مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال پنجم مهر 1399 شماره 6 (پیاپی 26) جلد یک

مقالات

۱.

تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر افزایش عدالت سازمانی و تعهد کارکنان(مطالعه موردی: ادارات تأمین اجتماعی شرق گیلان)

کلید واژه ها: مدیریت منابع اسلامی عدالت سازمانی تعهد کارکنان مدیریت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 227 تعداد دانلود : 298
هدف این تحقیق معرفی و ترویج مفهوم جدید مدیریت منابع انسانی اسلامی و ارزیابی اثرات آن در سازمان تامین اجتماعی شرق گیلان است. مدیریت منابع انسانی اسلامی از مولفه های کلیدی برای پیاده سازی رویکرد مدیریت اسلامی در سازمان ها به شمار می رود. پیاده سازی رویه های مدیریت منابع انسانی اسلامی در سازمان ها می تواند منشا تغییراتی مثبت در نگرش های اعضا نسبت به کار و محیط کاری گردد که این امر به نوبه خود منجر به ارتقای سطح بهره وری خواهد شد. دو مورد از مهمترین نگرش های سازمانی ذکر شده در ادبیات شامل تعهد کارکنان و عدالت سازمانی می باشند؛ پژوهش حاضر هدف خود را بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر تقویت تعهد کارکنان از طریق بالا بردن سطح عدالت ادراک شده در سازمان تعیین نموده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و تجربی و به روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از 331 نفر از کارکنان و مدیران سازمان تامین اجتماعی شرق استان گیلان است. براساس فرمول کوکران 138 نفر محاسبه و به روش نمونه گیری خوشه ای و چند مرحله ای انتخاب شدند ،به منظور جمع آوری داده های ثبت شده اولیه، سؤالات توزیع و پاسخ جمع آوری شده با استفاده از روش رگرسیون و همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت.
۲.

نقش میانجی رفتارهای انحرافی در تاثیر هوش رقابتی بر تعهد سازمانی در بانک ملت

کلید واژه ها: رفتارهای انحرافی هوش رقابتی تعهد سازمانی بانک ملت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 574
هدف این تحقیق بررسی نقش میانجی رفتارهای انحرافی در تاثیر هوش رقابتی بر تعهد سازمانی در بانک ملت می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و در جامعه ای مشتمل بر کلیه کارکنان بانک ملت شهر اصفهان حدود900 نفر می باشد. 120 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی توزیع گردید. نمونه های شاخص انحراف کاری عبارتند از: دزدی، خلافکاری، نقض قوانین، رفتار ضد بهره وری، رفتار خرابکارانه، پذیرش رشوه و اتلاف منابع، رفتار بی ادبانه با همکاران و مضایقه کردن از تلاش ها و دزدی کارکنان اصلی ترین نوع انحرافات سازمانی است. تحقیق نشان داد رفتارهای انحرافی در تاثیر هوش رقابتی بر تعهد سازمانی نقش میانجی دارد. هوش رقابتی بر رفتارهای انحرافی تاثیر منفی معناداری دارد. و همچنین رفتارهای انحرافی بر تعهد سازمانی نقش منفی معناداری دارد.
۳.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سرمایه فکری سبز با استفاد از DANP

کلید واژه ها: سرمایه فکری سبز رضایت مشتریان سرمایه انسانی سبز تکنیک DANP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 609 تعداد دانلود : 454
سرمایه فکری سبز در شرکت هایی که بر ثبات و پایداری خود از طریق انتقال دانش، توجه به مقررات محیطی، به کارگیری تکنولوژی های نوین، انجام بهترین عملیات و اِعمال ابتکارات به منظور دستیابی به هدف های شرکت تمرکز کرده اند، نقشی حیاتی ایفا می کند و شرکت ها را قادر می سازد که مقررات محیطی بینالمللی را رعایت کرده و رضایت مندی مصرف کنندگان حساس به محیط را فراهم آورند که این امر منجر به ایجاد ارزش برای شرکت ها می شود. بر این اساس شناسایی عوامل موثر بر سرمایه فکری سبز مهم به نظر می رسد که پژوهش حاضر با این هدف انجام شد. این تحقیق، با توجه به نوع زمینه از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است. از نظر هدف پژوهش حاضرکاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان موسسه اعتباری کوثر در شهر شیراز به تعداد 3 نفر می باشد. تکنیک مورد استفاده جهت رتبه بندی عوامل در پژوهش حاضر DANP می باشد. باتوجه به مقادیر وزن های نهایی به دست آمده برای هر معیار، مشاهده می شود که معیار بیرونی با وزن نهایی 0.303 اولویت اول، معیار کارکنان با وزن نهایی0.254، اولویت دوم، معیار انگیزه با وزن نهایی 0.225 اولویت سوم و معیار سازمان با وزن نهایی 0.208 اولویت چهارم را به خود اختصاص می دهند. در میان زیر معیارها نیز رضایت مشتری با با وزن نهایی 0.115، بالاترین الویت و ساختار سازمانی با وزن نهایی0.026 پایین ترین الویت را در ایجاد سرمایه فکری سبز در موسسه اعتباری کوثر بو خود اختصاص داده است.
۴.

ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر رفتار سبز (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی اصفهان)

نویسنده:

کلید واژه ها: رفتار سبز مسئولیت اجتماعی شرکتها رفتار شهروندی سازمانی تعهد سازمانی حمایت سازمانی درک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 939 تعداد دانلود : 723
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر رفتار سبز انجام شده است. در این تحقیق به ارزیابی تاثیر متغیر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر حمایت سازمانی درک شده، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، رضایت کارکنان، رفتار سبز و همچنین به ارزیابی تاثیر متغیرهای حمایت سازمانی درک شده، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت کارکنان بر رفتار سبز پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان، بازه زمانی آن اسفندماه 1398 تا خردادماه 1399 و حجم نمونه 170 نفر انتخاب شد. ابتدا دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه به دو روش چاپی و الکترونیکی جمعآوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نرمافزارهای مورد استفاده در این تحقیق spss 22 و smart pls2 میباشند. بر اساس نتایج بدست آمده روایی واگرا، همگرا، پایایی ابزار گردآوری اطلاعات، برازش کلی مدل و همچنین تمام فرضیهها تایید شد. طبق نتایج آزمون فرضیهها بین متغیر مسئولیت اجتماعی شرکتها و متغیرهای حمایت سازمانی درک شده، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین متغیرهای حمایت سازمانی درک شده، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت کارکنان بر رفتار سبز تاثیر مثبت و معناداری دارند. متغیر مسئولیت اجتماعی درک شده نیز بر رفتار سبز تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۵.

عوامل مؤثر بر افزایش بهرهوری فرآیند یاددهی-یادگیری در کلاس های چند پایه

کلید واژه ها: یاددهی یادگیری آموزش تدریس تکنولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 946 تعداد دانلود : 967
در این پژوهش محقق به بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهرهوری فرآیند یاددهی- یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی منطقه مارگون در سال تحصیلی 94-93 پرداخته است. در این راستا متغیرهایی شامل استراتژیهای یادگیری، رویکردهای یاددهی، نحوه آموزش و تجربه های تکنولوژیکی بر افزایش بهرهوری فرآیند یاددهی- یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی منطقه مارگون مورد آزمون قرار گرفته است. کلیه اعضای جامعه به تعداد 83 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. و پس از توزیع پرسشنامه از تعداد 80 پرسشنامه اطلاعات لازم در ارتباط با متغیرهای تحقیق گردآوری شد. برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخصهای آمار توصیفی (فراوانی، درصد) و روشهای آمار استنباطی (آزمون نرمال استاندارد، خی دو، رگرسیون) و نرمافزار 18-Spss استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط بهرهوری فرآیند یاددهی – یادگیری در کلاسهای چند پایه با استراتژیهای یادگیری، رویکردهای یاددهی و نحوه آموزش در این کلاسها است. بنابراین معلمان این کلاسها باید در امر آموزش چنین مسائلی را جدی گرفته و با دقت مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند در افزایش بهرهوری این کلاسها موفق باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶