پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره پنجم بهمن 1399 شماره 52

مقالات

۱.

ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس کوتاه اضطراب دفاع از پایان نامه تحصیلی(ATS-BF) در دانشجویان ایرانی: تحلیل عاملی اکتشافی

کلید واژه ها: اضطراب دفاع تحلیل عاملی پایایی روایی استقامت تحصیلی عزت نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 488 تعداد دانلود : 825
هدف پژوهش حاضر، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس کوتاه اضطراب دفاع از پایان نامه ( ATS-SF ) در دانشجویان ایرانی بود. این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی است. 400 دانشجوی ایرانی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس (آنلاین) انتخاب شدند و مقیاس کوتاه اضطراب پایان نامه ( ATS-SF ) محقق ساخته ( 1399 )، مقیاس استقامت تحصیلی ( AGS ) کلارک و مالکی ( 2019 ) و مقیاس عزت نفس ( RSEs ) روزنبرگ ( 1989 ) را تکمیل کردند. همچنین تحلیل داده ها با استفاده از روش همسانی درونی، روایی همگرا، افتراقی و ساختار عاملی اکتشافی انجام شد. نرم افزار SPSS و AMOS نسخه 24 برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی دو عامل «علائم روانی اضطراب دفاع» و «علائم جسمانی اضطراب دفاع» را نشان داد که درمجموع 62 / 53 از واریانس مقیاس اضطراب دفاع را تبیین کردند. همچنین، نتایج نشان داد که دامنه ضرایب آلفا برای دو عامل مقیاس از 0/84 تا 0/87 و ضریب آلفای کل مقیاس 0/91 و ضریب همبستگی آن با استقامت تحصیلی ( 0/404- = r و 0/01 > P )، عزت نفس مثبت ( 0/443- = r و 0/01> P ) و عزت نفس منفی ( 0/424 = r و 0/01> P ) به دست آمد که نشان دهنده روایی همگرا و افتراقی مقیاس اضطراب دفاع است. با توجه به روایی و پایایی مطلوب این مقیاس، می توان ازآن جهت سنجش اضطراب دفاع در بین جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی کارشناس ارشد و دکترا استفاده کرد .
۲.

بررسی رضایت و کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی نوجوانان ناشنوا مطابق با نظریه زمان بندی اجتماعی

کلید واژه ها: کیفیت زندگی بهزیستی روان شناختی ناشنوا زمان بندی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 391 تعداد دانلود : 132
پژوهش حاضر باهدف بررسی رضایت و کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی نوجوانان ناشنوا و پی بردن به این که در حال حاضر و در جامعه امروز، حرکت نکردن طبق نظریه زمان بندی اجتماعی می تواند کیفیت و رضایت از زندگی و بهزیستی روان شناختی نوجوانان ناشنوا را تحت تأثیر قرار دهد، انجام شد. بدین منظور 50 نوجوان ناشنوا عمیق بین 14 تا 20 سال به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به سه پرسشنامه رضایت از زندگی ( 1985 )، کیفیت زندگی ( 1384 ) و بهزیستی روان شناختی ( 1980 ) پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) با نرم افزار SPSS 22 استفاده شد. یافته ها نشان داد که بهزیستی روان شناختی با رضایت از زندگی و کیفیت زندگی رابطه معناداری داشت؛ همچنین همبستگی چندگانه بین متغیرها حدود 0/69 درصد به دست آمد و حدود 0/83 درصد متغیر رضایت از زندگی و کیفیت زندگی از طریق بهزیستی روان شناختی قابل تبیین است؛ بنابراین نتایج نشان می دهد که قدرت پیش بینی کنندگی بهزیستی روان شناختی بر اساس نظریه زمان بندی اجتماعی در نوجوانان ناشنوا بالا است و می تواند رضایت از زندگی و کیفیت زندگی را پیش بینی کند.
۳.

اثربخشی مداخله والد محور مبتنی بر فلسفه فرا هیجانی گاتمن بر مهارت های اجتماعی کودکان با مشکلات رفتاری برونی شده

کلید واژه ها: مداخله والد محور فلسفه فرا هیجانی کودکان مشکلات رفتاری برونی شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 335 تعداد دانلود : 615
پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر بخشی مداخله والد محور مبتنی بر فلسفه فرا هیجانی گاتمن بر مهارت های اجتماعی کودکان با مشکلات رفتاری برونی شده انجام شد. طرح این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه کودکان 10 - 7 سال با مشکلات رفتاری برونی شده شهر اصفهان بود. نمونه مورداستفاده در این پژوهش شامل 30 دانش آموز با مشکلات رفتاری برونی شده بود که به صورت روش نمونه گیری چندمرحله ای خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان به دو گروه (آزمایش و کنترل) تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 6 جلسه در مداخله شرکت کردند. ابزار های این پژوهش شامل فهرست رفتاری کودکان و پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون بود. میانگین پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش با یکدیگر تفاوت معنی داری داشت که این امر حاکی از تأثیر مثبت مداخله والد محور می باشد. این مطالعه نقش و اهمیت دیدگاه فرا هیجانی والدین را روشن ساخت و نشان داد که مداخله والد محور مبتنی بر فلسفه فرا هیجانی باعث بهبود مهارت های اجتماعی کودکان با مشکلات رفتاری برونی شده می شود.
۴.

بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان

کلید واژه ها: فرسودگی تحصیلی کمال گرایی انگیزش تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 287
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد مهاباد در سال تحصیلی 1395-1396 است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مهاباد در سال تحصیلی 96-1395 بود که بر اساس مرکز آمار و اطلاعات دانشگاه تعداد دانشجو در سال تحصیلی 96-1395 ، 5000 دانشجو اعلام شد. نمونه آماری مطالعه حاضر شامل 400 دانشجو دختر و پسر از مقاطع مختلف تحصیلی از بین جامعه آماری بود که بر اساس پیشنهاد جدول مورگان 357 نمونه است ولی برای پایایی نمونه گیری 400 نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های کمال گرایی تری – شورت و همکاران؛ مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران استفاده شد . برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد . افزایش کمال گرایی مثبت باعث کاهش فرسودگی تحصیلی و برعکس، همچنین افزایش کمال گرایی منفی باعث افزایش فرسودگی تحصیلی و برعکس می شود. از طرفی نتایج نشان داد که بین انواع انگیزش تحصیلی و فرسودگی تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد. به این صورت که با افزایش انگیزش درونی، فرسودگی تحصیلی کاهش پیدا می کند و با افزایش انگیزش تحصیلی بیرونی، فرسودگی تحصیلی افزایش پیدا می کند؛ بنابراین برای تعیین تأثیر متغیرها، متغیرهای کمال گرایی مثبت و منفی و انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی به عنوان متغیرهای پیش بین و فرسودگی تحصیلی به عنوان متغیر ملاک است و بر اساس نتایج حاصل از ضرایب رگرسیون چندگانه، میزان F مشاهده شده معنادار است (0/01> p ) و با توجه به مقادیر بتا همه متغیرها در سطح معناداری می توانند تغییرات مربوط به فرسودگی تحصیلی را پیش بینی کنند. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری نمود که بین کمال گرایی و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی ارتباط معنادار وجود دارد . بنا بر یافته به دست آمده به روانشناسان و مشاوران تحصیلی توصیه می شود جهت کاهش فرسودگی تحصیلی به نقش دو متغیر کمال گرایی و انگیزش تحصیلی توجه داشته باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵