پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره اول اسفند 1395 شماره 5

مقالات

۱.

رابطه آموزش الکترونیکی با توانمند سازی معلمان دوره ابتدایی شهرستان نورآباد لرستان

کلید واژه ها: آموزش الکترونیکی توانمند سازی معلمان دوره ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 534 تعداد دانلود : 512
موضوع پژوهش رابطه میان آموزش الکترونیکی و توانمند سازی معلمان شهرستان دلفان» است که با هدف تبیین رابطه آموزش الکترونیکی معلمان با خود کار آمدی، خود مختاری، اثربخشی، معناداری و اعتماد و اطمینان انجام شده است.روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است، زیرا قصد اصلی آن کمک به حل بعضی از مشکلات موجود است. با توجه به اینکه این تحقیق از نوع تحقیقات غیرآزمایشی است و ازلحاظ دسته بندی در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی قرارگرفته است و هدف آن بررسی رابطه میان متغیرها بر اساس اهداف تحقیق است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان دلفان برابر آمارنامه رسمی آموزش و پروش اداره کل به تعداد 1631 نفر (968 نفر زن و 663 نفر مرد) بودند. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی ومورگان 311 نفر (185 زن و 126 مرد) تعیین شد؛ که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه : الف – پرسشنامه توانمند سازی کارکنان اسپریتزر ب- پرسشنامه آموزش الکترونیکی می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده (492/0) در سطح خطای 01/0=α معنیدار است (01/0>sig)، لذا فرض Ho رد و فرض H1 مورد تائید قرار میگیرد؛ بنابراین چنین استنباط میشود که با اطمینان بالای 99 درصد بین آموزش الکترونیکی و توانمند سازی معلمان درفرایند یاددهی و یادگیری رابطه مثبت (مستقیم) و معنیدار وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات توانمند سازی در بین معلمان شهرستان دلفان، نمرات آموزش الکترونیکی آنان نیز افزایش مییابد. بر این اساس فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد.
۲.

درمان پذیرش و تعهد و اختلال شخصیت مرزی: مطالعه تک آزمودنی

کلید واژه ها: اختلال شخصیت مرزی درمان پذیرش و تعهد مطالعه تک آزمودنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 842 تعداد دانلود : 125
افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بین حالت های هیجانی شدید در نوسان هستند و همین امر موجب ایجاد مشکلاتی در زندگی آنها می شود، لذا پژوهش حاضر به دنبال کاربرد درمان پذیرش و تعهد در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مراجعین مرکز خدمات روان شناختی شهریور تهران در سال 95 بود و این مطالعه با روش تک آزمودنی و نمونه گیری در دسترس هدفمند صورت گرفت. نمونه پژوهش حاضر مشتمل بر 1 دانشجو دختر با تشخیص اختلال شخصیت مرزی از جامعه مذکور بود. ابزار سنجش این پژوهش، معیارهای DSM5 برای تشخیص اختلال شخصیت مرزی و مقیاس بالینی میلون بود.آزمودنی قبل از درمان، ابتدای جلسه چهارم، ابتدای جلسه ششم، ابتدای جلسه هشتم، ابتدای جلسه دهم، ابتدای جلسه دوازدهم و یک ماه پس از درمان به پرسشنامه پاسخ داد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل نموداری و ترسیمی استفاده شد. نتایج نشان می دهد مداخله درمان پذیرش و تعهد در طول جلسات موجب تغییرات اندکی در مقیاس اختلال شخصیت مرزی شد، اما پیگیری یک ماهه حاکی از تغییرات محسوسی در آزمودنی بود. در تبیین این یافته ها می توان گفت توانایی پذیرش احساس های ناخوشایند به جای نزاع درونی، جدا شدن از افکار و تماشای بدون قضاوت آنها، تماس با لحظه حال به جای تماس با گذشته و آینده و حرکت در مسیر ارزش ها، موجب به دست آمدن چنین یافته هایی گشته است.
۳.

بررسی رابطه بین تعارض والد- فرزندی با اهمال کاری تحصیلی نوجوانان با نقش میانجی گری سبک های اسنادی در دختران متوسطه دوم شهر بندرعباس

کلید واژه ها: دانش آموزان سبک های اسنادی اهمالکاری تحصیلی تعارض والد نوجوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 231
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعارض والد- فرزندی با اهمال کاری تحصیلی نوجوانان با نقش میانجی گری سبک های اسنادی در دختران متوسطه دوم شهر بندرعباس بود. جامعه آماری متشکل از تمامی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان در شهر بندرعباس بود. تعداد 232 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه های تعارض والد نوجوان (اسدی یوسفی و همکاران، 1390)، سبک های اسنادی (پیترسون و همکاران، 1984) و اهمالکاری تحصیلی (سولومون و راث بلوم، 1984) بر روی نمونه اجرا شد. تحلیل داده های آماری با روش همبستگی، رگرسیون و آزمون T مستقل انجام شد. نتایج نشان دهنده معنادار نبودن نقش میانجی سبک های اسنادی در رابطه بین اهمالکاری تحصیلیو تعارض والد نوجوان بود (05/0<P). همچنین بین دانش آموزان دارای سبک اسناد درونی و بیرونی تفاوت معناداری از نظر سبک های اهمالکاری تحصیلی و تعارض با والدین مشاهده نشد (05/0<P، 141/0=F). همچنین نتایج نشان دهنده آن است که بین اهمالکاری تحصیلی و تعارض والد نوجوان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (05/0>P، 125/0=r) و همچنین در میزان تعارض والد- نوجوان (7/0=P، 376/0 =T) و در میزان اهمالکاری (22/0=P، 212/1 =T) تفاوت معنادار دو گروه (سبک اسناد درونی و بیرونی)مشاهده نگردید. در نتیجه این تحقیق نشان دهنده این هست که سبک های اسنادی و اهمالکاری تحصیلی و تعارض والد نوجوان دارای مکانیزم هایی هستند که بر روی یکدیگر تأثیرگذار هستند.
۴.

رابطه مکانیزم های دفاعی و بحران هویت با پیروی از مد در دانشجویان دانشگاه اردکان

کلید واژه ها: مد بحران هویت مکانیزم های دفاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 73 تعداد دانلود : 418
این پژوهش با هدف بررسی رابطه مکانیزم های دفاعی و بحران هویت با پیروی از مد در دانشجویان انجام شد. جامعه شامل تمام دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اردکان در سال تحصیلی93-94 بود. از جامعه تعداد 120 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل: پرسشنامه مکانیزم های دفاعی حسینی و پرسشنامه بحران هویت احمدی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ، نشان داد که بین مکانیزم های دفاعی و بحران هویت و پیروی از مد در دانشجویان دختر و پسر رابطه خطی معنی دار وجود دارد. همچنین در میان دانشجویان دختر، همبستگی بین مکانیزم های دفاعی رشد نایافته و پیروی از مد معنی دار است. در دانشجویان پسر، همبستگی بین مکانیزم های دفاعی روان آزرده و پیروی از مد رابطه معنی دار وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود برای کاهش مدگرایی به عنوان روشی برای هویت یابی، روش هایی را به نوجوانان آموزش داد که به رشد مکانیزم های دفاعی پیشرفته در آنها منجر شود.
۵.

رابطه بخشش و قدردانی با توجه به نقش میانجی گری عوامل بین فردی در عملکرد خانواده همسران دیابتی

کلید واژه ها: عملکرد خانواده بخشش مهارت های ارتباطی قدردانی خانواده های دیابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 855 تعداد دانلود : 44
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه ی بخشش و قدردانی با توجه به نقش میانجی عوامل بین فردی در عملکرد خانواده ی همسران دیابتی می باشند، انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. بدین منظور تعداد 384 شرکت کننده(زن و مرد) که دارای شرایط حضور در پژوهش بودند، به صورت تصادفی در پژوهش گمارش و انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید. برای آزمون گزاره های پژوهش از شاخص های توصیفی استفاده شد. نتایج محاسبات آماری حاکی از آن است که عوامل بین فردی و عملکرد خانواده در رابطه بین بخشش و قدردانی در خانواده های دیابتی نقش واسطه ای را دارد.
۶.

تاثیر دهگردشی بر معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان نورآباد لرستان

کلید واژه ها: روستا گردشگر جاذبه های گردشگری دل‍ف‍ان دهگرشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 896 تعداد دانلود : 391
دهگردشی و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی میباشد. افزون بر این بسیاری از برنامهریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد میکنند و در همین ارتباط دهگردشگری نیز با برنامهریزی اصولی و شناسایی مزیتها و محدودیتها میتواند، نقش مؤثری در توسعه روستایی و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، تاثیر دهگردشی بر معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان نورآباد لرستان می باشد. تحقیق حاضر ، بر اساس ماهیت و روش و روش یک تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر – هدف یک تحقیق کاربردی است . جامعه پژوهش شامل کلیه گردشگرانی که از روستاهای شهرستان نورآباد لرستان دیدن می کنند استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، همه افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد. لذا حجم نمونه 042 نفر اتز گردشگران انتخاب شدند ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته 02 سوالی با طیف 2 گزینه ای لیکرت می باشد . یافته های پژوهش نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه بین دهگردشی و معرفی جاذبه های 2 برآورد گردیده است. با توجه به ملاک ها، می توان گفت که بین دهگردشی و معرفی / گردشگری شهرستان نورآباد لرستان 592 جاذبه های گردشگری شهرستان نورآباد لرستان رابطه همبستگی متوسطی وجود دارد که با توجه به سطح معناداری که برابر 2 از لحاظ آماری معنادار قلمداد می گردد. با توجه به / 2/220 برآورد گردیده است، این میزان همبستگی در سطح اطمینان 99 ضریب همبستگی برآورد شده، می توان گفت که سطوح بالای دهگردشی با معرفی جاذبه های گردشگری نورآباد لرستان بالا همراه بوده است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵