پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره سوم مهر 1397 شماره 24

مقالات

۱.

اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر بهزیستی عاطفی، کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت استرس بهزیستی عاطفی کیفیت زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 303 تعداد دانلود : 780
هدف تحقیق حاضر اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر بهزیستی عاطفی، کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر اهواز بود. این پژوهش به صورت نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه است. جامعه آماری شامل بیماران مبتلا به ام اس، 30 نفر از آن ها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و به طور کاملا تصادفی در دو گروه 15 نفری (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) وارد شدند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه بهزیستی عاطفی، مقیاس کیفیت زندگی استفاده شد. نتایج نشان داد که نمرات پس آزمون بهزیستی عاطفی و کیفیت زندگی در دو گروه تفاوت معنی دار داشته است. مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری می تواند در بهبود بهزیستی عاطفی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس موثر باشد و توجه به وضعیت روان شناختی بیماران مبتلا ضروری به نظر می رسد.
۲.

اثربخشی آموزش مداخله روان شناسی مثبت گرا بر ارتقاء عملکرد کارکردهای اجرایی (انعطاف پذیری، بازداری و حافظه فعال) دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

کلید واژه ها: مداخله روانشناسی مثبت گرا کارکردهای اجرایی انعطاف پذیری بازداری حافظه فعال دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 779 تعداد دانلود : 681
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخش آموزش مداخله روان شناسی بر ارتقاء عملکرد کارکردهای اجرایی (انعطاف پذیری، بازداری و حافظه فعال) دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز بود. طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد تبریز بودند که تعداد 40 نفر از این افراد به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند آنگاه از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. مداخله روان شناسی مثبت گرا طی 10 جلسه 90 دقیقه ای بر روی شرکت کنندگان گروه آزمایش انجام شد، درحالی که گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند. بعد از اتمام جلسات آموزشی گروه آزمایشی، از افراد هر دو گروه مجدداً پس آزمون گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی، آزمون سنجش ظرفیت حافظه فعال و تست کامپیوتری استروپ استفاده شد. داده های پژوهش با روش تحلیل کوواریانس آنالیز شدند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مداخله روان شناسی مثبت گرا بر ارتقاء عملکرد کارکردهای اجرایی (انعطاف پذیری، بازداری و حافظه فعال) دانشجویان اثربخش است. درنتیجه می توان از روش آموزش مداخله روان شناسی مثبت گرا به عنوان روشی کارآمد برای ارتقاء عملکرد کارکردهای اجرایی استفاده نمود.
۳.

نقش ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی در پیش بینی نگرش به ازدواج سفید در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی ویژگی های جمعیت شناختی نگرش به ازدواج ازدواج سفید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 275
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی در پیش بینی نگرش به ازدواج سفید انجام گرفت. روش پژوهش همبستگی از نوع پیش بینی بود و جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان که در سال تحصیلی 96 - 95 مشغول به تحصیل بودند که تعداد آن ها 14850 نفر بود که با توجه به جدول مورگان نمونه ای 375 نفری به صورت در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی ویژگی های شخصیتی نئو (فرم کوتاه) و پرسشنامه ی محقق ساخته ی نگرش به ازدواج سفید بوده است. برای تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار آماری SPSS 22 استفاده گردید و نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی نقش معنی داری در پیش بینی نگرش به ازدواج سفید داشتند. این دو متغیر در کنار هم 7% نگرش به ازدواج سفید را تبیین می کنند. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که روان نژند گرایی، گشودگی و خوشایندی و همچنین پیش بینی کننده های نگرش به ازدواج سفید هستند، اما وضعیت درآمدی، برون گرایی و وظیفه شناسی و مؤلفه سن ازدواج سفید را پیش بینی نمی کنند. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که روان نژند گرایی، گشودگی و خوشایندی و همچنین پیش بینی کننده های نگرش به ازدواج سفید هستند، اما وضعیت درآمدی، برون گرایی و وظیفه شناسی و مؤلفه سن ازدواج سفید را پیش بینی نمی کنند. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی درباره پیش بینی نگرش به ازدواج سفید از طریق مؤلفه های ویژگی های شخصیتی نئو و همچنین از طریق مؤلفه های جمعیت شناختی سن و میزان درآمدنشان داد که روان نژند گرایی با ضریب رگرسیون 16% ، گشودگی با ضریب رگرسیون 14% و خوشایندی با ضریب رگرسیون 19% پیش بینی کننده های نگرش به ازدواج سفید هستند؛ اما وظیفه شناسی با ضریب رگرسیون 1% ، برون گرایی با ضریب رگرسیون 4%، سن با ضریب رگرسیون 7% و میزان درآمد با ضریب رگرسیون 11% نگرش به ازدواج سفید را پیش بینی نمی کنند.
۴.

تحلیلی بر علل و عوامل کاهش انگیزه و تأثیر آن بر افت تحصیلی دانش آموزان

کلید واژه ها: انگیزه تحصیلی افت تحصیلی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 263 تعداد دانلود : 741
نیروی انسانی و آموزش آن ها محور توسعه کشور در زمینه های مختلف به شمار می رود و انگیزه تحصیلی، موتور محرکه یادگیری در انسان است. برای ایجاد تغییر رفتار در فراگیران، باید به عوامل مرتبط باانگیزه و میزان تأثیر آن ها پی برد. در مقابل افت تحصیلی یکی از مشکلات عمده ی نظام های آموزشی در دنیای کنونی است و هرسال مقادیر زیادی از امکانات مالی و نیروهای انسانی، آموزشی و پرورشی به این معضل اختصاص می یابد. مطالعه ی حاضر که با روش مروری – کتابخانه ای انجام شده، درصدد است که ضمن بررسی علل و عواملی که می تواند درافت تحصیلی دانش آموزان مؤثر باشد، پیشنهاد هایی را برای برانگیختن و حفظ توجه و علاقه به یادگیری در دانش آموزان مطرح کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵