مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال ششم خرداد 1400 شماره 2 (پیاپی 30) جلد دوم

مقالات

۱.

تجارت بین الملل و تحلیل مزیت رقابتی در چارچوب مدل الماس پورتر

نویسنده:

کلید واژه ها: نظریه های تجارت بین الملل مدل الماس پورتر مزیت رقابتی رقابت بین المللی بنگاه ها شاخص رقابت پذیری جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 914 تعداد دانلود : 769
هدف این پژوهش بررسی رقابت تجارت بین المللی بنگاه ها و کشورها بر مبنای مدل های اقتصاد بین الملل و مقایسه آن با نظریه پورتر است. نظریه مزیت رقابتی پورتر استدلال می کند که کشورها مانند بنگاه ها در بازارهای بین المللی برای افزایش سهم خود از بازارهای جهانی در حال رقابت هستند. دو دیدگاه در مورد رقابت پذیری وجود دارد. از دیدگاه مبتنی بر اقتصاد، به نظر می رسد شواهد تجربی کافی برای تأیید نظریه پورتر در خصوص تعمیم پذیری رقابت بنگاه ها بر مبنای مزیت رقابتی به کشورها وجود ندارد. در مقابل اما دیدگاه میتنی بر مدیریت کسب وکارها، مفهوم مزیت رقابت ملی بر مبنای نظریه پورتر در سطح بنگاه ها را به صورت نظری و عمومی به کشورها تعمیم داده است. این مطالعه با تحلیل نظریه های سنتی و نوین اقتصاد بین الملل و تئوری مزیت رقابتی ملل پورتر، استدلال می کند که مدل الماس پورتر نظریه جدیدی برای توضیح مزیت رقابتی کشورها نیست بلکه چارچوبی است که رقابت بین المللی بنگاه ها را توضیح می دهد. اگرچه این مدل می تواند چارچوب تحلیل نقش سیاست های تجاری دولت ها در بهبود رقابت پذیری بنگاه ها و اقتصاد کلان باشد، اما نقاط ضعفی دارد که مهم ترین ها عبارت اند از در نظر نگرفتن جابه جایی عوامل تولید از طریق شرکت های چندملیتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی.
۲.

تحلیل رابطه سبک های رهبری و عدالت سازمانی با لحاظ نقش تعدیل گری بهره وری سازمانی (مورد پژوهی: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان)

کلید واژه ها: سبک های رهبری عدالت سازمانی بهره وری سازمانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 987 تعداد دانلود : 169
هدف از این پژوهش بررسی رابطه سبک های رهبری و عدالت سازمانی با توجه به نقش تعدیل گری بهره وری سازمانی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان در سال 1395 است. جامعه آماری این پژوهش شامل 102 نفر کارکنان ستاد اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی و 137 نفر کارکنان ادارات شهرستان ها جمعاً 275 نفر می باشند که نمونه ای متناسب با جامعه آماری پژوهش به تعداد 161 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و پژوهش به روش همبستگی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخ گویان توزیع گردید. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از ضرایب آماری متناسب با نوع متغیرها (تکنیک تحلیل ساختارهای عاملی و تحلیل مسیر و به کمک نرم افزار Lisrelبه منظور بررسی فرضیه های تحقیق و بمنظور بررسی تعدیل کنندگی ویژگی های شخصیتی، از روش رگرسیون سلسله مراتبی به کمک نرم افزار (SPSS) محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که سبک های رهبری بر عدالت سازمانی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان با تعدیل گری بهره وری سازمانی تأثیر دارد زیرا تجزیه و تحلیل آماری بین این دو نشان دهنده معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر (5/0) می باشد و چون این مقدار بزرگ تر از 3/0 می باشد، از این رو مورد تأیید قرار می گیرد. از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشد این اثر مستقیم می باشد.
۳.

بررسی و مطالعه تطبیقی پاسخگویی در نظام اداری ایران

کلید واژه ها: پاسخگویی نظام اداری دولت مطالعه تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 812 تعداد دانلود : 813
با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از دولت ها افزایش داشته است. شهروندان انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین و مقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید و مشارکت دادن آنها را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند که پاسخگویی کارامد دولت می تواند این انتظارات را محقق نماید. در این مقاله، موضوع پاسخگویی با تاکید بر پاسخگو بودن دولت مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس پاسخگویی در نظام اداری ایران با کشورهای انگلستان، امریکا، فرانسه و چین به صورت تطبیقی، بررسی شده است. با مقایسه نظام پاسخگویی دولت در ایران با نظام پاسخگویی چهار کشور مورد مطالعه، به نظر می رسد پیش بینی پاسخگویی دولت در قوانین ج.ا.ایران به خوبی دیده شده است و کشور ما دارای نظام پاسخگویی دولتی بسیار خوبی است و در صورتی که نهادهای پیش بینی شده در قانون که دولت موظف به پاسخگویی به آنها است با اهتمام ویژه ای دولت و مدیران دولتی را به پاسخگویی ملزم کنند می توان دولت را به سمت پاسخگویی اثربخش هدایت نمود.
۴.

نقش تعدیل کنندگی محیط خارجی در رابطه علی راهبرد تولید و عملکرد صادارتی صنعت فلزات اساسی

کلید واژه ها: راهبرد تولید محیط بیرونی عملکرد صادراتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 650 تعداد دانلود : 379
هدف این پژوهش تبیین تأثیر استراتژی تولید بر عملکرد صادارتی صنعت کاشی سرامیک با تأکید بر نقش تعدیلکننده محیط بیرونی بوده است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شرکت های فلزات اساسی در شهر تهران بودند که 164 نفر از مدیران، سرپرستان و کارشناسان مرتبط با صادرات در صنعت فلزات اساسی در پژوهش شرکت کردند. آنان به پرسشنامه های استراتژی تولید، محیط بیرونی و عملکرد صادراتی پاسخ دادند. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، تحلیل تأییدی، متوسط واریانس استخراج شده و بارهای عاملی متقاطع مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان از پایایی و روایی مورد قبول برای ابزارها داشت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی و روش معادلات ساختاری با نرم افزار SMART PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد که ضریب تأثیر استراتژی تولید بر عملکرد صادراتی مثبت و معنی دار است. علاوه بر این نتایج نقش تعدیل کننده محیط بیرونی بر ارتباط بین استراتژی تولید و عملکرد صادرات را مورد تأیید قرار داد. در مجموع نتایج تأثیر استراتژی تولید بر عملکرد صادارتی صنعت کاشی سرامیک با و نقش تعدیلکننده محیط بیرونی را مورد تأیید قرار دادند.
۵.

تاثیر فناوری اطلاعات در ورزش

کلید واژه ها: تکنولوژی ورزش مدیریت فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 136 تعداد دانلود : 118
هدف از انجام این تحقیق، بررسی و معرفی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی و کاربرهای آن در ورزش می باشد. پیش از این همان گونه که پول و ثروت منبع قدرت محسوب می شد به همان ترتیب امروزه این اطلاعات است که منبع قدرت محسوب می شود. این شعار قدیمی دانش قدرت است، سمبل بارز قرن جدید است. راز بقای دانش و اطلاعات نیز در توسعه و بقای پایگاه داده رایانه ها نهفته است. پژوهش ها حاکی از آن است که یکی از راه های توسعه ورزش، به کارگیری تکنولوژی های نوین است. با توجه به سرعت گرفتن استفاده از اینترنت و بزرگ شدن شهرها و رشد فزاینده ی جمعیت و همین طور افزایش تعداد و تنوع اماکن ورزشی و هم چنین علاقه ی زیاد عموم مردم به ورزش، نبود یا کمبود سیستم های اطلاع رسانی سریع و راحت و در دسترس، طراحی سیستم اطلاع رسانی و مدیریتی بر مبنای اینترنت و وب در این زمینه بیش از پیش احساس می شود که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه و افزایش دقت و صحت اطلاعات و روش های دسترسی و بهره گیری از آن ها با راه اندازی این سیستم ها می گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶