغیر سرمایه فکری با ضریب تاثیر 626/0 تاثیر مثبت و معنی داری بر متغیر سرمایه اجتماعی دارد. همچنین متغیر سرمایه اجتماعی با ضریب تاثیر 429/0 دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی است. این یافته ها حاکی از این است که سرمایه اجتماعی در تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی نقش میانجی دارد. همچنین نتایج نشان داد متغیر سرمایه فکری به صورت مستقیم نیز، با ضریب تاثیر 347/0 تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد، و این نتیجه دلالت بر نقش میانجی جزئی متغیر سرمایه اجتماعی در رابطه بین این دو متغیر دارد.
۵.

تأثیر مدیریت کلاس درس بر اساس رویکرد مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم

کلید واژه ها: مدیریت کلاس مدیریت کلاس . پیشرفت تحصیلی علوم تجربی ششم ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 661 تعداد دانلود : 879
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت کلاس درس بر اساس رویکرد مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در درس علوم تجربی انجام گرفت. روش پژوهش، شبه تجربی و از نوع طرح پیش آزمون- وپس آزمون با دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر پیرانشهر در سال تحصیلی ۹۶ ۹۷-و حجم نمونه تحقیق 120 نفر بود که 60 نفر در گروه های آزمایش (2،1)، و 60 نفر در گروه های کنترل (2،1)، قرار گرفتند. در گروه های آزمایش، از مدیریت کلاس درس به شیوه همیاری استفاده شد و در گروه های کنترل، کلاس ها به شیوه سنتی (روش سخنرانی)، اداره شدند. ابزارهای تحقیق شامل آزمون های پیشرفت تحصیلی محقق ساخته بود که کلیه ی آزمون ها از لحاظ روایی و ضریب پایایی (91%)، مورد تایید قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، از روش آمار استنباطی (ANCOVA)، نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که با مدیریت کلاس به شیوه همیاری به یادگیری پرداخته بودند بیشتر از دانش آموزانی بود که بر اساس روش معمول (سخنرانی)، مشغول یادگیری بودند. در گروه های همیاری میان دو گروه تفاوت معنی داری دیده نشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶