پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره چهارم تیر 1398 شماره 33

مقالات

۱.

پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس شیوه های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی و سبک های دل بستگی زنان شهر کرمانشاه

کلید واژه ها: شیوه های فرزندپروری ویژگی های شخصیتی سبک های دل بستگی تعارضات زناشویی زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 722 تعداد دانلود : 848
هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس شیوه های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی و سبک های دل بستگی زنان شهر کرمانشاه است. پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه در سال 1398 - 1397 تشکیل می دهد. نمونه موردنظر در پژوهش حاضر مطابق با جدول مورگان 120 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای از مراکز مشاوره زندگی، روان یاران، هاتف و حامی انتخاب شدند و با کسب رضایت از آن دسته از زنانی که حاضر به همکاری در پژوهش بودند به پرسشنامه های شیوه های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا، سبک های دل بستگی کولینز و رید و تعارضات زناشویی پاسخ دادند. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که مؤلفه های شیوه های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی و سبک های دل بستگی توانایی پیش بینی تعارضات زناشویی را دارند. همچنین مؤلفه های شیوه های فرزندپروری، ویژگی ه ای شخصیتی و سبک های دل بستگی با مؤلفه های تعارض زناشویی رابطه ی معنادار دارند. با توجه به یافته های پژوهش، می توان گفت که شیوه های فرزندپروری، ویژگی ه ای شخصیتی و سبک های دل بستگی از مؤلفه های مؤثر و مرتبط با تعارض زناشویی هستند که این نکته می تواند در مراکز مشاوره خانواده موردتوجه قرار گیرد.
۲.

اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر خلاقیت پسران ابتدایی شهرستان شیراز

کلید واژه ها: مهارت های اجتماعی خلاقیت دانش آموز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 164 تعداد دانلود : 299
هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر خلاقیت پسران ابتدایی شهر شیراز بود. طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با گروه کنترل بود. جامعه ی پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان پسر دوره ی ابتدایی شهر شیراز بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 40 دانش آموز انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه مساوی آزمایش یا کنترل تخصیص یافتند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه خلاقیت عابدی است. برای گروه آزمایش، 8 جلسه ی 60 دقیقه ای هفتگی برنامه ی آموزش مهارت های اجتماعی اجرا شد ولی گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی تحلیل کواریانس چندمتغیری ( MANCOVA ) و تک متغیری ( ANCOVA ) استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری 25 - SPSS انجام شد. نتایج MANCOVA و ANCOVA نشان داد که مداخله ی به کاررفته باعث افزایش خلاقیت دانش آموزان پسر می شود. به طورکلی، می توان گفت که مداخله ی آموزش مهارت های اجتماعی برای کمک به دانش آموزان پسر اثربخش است و توصیه می شود.
۳.

بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان یزد

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری خودکارآمدی عملکرد تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 748
این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان یزد در سال تحصیلی 91-92 انجام شده است. جامعه موردبررسی شامل تمامی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر یزد بود ( 10806 )، نمونه موردبررسی بر اساس جدول مورگان شامل 378 دانش آموز بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یک راهه، همبستگی و رگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد که مسئولیت پذیری با خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بین خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی نیز همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. علاوه بر این می توان عملکرد تحصیلی را از متغیرهای مسئولیت پذیری و خودکارآمدی پیش بینی کرد. همچنین یافته ها نشان داد بین میزان خودکارآمدی در دانش آموزان دختر پایه های مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد ولی بین میزان مسئولیت پذیری و عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشت.
۴.

بررسی سهم معناداری مؤلفه های تعهد زناشویی با عملکرد جنسی در دانشجویان متأهل زن دانشگاه منابع طبیعی گرگان

کلید واژه ها: تعهد زناشویی عملکرد جنسی زناشویی دانشجویان زن متأهل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 829
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مؤلفه های تعهد زناشویی با عملکرد جنسی دانشجویان زن متأهل دانشگاه منابع طبیعی گرگان می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان زن متأهل دانشگاه منابع طبیعی گرگان است که بر طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده شده است. این پژوهش از نوع همبستگی و ازنظر هدف کاربردی است . برای سنجش متغیرهای موردمطالعه در این تحقیق، پرسشنامه های تعهد زناشویی و عملکرد جنسی مورداستفاده قرار گرفت . پرسشنامه ها در بین آن ها توزیع و سپس جمع آوری گردید. در این تحقیق نتایج رگرسیون چندگانه نشان که تعهد زناشویی سهم معناداری در پیش بینی این متغیر دارد از بین مؤلفه های تعهد زناشویی، مؤلفه تعهد به ازدواج سهم معناداری در پیش بینی عملکرد جنسی دانشجویان دارا بود درحالی که دو مؤلفه دیگر سهم معناداری نداشتند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵