مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال پنجم شهریور 1399 شماره 5 (پیاپی 25)

مقالات

۱.

بازاریابی سازمانی و استراتژی های ترفیع (مطالعه موردی: صنعت سیم و کابل در ایران)

تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
هدف از این تحقیق ارزیابی بازاریابی سازمانی و استراتژیهای ترفیع در صنعت سیم و کابل ایران به روش دلفی میباشد. برای این منظور با تعداد 10 نفر از خبرگان بازرگانی در این صنعت متشکل از 8 نفر؛ مالک، مدیرعامل، هیئتمدیره، معاون مدیرعامل، مدیر بازاریابی و فروش تولیدکنندگان سیم و کابل در استان زنجان و 2 نفر از اساتید دانشگاه؛ جلسات متعدد برگزار شد. در مرحله اول روش دلفی نظرات کارشناسی آنها درزمینه موضوع تحقیق بهصورت کلی جمعآوری شد. پس از تجزیهوتحلیل مباحث جلسه اول، تمهای بهدستآمده با کتب و مقالات و نظریههای بازاریابی مقایسه گردید و درنهایت پرسشنامهای تهیه گردید. در مرحله دوم روش دلفی با استفاده از پرسشنامه تهیهشده، مجدداً نظرات خبرگان جمعآوری شد، از آزمونهای آماری، رتبهبندی سلسلهمراتب فازی، تحلیل ساختاری با دیدگاه آیندهپژوهی و تحلیل عاملی و تحلیل مسیر مدل معادلات ساختاری برای تحلیل دادهها استفاده شد. نتایج یافتههای این تحقیق نشان داد که در صنعت سیم و کابل ایران؛ در بازاریابی سازمانی، استراتژی توسعه بازار و تنوع محصول بالاترین اولویت را دارد و استراتژیهای ترفیع؛ فروش شخصی، تبلیغات چندرسانهای و بازاریابی مستقیم بر بازاریابی سازمانی تأثیر معنیداری دارند. با عنایت به یافتههای این تحقیق، پیشنهاد میگردد مدیران صنعت سیم و کابل به فراخور شرایط، استراتژی بازاریابی سازمانی مناسب را طراحی و تدوین نموده و بر اساس آن، استراتژی ترفیع متناسب با آن را بکار گیرند.
۲.

رابطه بین اخلاق حرفه ای با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر اصفهان

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۰
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین اخلاق حرفهای با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهر اصفهان بود. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی که جامعه آماری این پژوهش کتابداران کتابخانههای عمومی شهر اصفهان و شامل260 نفر بود. که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده و فرمول نمونهگیری محدود کوکران تعداد 155 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه بصورت تصادفی بین آنها پخش گردیده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین اخلاق حرفهای و تمامی مؤلفههای آن با تعهد سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد(05/0> p). همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای التزام، مهرورزی، ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران و رشد و ارتقای دانش با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مشخص شد که مولفه ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران بیشترین میزان ضریب همبستگی را با تعهد سازمانی دارد. در نتیجه این پژوهش میتوان گفت در هر سازمان هرچه میزان تعهد اعضاء بیشتر باشد کدهای اخلاقی بیشتر رعایت شده و سازمان افق دید روشنتری را در رسیدن به اهداف خود پیشرو خواهد داشت.
۳.

بررسی رابطه بین ادراک از قیمت و نگرش مصرف کننده با نقش میانجی شهرت برند در شرکت گیتا طلایی گلستان

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
در این تحقیق رابطه بین ادراک از قیمت و نگرش مصرفکننده با نقش میانجی شهرت برند در شرکت گیتا طلایی گلستان در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی محسوب میگردد. جامعه آماری برای انجام این تحقیق شامل کلیه مشتریان عمده شرکت گیتا طلایی گلستان در سال 1396 که خرید بیش از 10 میلیون تومان دارند، به تعداد 1165 نفر میباشد. حجم نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد 290 نفر بعنوان گروه نمونه برآورد گردید. همچنین جهت انتخاب نمونه مناسب از روش تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمعآوری دادهها نیز میدانی و کتابخانهای و ابزار آن پرسشنامههای استاندارد میباشد. روایی محتوایی پرسشنامهها توسط اساتید و روایی سازه توسط تحلیل عاملی تأیید شد. پایایی پرسشنامهها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل دادهها بر حسب فرضیههای این پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، که جهت انجام تحلیل عاملی از نرمافزار SPSS و جهت بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری از نرمافزار Lisrel استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان داد بین ادراک از قیمت و شهرت برند با نگرش مصرف کننده رابطه معنیداری وجود دارد. بین ادراک از قیمت و شهرت برند رابطه معنیداری وجود دارد.
۴.

بررسی رابطه بین اثربخشی سازمانی با برون سپاری در بانک های دولتی شهرستان ارومیه

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۹
تحقیق حاضر باهدف بررسی رابطه بین اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه انجام شده است. ازنظر ماهیت تحقیق کاربردی محسوب میگردد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بانکهای دولتی شهرستان ارومیه در سال 1394 میباشند که تعداد آنها 744 نفر میباشد که از این تعداد 254 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. روش نمونهگیری از نوع تصادفی میباشد و جهت جمعآوری دادهها نیز از مطالعات میدانی بهره برده و این کار از طریق توزیع پرسشنامه انجام گرفته است. میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردیده، بهطوریکه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه استفاده شده مورد تائید میباشد. اطلاعات بهدستآمده براساس فرضیههای پژوهش و با استفاده از روشهای آمار توصیفی از قبیل میانگین، فراوانی و انحراف معیار مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و در آمار استنباطی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. فرضیه اصلی تحقیق بیان میکند که بین اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه وجود دارد. در فرضیههای فرعی رابطه ابعاد اثربخشی سازمانی (انگیزش، خلاقیت، وضوح، حمایت، بازخورد عملکرد، توانمندسازی) با برونسپاری مورد آزمون قرارگرفته است. طبق نتایج حاصل از این تحقیق، آزمون فرضیه اصلی پژوهش (با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون) تایید شد؛ مبنی بر اینکه رابطه معناداری بین اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه وجود دارد (05/0>p). نتایج حاصل از آزمون فرضیات فرعی نیز حاکی از این بود بین ابعاد اثربخشی سازمانی (انگیزش کارکنان، خلاقیت سازمانی، وضوح سازمانی، حمایت سازمانی، توانمندسازی، بازخورد عملکرد) با برونسپاری رابطه معناداری وجود دارد (05/0>p).
۵.

شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر افزایش سهم بازار بانک صادرات استان گیلان دربازارهای پولی و مالی

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۶
امروز، در جهان کلیه مسائل اعم از سیاسی، نظامی، بهخصوص درزمینههای اقتصادی و تجاری جنبه رقابتی به خود گرفته است که بالطبع بانکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ بنابراین موسسه یا بانکی میتواند در بازار رقابت ماندگار باشد که عوامل دخیل در رابطه با این موضوع را تشخیص و پرورش دهد، مزیت رقابتی ایجاد و متعاقب آن حضور بیشتر در عرصه رقابت در بازار داشته باشد. ازاینجهت رساله حاضر دو هدف شناسایی عوامل مؤثر بر سهم بازار پول و سرمایه و ارائه استراتژی مناسب با آن در بانک صادرات گیلان را دنبال کرده است و برای گردآوری دادهها از پرسشنامه و برای آزمون فرضیات برای پاسخدهی به سؤالات تحقیق از آزمونهای فریدمن و آزمون نسبت p استفاده شده است. عوامل نوآوری و صدور گواهی سپرده و اعتبار اسنادی بهعنوان عوامل داخلی و شناخت نیاز مشتریان و بازاریابی از طریق کارتهای بانکی بهعنوان عوامل خارجی ازلحاظ برخورداری بانک صادرات از آنان در مقایسه بااهمیت آنان در بازار سرمایه و پول فاصله وجود دارد که باید برای رسیدن به سهم بیشتر بازار موردنظر روی آنها بیشتر کار شود.
۶.

بررسی کارکرد مدیریت پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۳۱۱
سرمایه گذارانی که نظریه نوین پرتفوی را پذیرفتهاند بر این باورند حریف بازار نیستند، بنابراین انواع گوناگونی از اوراق بهادار را نگهداری مینمایند تا بازده مورد انتظارشان با متوسط بازده بازار برابر شود و در نتیجه مجموعه ای متنوع از اوراق بهادار را نگهداری میکنند تا بتوانند به نرخ بازدهی مطلوب که نزدیک نرخ بازده بازار است، دست یابند. تعیین معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین مباحث امروزی در دانش مدیریت سرمایه گذاری است. در انتخاب معیارهای ارزیابی نمیتوان یک پروژه سرمایه گذاری را تنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کرد. یافتن بهترین راه جهت بهینه سازی پرتفوی پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952 همواره یکی از دغدغههای فعالان در صنعت مدیریت سرمایه گذاری بوده است. ورود مدلهای ریاضی و پژوهش عملیاتی یکی از فعالیتهایی است که در دهه اخیر توانسته بهینه سازی پرتفوی را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از روشهای کنترل ریسک سرمایه گذاری، تشکیل پرتفوی بهینه سهام است. برای انتخاب پرتفوی بهینه سهام روشهای گوناگونی وجود دارد. از جمله این روشها در پژوهش حاضر مدلهای مارکویتز و ارزش در معرض خطر میباشند که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی میباشد. نتایج پژوهش نشان میدهد که مدیریت پرتفوی و انتخاب پرتفوی بهینه سهام در بازار سرمایه ایران از طریق مدلهای مارکویتز و ارزش در معرض خطر یکسان میباشد.
۷.

مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، مفهوم و راهبردها

تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۴۸۹
مدیریت زنجیره تأمین، عامل کلیدی برای ایجاد و تداوم مزیت رقابتی محصولات تولیدشده کشاورزان در بازار میباشد؛ و بهعنوان یکی از مبانی زیرساختی پیادهسازی کسبوکار در دنیا مطرح شده است. مدیریت زنجیره تأمین، وظیفه یکپارچهسازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره تأمین و هماهنگسازی جریانهای مواد، اطلاعات و مالی را بهمنظور برآوردن تقاضای مشتری نهایی باهدف بهبود رقابتپذیری زنجیره تأمین را دارا میباشد. زنجیره ارزش دارای طیف وسیعی از فعالیتهای گوناگون مانند طراحی، تولید و بازاریابی میباشد. تنظیمات جدید زنجیره ارزش میتواند از طریق ایجاد مشارکت جدید بین کشاورزان، فرآوردهکنندگان و خردهفروشان ایجاد شود. زنجیره ارزش نشاندهنده بازاری متمرکز بر همکاری است که در آن افراد و شرکتهای مختلف باهم برای تولید و بازار محصولات و خدمات به شیوهای مؤثر و کارآمد کار میکنند. درواقع زنجیره ارزش را میتوان مانند یک شرکت بزرگ توسعهیافته تصور کرد. این مقاله که به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی تهیهشده تلاش دارد با بررسی مفاهیم و عملکرد مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، راهبردهای لازم را بررسی و راهکارهایی ارائه نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶