مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال سوم شهریور 1397 شماره 3 (پیاپی 11) جلد اول

مقالات

۱.

فرهنگ سازمانی در سازمان های آموزشی و فرهنگ علمی پژوهشی در آموزش عالی

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی آموزش وپرورش نظام آموزشی فرهنگ علمی پژوهشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 41 تعداد دانلود : 181
فرهنگ سازمانی بخشی از محیط درونی سازمان را توصیف می نماید که به عنوان مجموعه ای از ارزش ها، باورها، دیدگاه ها، تعهدها و هنجارهای مشترک حاکم بر سازمان تلقی می شود. این تحقیق در پی بررسی فرهنگ سازمانی فرهنگ علمی پژوهشی در سازمان های آموزشی است. که درنهایت نتیجه آن شد که فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از ارزش ها، باورها، عقاید و مفروضات مشترک حاکم بر سازمان، بر رفتار و اندیشه نیروی انسانی شاغل در نظام آموزشی اثر می گذارد و آن ها را در تطابق با محیط خارجی و انسجام درونی کمک می نماید. سازمان ها برای نیل به موفقیت و اهداف خود، باید توانایی تطابق با دگرگونی های مداوم را داشته باشند که نظام آموزش وپرورش هر کشور نه تنها از این امر مستثنا نیست بلکه برای حفظ بقا باید همواره پذیرای تغییرات جدید در حیطه دانش بوده و خود را با تغییر و تحولات جدید وفق دهد.
۲.

عملکرد فرانقشی نسبت به مشتریان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش با نقش میانجی تعارض بین فردی مشتریان (مطالعه موردی: بیمه البرز شهر کرج)

کلید واژه ها: تعارض بین فردی مشتریان عملکرد فرانقشی نسبت به مشتریان عملکرد شغلی کارکنان فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 346 تعداد دانلود : 954
پژوهش حاضر با هدف عملکرد فرانقشی نسبت به مشتریان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش با نقش میانجی تعارض بین فردی مشتریان صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شرکت بیمه البرز شهر کرج به تعداد 741 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است، که با توجه به جامعه آماری حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 253 نفر می باشد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بر اساس تحقیق مولکی و همکاران (2017) می باشد، که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.866 تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری اموس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد فرانقشی نسبت به مشتریان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش تاثیر معنی داری دارد. همچنین نقش میانجی تعارض بین فردی مشتریان بر تاثیر عملکرد فرانقشی نسبت به مشتریان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش تایید گشت.
۳.

تأثیر آموزش خلاقیت با استفاده از روش تدریس حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی(مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان تبریز)

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش خلاقیت روش حل مسأله پیشرفت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 606 تعداد دانلود : 788
هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش خلاقیت با استفاده از روش تدریس حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان تبریز است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع تحلیل- شبه تجربی می باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان دبستان قائم شهرستان تبریز می باشد که تعداد آنها 400 نفر بود، نمونه آماری نیز کل جامعه در نظر گرفته شد برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه آموزش خلاقیت از روش تدریس حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی از روش t دو گروهی مستقل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده آن بود که هرچه استفاده روش تدریس حل مسأله بر پایه خلاقیت شکل گیرد، آنگاه مهارتهای یادگیری دانش آموزان افزایش یافته و در بهبود پیشرفت تحصیلی کمک می کند.
۴.

بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نورآباد لرستان

کلید واژه ها: رهبری تحول گرا نفوذ آرمانی انگیزش الهام بخش ملاحظات فردی ترغیب ذهنی و عملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 247 تعداد دانلود : 151
این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان صورت گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف شناختی یک پژوهش کاربردی است؛ و مبنای پژوهش کمی است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای- میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان بوده است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و فرمول کوکران، حجم نمونه 384 محاسبه شد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از پرسشنامه رهبری تحول گرا بس و آولیو (2000) و از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1992) استفاده شده است. داده ها توسط نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا از آزمون کولموگروف- اسمیرنف جهت تشخیص نرمال بودن داده ها استفاده و سپس از مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که رهبری تحول گرا تاثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نوراباد لرستان دارد. همچنین مولفه نفوذ آرمانی با ضریب رگرسیونی 0.863 بیشترین عامل تاثیرگذار و ملاحظات فردی با ضریب رگرسیونی 0.716 کمترین عامل تاثیرگذار است.
۵.

بررسی انواع سبک های رهبری سرپرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: سبک رهبری سرپرستار بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 452 تعداد دانلود : 193
رهبری جزء جدایی ناپذیر مدیریت است و نقش اساسی را در عملیات مدیر ایفا می کند. اگر فقط یک عامل وجود داشته باشد که وجوه افتراق بین سازمان های موفق و ناموفق را معلوم کند، بدون شک آن عامل رهبری پویا و موثر است.اگر بخواهید در نقش مدیر یا رهبر موثر باشید به کاری بیش از درک و پیش بینی نیاز دارید که آن نیز مستلزم رشد مهارت هایی در هدایت، تغییر و کنترل رفتار افراد می باشد. مراکز درمانی نیز که یکی از نهادهای مهم ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی هستند همچون یک واحد صنعتی، متشکل از عوامل تولید مانند سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت هستند و با استفاده از امکانات و تسهیلات ویژه خود در جهت تولید محصولی به نام حفظ، بازگشت و ارتقای سلامتی جسمانی و روانی افراد جامعه، نقشی اساسی ایفا می نمایند. این مقاله، مطالعه مروری است که با توجه به گرایش تحصیلی پژوهشگر در زمینه مدیریت پرستاری و تجربه وی در تالیف و ترجمه کتب مدیریت پرستاری، تدوین شده است. مقالات جستجو شده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بدون شک سبک رهبری مدیران در هدایت صحیح کارکنان در جهت اهداف سازمانی و ایجاد رضایت شغلی در آنان موثر است. استفاده از بهترین سبک رهبری منجر به افزایش اثر بخشی و کارآیی بیمارستان و ایجاد رضایت شغلی در کارکنان به ویژه پرستاران خواهد شد.
۶.

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیّتی کارکنان و فرهنگ سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان در شرکت های خصوصی کشورمان

نویسنده:

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی عملکرد شغلی کارکنان فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت های خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 417
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیّتی و عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در شرکت های خصوصی کشورمان انجام شده است. پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سنجش صفات پنج گانه شخصیّتی (NEO)، عملکرد شغلی پاترسون و فرهنگ سازمانی رابینز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکت های خصوصی کشورمان است. برای تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی درصد و فراوانی و آزمون های تحلیلی، تحلیل عاملی تائیدی و مدل معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین متغیرهای ویژگی شخصیّتی، عملکرد شغلی و فرهنگ سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین چهار مؤلفه ویژگی های شخصیّتی شامل برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و باوجدان بودن با متغیرهای عملکرد شغلی و فرهنگ سازمانی رابطه معناداری دارند، و فقط مؤلفه روان رنجوری با عملکرد شغلی و فرهنگ سازمانی رابطه معناداری ندارد.
۷.

بررسی گردش شغلی با توجه به ویژگی خود شیفتگی نهفته افراد بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

کلید واژه ها: گردش شغلی رضایت شغلی تعهدسازمانی نارسیسم شرکت شنتیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 164 تعداد دانلود : 882
امروزه تدابیر مدیریتی زیادی در سازمان ها اجرا میشود یکی از اصلی ترین این تدابیر بحث جابجایی کارکنان در مشاغل گوناگون با انگیزه های مختلف که به طور مشروط و اقتضایی صورت میگرد که اصطلاحا آن را گردش شغلی می نامند.اما معمولا سازمان ها این شیوه را بدون در نظر گرفتن سایر تدابیر مدیریتی و یا احیانا سایر جنبه ها انجام میدهند در صورتی که شاید این شیوه بر هر فرد تاثیر متفاوت داشته باشد ما در این مقاله ضمن بررسی تاثیر گردش شغلی در بین کارکنان شرکت شنتیا و تاثیر احتمابی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی آیتم خودشیفتگی برای هر فرد در نظر گرفته ایم تا بتوانیم با اطلاعات دقیق تر این شیوه مدیریتی را به اجرا در آوریم.روش گرد آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های استاندارد که با استفاده از نرم افزار SPSS به منظور بررسی پایایی از روش آلفا کرونباخ استفاده شده است؛ همچنین تمامی پرسشنامه ها مشتمل بر چهار بخش اصلی بوده و از مقیاس پنج طیفی لیکرت استفاده شده است. ما نهایتا در این پژوهش یافتیم که روابط معنا داری میان نارسیسم بعنوان یک متغیر جدید و گردش شغلی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶