پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره پنجم تیر 1399 شماره 45

مقالات

۱.

رابطه سرسختی روان شناختی و فشار روانی با سبک زندگی زنان مبتلا به فشارخون شهر کرمانشاه

کلید واژه ها: سرسختی روان شناختی فشار روانی سبک زندگی فشارخون زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 234 تعداد دانلود : 30
هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی سبک زندگی بر اساس سرسختی روان شناختی و فشار روانی در زنان مبتلا به فشارخون شهر کرمانشاه بود. پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان مبتلا به فشارخون مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر کرمانشاه در سال 1399 - 1398 تشکیل می دهد. نمونه موردنظر در پژوهش حاضر مطابق با جدول مورگان 60 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای از مراکز درمانی انتخاب شدند و با کسب رضایت از آن دسته از زنانی که حاضر به همکاری در پژوهش بودند به پرسشنامه های سخت رویی اهواز، استرس هری و سبک زندگی پاسخ دادند. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که سرسختی روان شناختی و فشار روانی توانایی پیش بینی سبک زندگی را دارند. با توجه به یافته های پژوهش، می توان گفت که سرسختی روان شناختی و فشار روانی از مؤلفه های مؤثر و مرتبط با سبک زندگی در زنان مبتلابه فشارخون هستند که این نکته می تواند در مراکز درمانی موردتوجه قرار گیرد.
۲.

رابطه سبک های دلبستگی و خودکنترلی با رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تهران

کلید واژه ها: رفتارهای پرخطر سبک های دلبستگی و خودکنترلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 567 تعداد دانلود : 12
هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه سبک های دلبستگی و خودکنترلی با رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 98 - 1397 به تعداد 82099 نفر دختر بودند. حجم نمونه 382 نفر از این دانش آموزان بر اساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه های رفتارهای پرخطر نیازی، عباس زاده و سعادتی (1396) ، سبک های دلبستگی کولینز و رید (1990) و خودکنترلی تانجی بائومیستر و بونه (2004) ، پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش هم زمان تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین سبک های دلبستگی و خودکنترلی با رفتارهای پرخطر رابطه معنی داری وجود دارد (0/01> P ) . نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که 70% درصد از کل واریانس رفتارهای پرخطر به وسیله سبک های دلبستگی و خودکنترلی تبیین می شود. با توجه به نتایج حاصله از تحقیق حاضر در خصوص قدرت پیش بینی سبک های دلبستگی و خودکنترلی در تغییرات رفتارهای پرخطر دختران نوجوان، پیشنهاد می شود به جهت پیشگیری از رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر، طرح های پژوهشی مداخله ای در خصوص آموزش خودکنترلی به نوجوانان و آشنایی والدین به سبک های دلبستگی و راه های افزایش سبک های ایمن طرح ریزی و اجرا شود.
۳.

مقایسه سبک های اسنادی، شادکامی و عزت نفس در زنان شاغل و خانه دار

کلید واژه ها: سبک های اسنادی شادکامی عزت نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 987 تعداد دانلود : 379
با توجه به نقش مهم زنان در جامعه و خانواده، این مطالعه به منظور مقایسه سبک های اسنادی، شادکامی و عزت نفس در زنان شاغل و خانه دار انجام شده است. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه ای بود. در این پژوهش 120 نفر مراجعه کننده به سرای محله منطقه 3 شهر تهران در سال 1397 به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این تعداد عبارت بودند از زنان شاغل (60 نفر) و زنان خانه دار (60 نفر) . این زنان با استفاده از پرسشنامه های سبک های اسنادی پیترسون، سیمل، ون بی یر، آبرامسون، متالسکی و سلیگمن (1982) ، و شادکامی آکسفورد هیل و آرگیل (2002) و عزت نفس روزنبرگ (1965) بررسی شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه وتحلیل شدند. نتایج به دست آمده از تحلیل نشان می دهد بین زنان شاغل و خانه دار ازنظر متغیرهای شادکامی و عزت نفس تفاوت معنی دار وجود داشت. درحالی که بین زنان شاغل و خانه دار ازنظر سبک های اسنادی تفاوت معنی داری وجود نداشت. بر این اساس، شادکامی و عزت نفس در زنان شاغل میانگین بالاتری داشتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد وضعیت اشتغال در زنان می تواند با شادکامی و عزت نفس رابطه داشته باشد.
۴.

بررسی رابطه ذهن آگاهی و راهبردهای فراشناختی دانشجویان

نویسنده:

کلید واژه ها: ذهن آگاهی راهبردهای فراشناختی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 149 تعداد دانلود : 254
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ذهن آگاهی و راهبردهای فراشناختی دانشجویان با روش کمی و از نوع همبستگی انجام شد. به همین منظور از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام خمینی (ره) واحد شهرری در نیمسال اول تحصیلی 99 - 1398 نمونه ای به حجم 200 نفر ( 100 پسر و 100 دختر) با روش نمونه گیری غیر تصادفی به صورت در دسترس انتخاب شده و متغیرهای پژوهش به وسیله پرسشنامه ذهن آگاهی بائر و همکاران، پرسشنامه راهبردهای فراشناختی ولز سنجیده شد؛ و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات در آمار توصیفی با استفاده از میانگین و انحراف معیار در مباحث آمار استنباطی از روش همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها و با نرم افزار آماری SPSS-21 استفاده شده است؛ که نتایج ضریب همبستگی پیرسون نمره 0/001 را برای sig نشان داد که از 0/05 کوچک تر است، بنابراین بین دو متغیر ذهن آگاهی و راهبردهای فراشناختی رابطه معناداری وجود دارد؛ بنابراین افرادی که ذهن آگاهی زیادی دارند، از راهبردهای فراشناختی بیشتری برخوردار هستند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵