پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره دوم اردیبهشت 1396 شماره 7

مقالات

۱.

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در زوجین آلکسی تایمیا و زوجین عادی

کلید واژه ها: زوجین طرحواره های ناسازگار اولیه آلکسی تایمیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 564 تعداد دانلود : 538
هدف این پژوهش مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در زوجین مبتلا به ناگویی هیجانی(آلکسی تایمیا) با زوجین عادی شهر اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش همه زوجینی بودند که به مراکز آموزشی و فرهنگسرای خانواده شهر اصفهان مراجعه می کردند. از این جامعه 63 نفر تعداد نمونه(22 مرد و 41 زن) با روش نمونه گری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار(یانگ، 1994) و ناگویی هیجانی(تورنتو، 1994) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره گویای این بود که زوجین عادی نسبت به زجین مبتلا به ناگویی هیجانی در تمام زیر مولفه های طرحواره های ناسازگار اولیه با گروه عادی (01/0 p≤) به غیراز طرحواره های تنبیه، معیارهای سرسختانه و خود انضباطی (05/0p≥) ) تفاوت معنادار داشتند. نتایج با توجه به مفاهیم بنیادین طرحواره های ناسازگار اولیه و ارتباط با ناگویی هیجانی تبیین شده است.
۲.

پیش بینی تنیدگی والدینی براساس خوداثرمندی والدینی و حمایت اجتماعی در مادران دارای کودکان پیش دبستانی

کلید واژه ها: حمایت اجتماعی تنیدگی خوداثرمندی والدگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 472 تعداد دانلود : 711
تنیدگی والدینی می تواند تأثیرات مخربی بر والدین و کودکان داشته باشد، به همین دلیل شناسایی عوامل تأثیرگذار در تنیدگی والدینی اهمیت بسزایی دارد. ازاین رو این پژوهش باهدف پیش بینی تنیدگی والدینی براساس خوداثرمندی والدینی و حمایت اجتماعی در مادران دارای کودکان پیش دبستانی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودکان سنین پیش دبستانی منطقه 2 شهر بندرعباس در سال 1394 بودند که 154 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته شده، شاخص تنیدگی والدین (PSI)، پرسشنامه خوداثرمندی والدینی (PSEQ) و پرسشنامه حمایت اجتماعی (SSA) بود. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی معناداری بین خوداثرمندی والدینی و حمایت اجتماعی با تنیدگی والدینی وجود دارد (01/0 >p). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که خوداثرمندی والدینی و حمایت اجتماعی باهم 5/60% از واریانس تنیدگی والدینی را تبیین می نمایند. با توجه به یافته های این پژوهش، می توان آموزش و مداخله در بهبود خوداثرمندی والدینی و حمایت اجتماعی والدین را به عنوان یک روش مؤثر در کاهش تنیدگی والدینی آنان پیشنهاد داد.
۳.

اثربخشی روایت درمانی گروهی بر کاهش علائم افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

کلید واژه ها: افسردگی اضطراب استرس پس از سانحه علائم خلقی روایت درمانی گروهی کوتاه مدت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 644 تعداد دانلود : 869
پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر روایت درمانی گروهی کوتاه مدت بر کاهش علائم خلقی(اضطراب و افسردگی) در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه انجام پذیرفت. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه زنان 35-25 ساله مراجعه کننده به مرکز روان درمانی واقع در منطقه 1 شهر تهران بود. روش نمونه گیری به شکل در دسترس بود به طوری که نمونه آماری شامل 18 نفر از 143 نفر مراجعه کننده به مرکز درمانی بودند که براساس پرسشنامه های افسردگی، اضطراب لاویباند (1995) و مقیاس شهروندی اختلال استرس پس از سانحه Mississippi Scale (1988) و مصاحبه بالینی، مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بودند و افسردگی و اضطراب بالاتر از خط برش داشتند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. گروه نمونه بر اساس گمارش تصادفی به دو گروه 9 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شده و گروه آزمایش به مدت 9 جلسه 90 دقیقه ای در جلسات درمانی گروهی شرکت کردند و در گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت و در لیست انتظار باقی ماندند. یک هفته بعد از اتمام جلسات آموزشی، مرحله پس آزمون برای هر دو گروه اجرا گردیده شد. داده های آماری بدست آماده با استفاده از روش تحلیل آماری کوواریانس و با نرم افزار SPSS 20 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که روایت درمانی گروهی بر کاهش اضطراب و افسردگی موثر است (05/0>p). نهایتاً می توان این روش را برای کاهش علائم خلقی بیماران دارای اختلال استرس پس از سانحه به کار برد.
۴.

رابطه بین خلاقیت و هوش معنوی با سبکهای مقابله با استرس در دانشجویان

کلید واژه ها: خلاقیت هوش هوش معنوی معنویت سبک های مقابله با استرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 668 تعداد دانلود : 182
پژوهش حاضر به ارزیابی رابطه بین خلاقیت و هوش معنوی با سبک های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران پرداخته است. نوع تحقیق همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران به تعداد 590 نفر بوده است، که تعداد 232 نفر به روش تصادفی و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد خلاقیت عابدی(1372)، هوش معنوی کینگ (2008) و مقابله با شرایط پر استرس CISS اندر و پارکر(1990) بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون استفاده گردید. بررسی نتایج نشان داد که بین متغیرهای هوش معنوی و خلاقیت با سبک مساله مدار رابطه مثبت و دو سبک هیجان مدار و اجتناب مدار رابطه منفی و معنادار وجود دارد. برای متغیر خلاقیت با هوش معنوی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنادار نشان داده شده است و بیشترین شدت رابطه را به ترتیب با مولفه تفکر وجودی انتقادی، گسترش حالت هوشیاری، آگاهی متعالی و ارائه مفهوم شخصی دارا بوده است. همچنین روابط بین مولفه های هوش معنوی و مولفه های خلاقیت با سبک مساله مدار رابطه مثبت و برای سبک های هیجان مدار و اجتناب مدار منفی و معنادار بوده است. نتیجه می گیریم هوش معنوی و خلاقیت به عنوان متغیرهای پیش بین برای انتخاب نوع سبک های مقابله ای نقش مهمی برای کنار امدن با استرس های روزانه در زندگی دارند
۵.

مقایسه سبک های شخصیتی اینیگرام و فعالیت مکانیزم های مغزی - رفتاری در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی

کلید واژه ها: مکانیزم های مغزی و رفتاری سبک های شخصیتی اینیگرام سوء مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 855 تعداد دانلود : 429
هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای حساسیت به مکانیزم های بازداری رفتاری، گرایش رفتاری و جنگ و گریز با 9 الگوی نظام شخصیتی اینیگرام در بین بیماران تحت درمان نگهدارنده و افراد عادی بود. روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش های علی-مقایسه ای است. جامعه ی آماری پژوهشی شامل کلیه بیماران تحت درمان نگهدارنده شهرستان ارومیه و همچنین افراد عادی بودند که سابقه ی سوء مصرف مواد نداشتند. نمونه ی مورد انتخاب شامل 62 بیمار اعتیاد و همچنین62 فرد سالم بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی شخصیتی گری – ویلسون و همچنین از شاخص تیپ های شخصیتی ریسو و هاردسون، استفاده شد. بر اساس نتایج این تحقیق می توان گفت بین بیماران اعتیاد و افراد عادی در سبک های شخصیتی اینیگرام و فعالیت مکانیزه های مغزی و رفتاری تفاوت معنی داری وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵