پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره چهارم شهریور 1398 شماره 35

مقالات

۱.

مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه دار شهر شیراز

کلید واژه ها: مسائل جنسی زنان شاغل و خانه دار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 177 تعداد دانلود : 172
هدف از پژوهش حاضر مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه دار بود. طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل تمامی زنان شهر شیراز بودند که از میان آن ها 140 نفر، (70 نفر زنان شاغل) و (70 نفر زنان خانه دار) با روش پژوهش از و روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای از نواحی آموزش پرورش انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی اسنل، فیشر و والترز پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس چندگانه و نرم افزار 22-SPSS استفاده شد. نتایج حاصله بر اساس آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که همچنین بین مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه دار تفاوت معنی داری وجود دارد؛ به این ترتیب که حرمت جنسی، آگاهی جنسی، انگیزه جنسی، رضایت جنسی و اشتغال ذهن جنسی در زنان خانه دار بیشتر از زنان شاغل؛ همچنین کنترل جنسی درونی، اضطراب جنسی، افسردگی جنسی، کنترل بیرونی جنسی، نظارت جنسی، قاطعیت جنسی و ترس از رابطه جنسی در زنان شاغل بیشتر از زنان خانه دار بود.
۲.

رابطه کیفیت زندگی، تاب آوری و بخشندگی با دل زدگی زناشویی معلمان زن شهر کرمانشاه

کلید واژه ها: کیفیت زندگی تاب آوری بخشندگی دل زدگی زناشویی معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 608 تعداد دانلود : 933
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه کیفیت زندگی، تاب آوری و بخشندگی با دل زدگی زناشویی در معلمان زن شهر کرمانشاه بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و نمونه شامل 269 نفر از جامعه مذکور بود که با استفاده از جدول مورگان و به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت زندگی، تاب آوری کانر ودیویدسون و بخشندگی (FS) و مقیاس دل زدگی زناشویی پاینز و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین کیفیت زندگی، تاب آوری و بخشندگی با دل زدگی زناشویی رابطه منفی وجود دارد و کیفیت زندگی، تاب آوری و بخشندگی توانستند دل زدگی زناشویی را پیش بینی کنند. با توجه به اینکه کیفیت زندگی، تاب آوری و بخشندگی پیش بینی کننده های معناداری برای دل زدگی زناشویی هستند می توان با ایجاد چنین ظرفیت هایی دل زدگی زناشویی را کاهش داد.
۳.

بررسی اثربخشی روان شناسی مثبت نگر بر صمیمیت زناشویی و سرزندگی ذهنی در زنان دارای تعارض با همسر، مراجع کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز

کلید واژه ها: روان شناسی مثبت نگر صمیمیت زناشویی سرزندگی ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 77 تعداد دانلود : 345
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی روان شناسی مثبت نگر بر صمیمیت زناشویی و سرزندگی ذهنی در زنان دارای تعارض با همسر مراجع کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز در نیمه اول سال1398 بود. طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با گروه کنترل و به روش تحلیل کواریانس چندمتغیره بود. جامعه ی پژوهش حاضر شامل تمامی زنان دارای تعارض با همسر مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز است که از این میان، نمونه موردنظر از بین مراجعین به 5 مرکز مشاوره شهر شیراز که به دلیل تعارض با همسر مراجعه کرده و داوطلب شرکت در پژوهش بودند30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند- داوطلب انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه مساوی درمان یا کنترل تخصیص یافتند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل مقیاس صمیمیت زناشویی و پرسشنامه سرزندگی ذهنی دسی و رایان هستند. برای گروه آزمایش، 8 جلسه ی 90 دقیقه ای هفتگی برنامه ی مداخله روان شناسی مثبت نگر اجرا شد ولی گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی تحلیل کواریانس چندمتغیری (MANCOVA) و تک متغیری (ANCOVA) استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری 25-SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که مداخله ی به کاررفته باعث بالا رفتن صمیمیت زناشویی و افزایش سرزندگی ذهنی در زنان دارای تعارض با همسر می شود. به طورکلی، می توان گفت که مداخله ی روانشناسی مثبت نگر برای کمک به زنان دارای تعارض با همسر اثربخش است و توصیه می شود.
۴.

بررسی نقش طرح واره های ناسازگار اولیه بر نگرش به زندگی در دانش آموزان

کلید واژه ها: طرحواره های ناسازگار اولیه نگرش به زندگی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 881
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش طرح واره های ناسازگار اولیه بر نگرش به زندگی در دانش آموزان بود. نوع تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه موردپژوهش کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهرستان خواف در سال تحصیلی 1394-1395 بود که در مدارس این شهر مشغول به تحصیل بودند که تعداد 5000 نفر بوده است. به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 357 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (1998) و نگرش به زندگی باتیستا (1998) استفاده شد. روش تجزیه تحلیل داده ها ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بود. نتایج نشان داد که بین طرح واره های ناسازگار اولیه با نگرش به زندگی در دانش آموزان رابطه وجود دارد. بین طرح واره های ناسازگار اولیه و نگرش به زندگی در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده طرح واره های ناسازگار اولیه در پیش بینی نگرش به زندگی دانش آموزان مؤثر هستند. آموزش طرح واره درمانی در برنامه های آموزش دانش آموزان به منظور بهبود روابط و تحکیم خانواده ضروری به نظر می رسد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵