پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره سوم مرداد 1397 شماره 22

مقالات

۱.

بررسی اثربخشی ذهن آگاهی در کاهش استرس و افسردگی دانشجویان

نویسنده:

کلید واژه ها: دانشجویان افسردگی استرس درمان ذهن آگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 571 تعداد دانلود : 638
در پژوهش های روان درمانی ذهن آگاهی به عنوان یک حالت ارتقاء دهنده تفکر خودآگاهی برای بهبود بهزیستی در نظر گرفته می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و افسردگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل انجام شد. روش پژوهش فعلی آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون - پس آزمون بود. برای این هدف 40 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و سپس در دو گروه 20 نفری (گروه آزمایش و گروه کنترل) به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش، آزمون افسردگی و اضطراب بک بود. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که ذهن آگاهی بر کاهش استرس و افسردگی مؤثر است. نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش ذهن آگاهی نشانه های افسردگی و اضطراب را کاهش داده و آموزش هایی برای بهتر استفاده کردن از روش های ذهن آگاهی به دانشجویانی که دچار افسردگی و استرس هستند ارائه می دهد و لذا برای بهبود سلامت روان و کاهش نشانه های افسردگی دانشجویان، آموزش ذهن آگاهی پیشنهاد می گردد.
۲.

نقش واسطه ای طرح واره های ناسازگار اولیه در رابطه سبک های دل بستگی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در دانشجویان

کلید واژه ها: اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل دانشجویان سبک های دل بستگی طرح واره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 516 تعداد دانلود : 847
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای طرح واره های ناسازگار اولیه در رابطه سبک های دل بستگی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در دانشجویان بود. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری همه دانشجویان علوم انسانی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور بابل که در سال تحصیلی 96-97 مشغول به تحصیل بودند. تعداد کل دانشجویان حدود 250 نفر بود. با توجه به جدول مورگان 148 نفر نمونه به روش در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه سبک دل بستگی هازن و شیور (1987)، فرم کوتاه طرح واره یانگ (1998) و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل خواجه، احمدی، پولادی، شهناز و بحرینی، مسعود (2017) بهره برده شده است. نتایج نشان داد طرح واره های ناسازگار اولیه رابطه بین سبک دل بستگی ایمن و اعتیاد به شبکه های اجتماعی را به صورت منفی (0/05P=، 0/039-β=) و رابطه بین سبک دل بستگی ناایمن اجتنابی (0/001P=، 0/15β=) و ناایمن دوسوگرا (0/001P=، 0/28β=) را به صورت مثبت میانجی گری می کند. ناایمنی در سبک دل بستگی و وجود طرح واره های ناسازگار اولیه می تواند منجر به استفاده اعتیاد گونه از شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل شود لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند جهت طراحی برنامه های آموزشی و درمانی برای اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل توسط درمانگران، فعالان حوزه سلامت روان بکار گرفته شود.
۳.

بررسی و مقایسه عزت نفس در دانش آموزان دختر تحت پوشش سازمان های حمایتی و دانش آموزان عادی مدارس متوسطه شهرستان میاندوآب

کلید واژه ها: سازمان های حمایتی خانوادگی اجتماعی عزت نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 75 تعداد دانلود : 911
هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه عزت نفس در دانش آموزان دختر تحت پوشش سازمان های حمایتی و دانش آموزان عادی مدارس متوسطه شهر میاندوآب می باشد. در این پژوهش از روش علی- مقایسه ای استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر میاندوآب که جمعاً 2800 نفر بودند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 338 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، به عنوان نمونه در دو گروه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت استفاده شد. تحلیل نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین دانش آموزان عادی و تحت پوشش سازمان های حمایتی در عزت نفس و مؤلفه های آن که شامل عزت نفس عمومی، خانوادگی، اجتماعی و تحصیلی می باشد تفاوت معنی داری وجود دارد.
۴.

به کارگیری مدل سوات (SWOT) در مدارس دوزبانه دوره اول و دوم ابتدایی (اول ابتدایی تا ششم ابتدایی) شهرستان اهواز با تأکید بر خلق استراتژی های کاربردی

کلید واژه ها: مدل سوات دوزبانگی مدارس دوزبانه استراتژی کاربردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 388 تعداد دانلود : 235
هدف این پژوهش شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در مدارس دوزبانه شهرستان اهواز می باشد که با به کارگیری مدل سوات (SWOT) در پی شناسایی نقاط قوت، ضعف، چالش ها و ضعف ها می باشد. لذا روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعات روش تحلیل متنی می باشد. جامعه موردنظردر این پژوهش تمامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان اهواز می باشد که با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند از بین 212 مدرسه موردنظر 22 مدرسه که بیشترین جمعیت دانش آموزان دوزبانه عرب زبان را داشتند انتخاب شده که در این مطالعات 28 معلم به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شده است؛ و با استفاده از روش مصاحبه داده های موردنظر جمع آوری شده است. سپس با به کارگیری روش تحلیلی – تفسیری داده های جمع آوری شده تجزیه وتحلیل شده است. در این مطالعات یافته ها در دو سطح که شامل چالش ها (WT) و فرصت ها (SO) مطرح شده است. مورادی همچون گسستگی عاطفی، انتظارات نامتعادل، بیگانگی نسبت به زبان آموزشی، تعارض وتداخلات زبانی، عدم به کارگیری اشتراکات دوزبانی و ارتباط و تعامل ناقص را میتوان ازجمله نقاط چالشی مطرح کرده و مواردی همچون توانایی درک جنبه های روان شناختی دانش آموزان دوزبانه، به کارگیری مولفه های فرهنگی - اجتماعی حاکم در منطقه، توانایی درک مراحل رشد زبانی در دوزبانه ها، استفاده از روش اشتراکات زبانی (روش دوسویه) و استفاده از روش تلفیق زبانی (روش انتقالی) را به عنوان فرصت های موجود در این مدارس می توان بکار برد. لازم به ذکر است که برای به کارگیری این فرصت ها در میدان عمل وجهت مقابله با چالش های روبه رو، استراتژی های عملی (SO) در پایان این مطالعات مطرح شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵