پیشرفت های نوین در علوم رفتاری -

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: ماهنامه
مدیر مسئول: حکیم سحاقی
صاحب امتیاز: حکیم سحاقی
سردبیر: سیروس عالی پور
مدیر اجرایی: علی محمدی
هیئت تحریریه: سیروس عالی پور، مهدی حاجیان، علی قاسمی، محبوبه محمدی، مرتضی مصدقی، ابراهیم عمرانی، خانم ظاهری، علی یاسینی فرید، ذبیح اله عباس پور
آدرس: شهرستان شادگان، خیابان امام خمینی (ره)، انتهای کوچه مقابل بانک صادرات، دفتر مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری
وب سایت: http://www.ijndibs.com
پست الکترونیکی: info@ijndibs.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵