پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره چهارم آذر 1398 شماره 38

مقالات

۱.

نقش ممیزی ویژگی های شخصیتی در تشخیص دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت (آزمون سه مدل شخصیتی کاستا-مک کری، هگزاکو و جایگزین زاکرمن-کلمن)

کلید واژه ها: اعتیاد به اینترنت مدل شخصیتی کاستا - مک کری هگزاکو و جایگزین زاکرمن - کلمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 952
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ممیزی ویژگی های شخصیتی در تشخیص دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت (آزمون سه مدل شخصیتی کاستا-مک کری، هگزاکو و جایگزین زاکرمن-کلمن) بود. طرح پژوهش، تابع تشخیص دوگروهی بود. جامعه موردبررسی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر ری در سال تحصیلی 98 - 1397 به تعداد 4000 نفر بودند. به این منظور تعداد 30 دانش آموز دارای اعتیاد به اینترنت و 30 نفر بدون اعتیاد به اینترنت به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ ( 1998 )، شخصیت پنج عاملی کاستا-مک کری ( 1992 )، شخصیت هگزاکو اشتون و لی ( 2009 ) و شخصیت زاکرمن-کلمن زاکرمن ( 2002 ) پاسخ دادند. داده های گردآوری شده با آزمون تحلیل تشخیص تجزیه وتحلیل شد. نتایج تحلیل ممیزی نشان داد که با کمک ویژگی های شخصیتی می توان اعتیاد به اینترنت را پیش بینی کرد. تحلیل ممیزی توانست با 90/1 درصد پیش بینی صحیح پسران را به دو گروه با و بدون اعتیاد به اینترنت طبقه بندی نماید . نتایج این پژوهش نشان دهنده اهمیت ویژگی های شخصیتی کاستا-مک کری، هگزاکو و جایگزین زاکرمن-کلمن در امکان تمایز گذاری بین پسران با و بدون اعتیاد به اینترنت بوده و لذا می توان از این متغیرها در بحث پیش گیری از رفتارهای آسیب زا از اینترنت توسط مشاوران و روانشناسان استفاده کرد.
۲.

تأثیر آموزش مهارت های حرکتی بر توانمندی های شناختی و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص

کلید واژه ها: مهارت های حرکتی توانمندی های شناختی کارکردهای اجرایی اختلالات یادگیری خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 829 تعداد دانلود : 548
ﻫﺪف ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳی تأثیر آموزش مهارت های حرکتی بر توانمندی های شناختی و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص بود. در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از طرح نیمه آزﻣﺎیﺸی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از ﺑیﻦ کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص مراجعه کننده مرکز روزبه شهر تهران در سال 1397 تعداد 30 نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزﻣﺎیﺶ و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 45 دقیقه ای تحت آموزش مهارت های حرکتی قرار گرفت، اﻣﺎ ﮔﺮوه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اختلالات یادگیری کلورادو (2011)، مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش چهارم وکسلر (2003) و کارکردهای اجرایی جیویا، ایسکویت، گوی و کنورثی (2000) بود. داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزمون ﺗﺤﻠیﻞ کﻮواریﺎﻧﺲ ﻣﻮرد تجزیه وتحلیل ﻗﺮار گرفت. نتایج ﻧﺸﺎن داد آموزش مهارت های حرکتی بر توانمندی های شناختی و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص اثربخش بود. می توان گفت که نتایج، آموزش مهارت های حرکتی بر توانمندی های شناختی و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص را تائید کرد.
۳.

بررسی تفاوت های بین زنان و مردان از منظر فیزیولوژیک و شناختی

کلید واژه ها: زن مرد فیزیولوژیک شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 90
هدف از این مطالعه بررسی تفاوت بین زن و مرد از منظر فیزیولوژیک و شناختی است که به روش مروری و کتابخانه ای و از نوع توصیفی – تحلیلی انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که ملاک کرامت و شرافت افراد، انسانیت است نه جنسیت، اما کسی نمی تواند تفاوت های طبیعی زن و مرد را منکر شود و اختلاف غرایز و تمایلات و استعدادهای آن ها را انکار کند و نیاز است به این تفاوت ها توجه شود. همچنین اندازه متوسط برخی از ویژگی های خونی و هورمونی در زن و مرد متفاوت است، به گونه ای که مشاهده آنچه در بدن مرد طبیعی می نماید، در پلاسمای خون یا ادرار زن مثلاً هشداردهنده است و می تواند نشانه نوعی اختلال یا بیماری باشد. همچنین بهره هوشی کلی زنان و مردان تا حد زیادی مشابه و یکسان است.
۴.

مقایسه عملکرد خانواده و کیفیت زندگی افراد مبتلابه بیماری ام اس با افراد سالم

کلید واژه ها: عملکرد خانواده کیفیت زندگی ام اس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 692 تعداد دانلود : 213
در این پژوهش باهدف مقایسه عملکرد خانواده و کیفیت زندگی افراد مبتلابه ام اس و افراد عادی، یک نمونه 60 نفره از بیماران مبتلای مراجعه کننده به مرکز معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های موردنظر پژوهش را که شامل پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده ( -I FAD ) بودند تکمیل نموده و مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته ها: الف) همبستگی معنادار بین اکثر مؤلفه های عملکرد خانواده باکیفیت زندگی بیماران مبتلابه ام اس؛ ب) معناداری رگرسیون مؤلفه کیفیت زندگی بیماران مبتلابه ام اس از روی مؤلفه های عملکرد خانواده و قابل پیش بینی بودن 22/4 درصد از واریانس کیفیت زندگی بیماران مبتلابه ام اس بر اساس مؤلفه های عملکرد خانواده؛ ج) بهترین پیش بینی کننده های کیفیت زندگی بیماران مبتلابه ام اس متغیرهای ابراز عواطف و نقش ها هستند؛ د) بهترین پیش بینی کننده کیفیت زندگی کل (بیماران ام اس و افراد عادی) متغیر نقش ها است؛ ه) بین نمره ه ای مؤلفه های عملکرد خانواده (نقش ها، حل مشکل و ابراز عواطف) بیماران ام اس و افراد عادی ( 0/05 P< ) تفاوت معنادار وجود ندارد؛ و) بین نمره های کیفیت زندگی بیماران ام اس و افراد عادی ( 05/ P<0 ) تفاوت معنادار وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵