پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره سوم بهمن 1397 شماره 28

مقالات

۱.

اثر آموزش مهارت های زندگی بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان

کلید واژه ها: مهارت های زندگی شایستگی اجتماعی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 836 تعداد دانلود : 531
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر آموزش مهارت های زندگی بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان انجام شد. طرح پژوهش آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه پنجم و ششم در حال تحصیل مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهرستان اهواز در سال 1395-1394، به تعداد 3841 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه های استاندارد شایستگی اجتماعی توسط کوهن و رسمن (1972) بوده است. نمونه پژوهشی به صورت روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند و سپس 30 نفر از آزمودنی ها از بین این 8 کلاس به طور تصادفی انتخاب شده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس دوره آزمایشی (آموزش مهارت های زندگی) برای گروه آزمایش طی 12 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد ولی در مورد گروه گواه هیچ آموزشی صورت نگرفت. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر 2 گروه پس آزمون به عمل آمد. تحلیل نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های زندگی برافزایش شایستگی اجتماعی مؤثر است.
۲.

بررسی رابطه سرمایه روان شناختی با جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق

کلید واژه ها: سرمایه روان شناختی جهت گیری مذهبی رضایت مندی زناشویی زوجین متقاضی طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 353 تعداد دانلود : 959
طلاق به عنوان یکی از غم انگیزترین پدیده های اجتماعی، از دیرباز موردتوجه پژوهشگران بوده است و ارتقای رضایت زناشویی و احساس رضایت از ازدواج نقش مهمی در میزان کارکردهای بهنجار خانواده ایفا می کند. هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه روان شناختی با جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق است. روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی و ازنظر نوع هدف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه زوج های متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهر کرمانشاه می باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده است که تعداد 196 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه برای جمع آوری داده ها انتخاب شدند. با توجه به ریزش آزمودنی ها، تعداد 150 نفر وارد پژوهش شدند. با کسب رضایت از زوجینی که حاضر به همکاری در پژوهش بودند، به پرسشنامه های سرمایه روان شناختی لوتانز و همکاران، آزمون جهت گیری مذهبی ROS و آزمون رضایت زناشویی انریچ پاسخ دادند. داده ها نیز به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه گردآوری شده و برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش همبستگی با استفاده از نرم افزار spss نسخه ی 22 استفاده شده است. با توجه به نتایج پژوهش بین سرمایه روان شناختی با جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی در زوجین طلاق رابطه معناداری دارد و سرمایه روان شناختی می تواند جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی را پیش بینی کند.
۳.

نقش آموزش مهارت های اجتماعی در نظم مدرسه ابتدایی

کلید واژه ها: مهارت های اجتماعی نظم دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 578 تعداد دانلود : 419
آموزش وپرورش نهادی ارزشی محسوب می شود که جامعه از آن انتظار دارد همواره یادگیری مهارت های اجتماعی را در کنار آموزش سایر دروس بهبود بخشد. مهارت های اجتماعی، رفتارهای هستند که فرد را قادر به تعامل مؤثر و اجتناب از پاسخ های نامطلوب نموده و بیانگر سلامت رفتاری و اجتماعی افراد هستند. این مهارت ها ریشه در بسترهای فرهنگی و اجتماعی دارد. مطالعه حاضر که به روش مروری-کتابخانه ای انجام شده، درصدد است علل بی انضباطی را بررسی کرده و راه هایی برای کاهش این علل ارائه خواهد شد. بدیهی است اگر آموزش مهارت های اجتماعی با برنامه، منظم و به طور مستمر در طول دوران آموزش دانش آموزان تداوم داشته باشد، موجب رشد همه جانبه دانش آموزان و همکاری و مشارکت همه جانبه میان خانواده ها، معلمان و مربیان خواهد شد. آموزش مهارت های اجتماعی مناسب و فراهم کردن فرصت ها و تجاربی که تعاملات اجتماعی را افزایش دهد، موجب می شود دانش آموزان بتوانند راهبردها و مهارت های اجتماعی را در تمام محیط ها و موقعیت های واقعی زندگی تمرین کنند و به کاربندند. بدیهی است فراهم کردن این گونه فرصت ها، مسئولیت تمام کسانی است که به نحوی با این دانش آموزان در ارتباط هستند و برنامه های آموزش تلفیقی و فراگیر را باور کرده اند.
۴.

بررسی رابطه ی بین سبک های دل بستگی و سرسختی روان شناختی با کمال گرایی در دانشجویان

کلید واژه ها: کمال گرایی سبک های دل بستگی سرسختی روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 671 تعداد دانلود : 99
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرسختی روان شناختی و سبک های دل بستگی با کمال گرایی دانشجویان دانشگاه مراغه بود. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی همبستگی استفاده شد. از جامعه آماری پژوهش، که شامل کلیه دانشجویان دانشگاه مراغه که جمعاً 2040 دانشجو بودند، بر اساس جدول مورگان، 300 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه چندبعدی کمال گرایی فراست (1990)، سرسختی روان شناختی فرم پنجاه سؤالی کوباسا (1976) و سبک دل بستگی کولینز و رید (1990)، استفاده شد تحلیل نتایج با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره انجام گرفت. نتایج نشان داد که سبک دل بستگی ایمن باکمال گرایی مثبت رابطه ی مثبت دارد و سبک دل بستگی دوسوگرا با کمال مثبت رابطه ی منفی دارد و سبک های دل بستگی ایمن و دوسوگرا با کمال گرایی منفی رابطه ی معنی داری نداشتند اما دل بستگی اجتنابی با کمال گرایی منفی رابطه ی منفی دارد و همچنین نتایج نشان داد که سرسختی روان شناختی با کمال گرایی مثبت رابطه ای ندارد اما با کمال گرایی منفی رابطه ی منفی معنی داری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵