پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره سوم خرداد 1397 شماره 20

مقالات

۱.

مقایسه کمال گرایی و منبع کنترل سلامت در بیماران وسواسی و افسرده

کلید واژه ها: کمال گرایی منبع کنترل سلامت بیمار وسواسی بیمار افسرده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 54 تعداد دانلود : 77
بر طبق مدل زیستی، روانی و اجتماعی عوامل روان شناختی نقش مهمی در تعیین وضعیت سلامت افراد دارند. هدف پژوهش حاضر مقایسه کمال گرایی و منبع کنترل سلامت در بیماران وسواسی و افسرده بود. طرح پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود. بدین منظور تعداد 60 بیمار وسواسی- اجباری و 60 بیمار افسرده به صورت در دسترس انتخاب شدند و پرسش نامه های مقیاس کمال گرایی چندبعدی فراست و مقیاس چندوجهی منبع کنترل سلامت را تکمیل نمودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) و آزمون تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد که بیماران وسواسی از کمال گرایی (و ابعاد آن یعنی نگرانی در خصوص اشتباهات، انتظارات والدین، تردید در مورد کارها، معیارهای فردی، انتقادگری والدین، تمایل به نظم و سازماندهی) و از منبع کنترل سلامت درونی، منبع کنترل سلامت مربوط به افراد مؤثر و منبع کنترل سلامت مربوط به شانس بالاتری نسبت به بیماران افسرده برخوردارند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که ویژگی های روانی بیماران وسواسی باعث می شود که از کمال گرایی بالاتر، ناگویی هیجانی بیشتر و همچنین از منبع کنترل سلامت بهتری نسبت به افراد افسرده برخوردار باشند.
۲.

بررسی رابطه خانواده و استفاده نابجا از اینترنت با سوءمصرف مواد مخدر (مقاله مروری)

کلید واژه ها: خانواده اینترنت مواد مخدر اعتیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 817 تعداد دانلود : 791
اعتیاد یکی از آسیب های اجتماعی است که سلامت فرد، خانواده و جامعه را به خطر می اندازد. عوامل زیادی در گرایش به مواد مخدر در جوانان مؤثر است یکی از مهم ترین این عوامل خانواده و دیگری استفاده نا به جا از اینترنت است؛ بنابراین هدف این مقاله، بررسی رابطه خانواده و استفاده نادرست از اینترنت با سوءمصرف مواد مخدر است. جستجو با استفاده از کلیدواژه های اعتیاد (Addiction)، مواد مخدر (drugs)، اینترنت (Internet) و خانواده (Family) در بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی انجام شد. خانواده پایه بنیادین و خشت بنای جامعه است. فرزندان در خانواده فرآیند جامعه پذیری را یاد می گیرد و بیشترین تأثیر را از والدین می گیرند؛ بنابراین می توان به مسئله ارتباط میان عوامل خانوادگی و گرایش فرزندان به مصرف مواد مخدر اشاره کرد. متغیر دیگری که در گرایش فرد به سوءمصرف مواد مخدر مؤثر است استفاده نادرست از اینترنت است. جوانان از طریق اینترنت با انواع مواد مخدر و نحوه ی استفاده از مواد آشنا شده و دسترسی به مواد از طریق اینترنت آسان تر صورت می گیرد.
۳.

بررسی سلامت روانی زوج های نابارور متقاضی درمان های کمک باروری لقاح در محیط آزمایشگاه، تلقیح داخل رحمی و تلقیح درون سیتوپلاسمی اسپرم

کلید واژه ها: سلامت روانی ناباروری درمان های کمک باروری IVF IUI ICSI

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 732 تعداد دانلود : 872
ناباروری به عنوان یک بحران فردی، استرس زیادی را بر زوج های نابارور وارد می کند و می تواند به طرق گوناگون سلامت روانی آن ها را تهدید کند. این پژوهش برای مقایسه سلامت روانی زوج های نابارور متقاضی درمان های کمک باروری و زوج های بارور انجام شد. طی یک پژوهش مقطعی توصیفی، 37 زوج نابارور متقاضی درمان های کمک باروری لقاح در محیط آزمایشگاه، تلقیح داخل رحمی و تلقیح درون سیتوپلاسمی اسپرم به وسیله نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از موارد پذیرفته شده در درمانگاه ناباروری رویان انتخاب شدند. آن ها پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و فرم 28 سؤالی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که زوج های نابارور متقاضی درمان های کمک باروری در مقایسه با زوج های بارور به طور معنی داری اختلال کارکرد اجتماعی بیشتری داشتند. زنان نابارور در مقایسه با مردان نابارور متقاضی درمان های کمک باروری به طور معنی داری نشانگان جسمانی بیشتری داشتند. مردان نابارور متقاضی درمان های کمک باروری در مقایسه با مردان بارور به طور معنی داری اختلال کارکرد اجتماعی و نشانگان افسردگی بیشتری داشتند. توجه به وجود نشانگان های روان شناختی در زوج های نابارور به ویژه زنان نابارور متقاضی درمان های کمک باروری، برنامه ریزی درازمدت جهت تأمین خدمات بهداشت روانی برای این گروه آسیب پذیر و همچنین شناسایی زوج های در معرض خطر و ارجاع آن ها برای ارزیابی روان شناختی و ارائه خدمات مشاوره ای، روان درمانی و دارودرمانی پیشنهاد می گردد.
۴.

بررسی رابطه باورهای فراشناختی با خودکارآمدی، شادکامی و بهزیستی روان شناختی در دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور

نویسنده:

کلید واژه ها: باورهای فراشناختی خودکارآمدی شادکامی بهزیستی روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 495 تعداد دانلود : 900
هدف این پژوهش بررسی رابطه باورهای فراشناختی در خود کارآمدی، شادکامی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور در سال تحصیلی 95-96 بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور بودند که از بین آن ها 210 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه فراشناختی، پرسشنامه خودکار آمدی، پرسشنامه شادکامی و بهزیستی روان شناختی جمع آوری و با استفاده از ضریب همبستگی به کمک نرم افزار آماری 21-spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داده است که فراشناخت با خودکارآمدی، شادکامی و بهزیستی روان شناختی همبستگی مثبت و معنادار دارد (5 0/0> p). همچنین میان نمرات شادکامی و خودکار آمدی دانش آموزانی که در سطوح مختلف فراشناخت قرار داشتند، تفاوت وجود دارد. درنتیجه می توان بیان نمود بهزیستی روان شناختی و باورهای فراشناختی و خودکارآمدی رابطه معناداری با شادکامی دانش آموزان آموزش از راه دور داشته و نیازمند برنامه های برای بسط و افزایش این توانایی در دانش آموزان می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵