پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره سوم اردیبهشت 1397 شماره 19

مقالات

۱.

پیش بینی پذیری اعتیاد جوانان با توجه به سبک هویتی

کلید واژه ها: اعتیاد پیش بینی پذیری سبک های هویتی جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 84 تعداد دانلود : 986
پژوهش حاضر باهدف پیش بینی پذیری اعتیاد جوانان با توجه به سبک هویتی به روش توصیفی- تبیینی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه جوانان مبتلابه معضل اعتیاد منطقه 8 تهران که در مراکز مراقبتی به سر می بردند تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 نفر، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سبک های هویت (isi-6g) بود که روایی و پایایی آن در پژوهش های مختلف تائید شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها هم از روش های آمار توصیفی و استنباطی مانند تحلیل عاملی سطح یک و دو استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سبک های هویتی چهارگانه (اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم و تعهدی) قابلیت پیش بینی گرایش جوانان به اعتیاد رادارند.
۲.

پیش بینی خودتنظیمی هیجانی بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و تاب آوری در دانشجویان

کلید واژه ها: تاب آوری خودتنظیمی هیجانی فرآایندهای ارتباطی خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 874 تعداد دانلود : 551
خود تنظیمی هیجانی به فرایندهایی اشاره دارد که افراد توسط آن هیجانات خود را تحت تأثیر قرار می دهند و طبق این فرایند، مشخص می شود که فرد چگونه هیجانات را تجربه و ابراز می کند. بر همین اساس پژوهش حاضر باهدف پیش بینی خودتنظیمی هیجانی بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و تاب آوری دانشجویان انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. 150 نفر با روش نمونه گیری تصادفی –چندمرحله ای از کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور بابل به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های فرایند ارتباطی خانواده سامانی (1387)، مقیاس تاب آوری کانر و دیویسون (2003) و راهبردهای خودتنظیمی هیجانی مارس (2007) استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین مؤلفه های فرایندهای ارتباطی خانواده، چهار مؤلفه تصمیم گیری و حل مسئله، مهارت های ارتباطی، مهارت های مقابله ای و عقاید مذهبی و مؤلفه تاب آوری، با متغیر خودتنظیمی هیجانی دانشجویان همبستگی معنادار دارند. با توجه به یافته حاصل از پژوهش حاضر مبنی بر پیش بینی خودتنظیمی هیجانی بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و تاب آوری دانشجویان پیشنهاد می گردد که راهکارها و روش های مناسب در جهت بهبود فرایندهای ارتباطی خانواده و افزایش تحمل پریشانی با کمک مشاوران خانواده و روان شناسان صورت گیرد.
۳.

تأثیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان کاشان

کلید واژه ها: پایگاه اقتصادی - اجتماعی کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز بهداشتی - درمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 680 تعداد دانلود : 299
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان کاشان می پردازد. پایگاه اجتماعی- اقتصادی، پایگاهی است که فرد در میان یک گروه دارد. یا به مرتبه اجتماعی- اقتصادی یک گروه در مقایسه با گروه های دیگر گفته می شود. کیفیت زندگی کاری بالا برای سازمان هایی که به جذب و ابقا کارکنان اهمیت می دهند اساسی است. جامعه آماری این پژوهش را کل کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان کاشان و نمونه آماری را هم تعداد 300 نفر از آن ها به صورت تصادفی تشکیل می دهد. روش آماری مورداستفاده در تحقیق از نوع مدل سازی معادلات ساختاری می باشد و به منظور شناسایی سازه های تحقیق از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم استفاده می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پایگاه اقتصادی - اجتماعی با ضرایب مسیر بالایی که باکیفیت زندگی کاری دارد، می تواند عاملی مؤثر و قدرتمند برای کیفیت زندگی کاری کارکنان محسوب شود و با توجه به نتایج، کارکنان، بیشترین توجه را برای امنیت شغلی، مشارکت و مسائل مالی و رفاهی دارند و کمتر توجه را برای سایر ابعاد دارند. در صورتی اگر افراد بتوانند با توجه به همه ابعاد کار خود را انجام داده و به فعالیت بپردازند می توانند عملکرد بهتر و کیفیت بالایی را در کار داشته باشند.
۴.

اثربخشی بازی درمانی برکاهش کمرویی کودکان

نویسنده:

کلید واژه ها: بازی درمانی کمرویی کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 137
کمرویی همواره با ناتوانی از کنار آمدن بازندگی اجتماعی، خانوادگی و حرفه ای مشخص می شود که می تواند به صورت کاهش حرمت نفس، اضطراب، احساس تنهایی و طردشدگی بروز کند. در صورت عدم اصلاح کمرویی در کودکان پیش دبستانی در اکثر موارد می تواند به اشکال و انواع مختلف در سنین بعدی و حتی تا بلوغ ادامه یابد و فرد را با مشکلات جدی روبرو سازد. یکی از مداخلات درمانی مؤثر در کاهش کمرویی بازی درمانی است. لذا این پژوهش باهدف اثربخشی بازی درمانی بر کاهش کمرویی در کودکان پیش دبستانی انجام شد. در این پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل تعداد ۳۰ کودک پیش دبستانی که در مراکز پیش دبستانی در سال تحصیلی ۹۵ ۹۴ مشغول به آموزش بودند، به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. چک لیست رفتاری کمرویی به عنوان ابزار پژوهش قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل (بازی درمانی) اجرا گردید و سپس داده های به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که دو گروه در شرایط پیش از درمان تفاوت قابل توجهی در میزان کمرویی نداشتند. درحالی که پس از مداخله مقدار (53/18) F مشاهده شده در سطح 0/001>P معنی دار بود. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که بازی درمانی بر کاهش کمرویی کودکان پیش دبستانی مؤثر بوده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵