مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال پنجم آذر 1399 شماره 7 (پیاپی 27) جلد دو

مقالات

۱.

شناسایی ایده های کسب وکار جدید با استفاده از مدل بوم کسب وکار و رتبهبندی آن ها در حوزه گردشگری استان یزد

کلید واژه ها: گردشگری کارآفرینی مدل بوم کسب وکار تاپسیس فازی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 607 تعداد دانلود : 805
گردشگری از شاخههای بزرگ صنعت جهانی است و فعالیت در آن، صنایع متنوع دیگر را نیز درگیر میکند. لذا کارآفرینی در گردشگری میتواند موجب رونق جامعه گردد. از طرفی کارآفرینی بدون در نظر گرفتن چارچوب معین امکان پذیر نیست و باید با برنامه اقدام به طراحی کسب وکار نمود تا بخشهای سهیم، تعریف و شناسایی شوند. مدل بوم کسب وکار از تکنیکهایی است که میتوان به کمک آن به طراحی اولیه کسب وکار دست یافت. استان یزد به دلیل قرارگیری در مرکز کشور و برخورداری از جاذبههای فراوان، پتانسیل بالایی برای جذب گردشگر و به دنبال آن توسعه کسب وکارهای مرتبط را دارد. لذا در پژوهش حاضر، نیازهای گردشگران در مصاحبه با 50 گردشگر داخلی و 30 گردشگر خارجی مشخص گردید، 15 بوم اولیه طراحی شد و از بین آنها، پس از اعمال نظر خبرگان حوزه کسب وکارهای نوپا، 3 بوم برگزیده شد تا به روش تاپسیس فازی و با توجه به ابعاد بوم کسب وکار استروالدر رتبه-بندی شود. نتایج در وهله اول نشان دهنده نیازهای گردشگران به عنوان مشتریان نهایی هستند و در ادامه نشان می-دهند که بومهای صنایع دستی، کویر نوردی و کارت اعتباری اولویتهای برتر ایجاد کسب وکار هستند.
۲.

بررسی تأثیر ادراکات و ویژگی های برند لوکس و کشور مبدأ بر قصد خرید با نقش واسطه ای آگاهی برند، تصویر برند و نگرش نام تجاری

کلید واژه ها: برند لوکس قصد خرید نگرش نام تجاری تصویر برند کشور مبدأ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 368 تعداد دانلود : 275
مصرف کنندگان اغلب بر اساس احساسات و نگرش کلی خود، تصمیم به خرید و انتخاب یک محصول می گیرند. کالای لوکس و انگیزه برای خرید برندهای لوکس برای مصرف کنندگان بسیار زیاد شده است. عوامل متعددی بر شکل گیری قصد خرید افراد تأثیرگذار هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ادراکات و ویژگی های برند لوکس و کشور مبدأ بر قصد خرید با نقش واسطه ای آگاهی برند، تصویر برند و نگرش نام تجاری است. این پژوهش از لحاظ گردآوری داده در زمره تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان در استان آذربایجان شرقی در نظر گرفته شد که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 384 نفر انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها در این تحقیق از نرم افزارهای spss و liserl استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل: کشور مبدأ، آگاهی برند، نگرش نام تجاری، تصویر برند بر قصد خرید مؤثرند. همچنین عواملی که بر نگرش برند تأثیرگذار بودند عبارت اند از: ادراکات برند، ارزش اجتماعی، ارزش مالی، ارزش عملکردی و ارزش منحصر به بودن. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای: ادراکات برند، ارزش اجتماعی، ارزش مالی، ارزش عملکردی، ارزش منحصر به بودن بر تصویر برند تأثیرگذار می باشند. در نهایت تأثیر تصویر برند بر نگرش نام تجاری مورد تأیید قرار نگرفت و رد شد.
۳.

بررسی عوامل روان شناختی مؤثر در تصمیم گیری

کلید واژه ها: تصمیم گیری عملکردهای شناختی دوگانگی شناختی پیامدهای تصمیم گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 474 تعداد دانلود : 144
تصمیم گیری در بسیاری از زمینه های علمی موضوعی مورد بحث، مناقشه برانگیز و جالب بوده است. بااین حال، در میان همه علومی که به نحوی با فرایند و مفاهیم تصمیم گیری و انتخاب مواجه هستند، مطالعات روان شناختی سهم قابل توجهی در درک مکانیسم های زمینه ساز انتخاب افراد دارد. هدف این پژوهش اول از همه توصیف فرآیندهای ذهنی است که به آن فعالیت های تصمیم گیری نیز گفته می شود و در مراحل مختلف تصمیم گیری دخیل هستند. هدف دوم ارائه دو سیستم پردازش اطلاعات است که در مراحل مختلف تصمیم گیری و انتخاب درگیر هستند. علاوه بر این، پژوهش پیش رو استراتژی های تصمیم گیری را نیز توصیف می کند، یعنی اکتشافات مجاز برای اقدامات سریع و اقتصادی. همچنین نقش اراده آزاد و خودکنترلی در فرایندهای تصمیم گیری مورد بررسی قرار می گیرد. آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است، توضیح فرآیند تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان از منظر روان شناختی و همچنین بحث در مورد پیامدهای منفی احتمالی تصمیمات پیچیده ای است که توسط افراد، گروه ها و جوامع گرفته شده است.
۴.

تبعات اقتصادی کرونا و وظایف دانشگاهیان

کلید واژه ها: کرونا اقتصاد وحدت دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 601 تعداد دانلود : 894
بیماری کورنا موجب بسته شدن بسیاری از کسب وکارهای از جمله کسب وکارهای کوچک و متوسط شده است که امر تأثیر بسیاری در عملکرد کسب وکارها ایجاد کرده است. سهم کسب وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران از نظر تعداد نیز رقم بالای 95 درصد می باشد. اثر ترس از ابتلا و پیشگیری از همه گیر شدن بیماری های واگیر باعث می شود که در تمام سطوح اقتصادی چه کلان و چه اقتصاد خرد بحران به وجود بیاید. هر چقدر مقیاس بیشتری را این بیماری ها در بر گیرند پیامدهای ناشی از آن بیشتر خواهد بود. اما ایران نشان داده است که در برابر بحران های این چنینی مقاومت بالایی دارد. یک دلیل که بر اساس آن به نظر می رسد ایران می تواند بهتر از سایر کشورها از این چالش عبور کند، «اقتصاد پرتلاطم» ایران است. به عبارت دیگر به دلیل اینکه اقتصاد ایران سال هاست در شرایط تحریم قرار دارد، مردم و کسب وکارها توانایی انطباق سریع و خروج از شرایط وخیم را کسب کرده اند. به علاوه، حس وحدت در میان ایرانیان قابل توجه است پدیده ای که به بازسازی صدمات عمیق این بحران کمک خواهد کرد.وظیفه دانشگاه هم در برابر این ویروس، آگاه سازی، فرهنگ سازی، پیگیری حل مسئله، در برابر این بحران نقش آفرینی می باشد.
۵.

رابطه کیفیت زندگی کاری و مولفه های آن با عملکرد شغلی (مورد مطالعه: شهرداری مریوان)

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری عملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 319 تعداد دانلود : 950
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی کارکنان می باشد. کلیه کارکنان شهرداری شهر مریوان به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که از طریق سرشماری 195 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. برای جمع آوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ریچارد والتون و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون استفاده شد. که برای روایی پرسشنامه از نظر گروه خبرگان استفاده شد و برای پایایی پرسشنامه پژوهش از روش آماری الفای کرنباخ استفاده شد. که برای پرسشنامه عملکرد شغلی 856/0 و برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 861/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است. با استفاده از نرم افزار SPSS17 داده های گردآوری شده و تجزیه وتحلیل شدند. از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و آزمون فریدمن برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.نتایج نشان داد با توجه به ضریب تعیین 632025.0= R2 و0.000 Sig= نشان می دهد که متغیر کیفیت زندگی کاری 0.632025 درصدی از واریانس متغیر عملکرد شغلی کارکنان را تبیین می کند.همچنین نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد که همه ابعاد کیفیت زندگی کاری به جزء متغیر توسعه ی قابلیت های انسانی با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. به عبارتی متغیر توسعه ی قابلیت های انسانی هیچ درصدی از واریانس متغیر عملکرد شغلی کارکنان را تبیین نمی کند. همچنان نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که مقادیر متغیرهای فضای کلی زندگی و توسعه قابلیت های انسانی دارای مقادیر منفی هستند که نشان می دهد این متغیرها در پیش بینی متغیر وابسته ایفای نقش نمی کنند.
۶.

تأثیر اجرای قوانین شهری و حقوق شهروندی در مسیر توسعه شهری پایدار؛ با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری

کلید واژه ها: شهروندی حقوق شهروندی مدیریت شهری توسعه شهری پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 492 تعداد دانلود : 856
شهرها به عنوان مجموعه ای مدرن از زندگی جوامع انسانی می باشند که ساکنان آن به عنوان شهروندان این مجموعه می بایست ضمن زندگی و بقاء فردی در آن همزیستی و تعامل دوجانبه ای را با سایر شهروندان در جهت حفظ ثبات، پایداری و رشد کیفیت زندگی در شهر که از آن به توسعه شهری پایدار تعبیر می گردد رفتار نمایند. این تعامل و همزیستی مستلزم رعایت و اجرای دستورالعمل و قوانین ویژه ای می باشند که از آن به حقوق شهری و حقوق شهروندی تعبیر می گردد. تحقیق حاضر به اهمیت و لازم الاجرا بودن این قوانین و حقوق در زندگی عمومی شهر جهت رسیدن به کارکرد مطلوب و توسعه پایدار شهری و نقشی که مدیریت شهری به عنوان یکی از ارکان مهم اجرایی شهر دارد و زمینه های اجرای هرچه بهتر و بیشتر اجراء و حاکمیت قوانین و مقررات موصوف را داشته باشد پرداخته است. روش تحقیق پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسی و مطالعه مقالات، پایان نامه ها و برخی سایت های معتبر است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶