پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره چهارم مهر 1398 شماره 36

مقالات

۱.

مدل سازی معادلات ساختاری رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با اضطراب اجتماعی با نقش میانجی هوش هیجانی

تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۳۶۸
اختلال اضطراب اجتماعی، شایع ترین نوع اختلالات اضطرابی است که به عملکرد و روابط اجتماعی فرد آسیب می رساند. ازجمله عوامل مؤثر در ابتلا و تداوم این اختلال، طرح واره های ناسازگار اولیه و نقایص در هوش هیجانی است . هدف از این پژوهش تعیین رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با اضطراب اجتماعی: با میانجیگری هوش هیجانی است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دا نش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1397 - 1396 به تعداد 82099 نفر است. حجم نمونه 400 نفر از این دانش آموزان است که به شیوه نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شده و به پرسشنامه های طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ ( 2005 )، پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانر، دیویدسون، چرچیل، فوا، شروود و ویسلر ( 2000 ) و پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ ( 1996 ) پاسخ داده اند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون تعدیلی و آزمون بوت استروپ تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین طرح واره های ناسازگار اولیه با اضطراب اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارد ( 0/01> P ). بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی رابطه منفی و معنی داری دارد ( 0/01> P ). نتایج آزمون بوت استروپ با استفاده از معادلات ساختاری نشان داد که طرح واره های ناسازگار اولیه از طریق هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی رابطه غیرمستقیم و معنی داری دارد؛ بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که اضطراب اجتماعی نه تنها از بدکارکردی شناختی در قالب طرح واره های ناسازگار تأثیر می پذیرد، بلکه نشانه های این اختلال به واسطه نداشتن مهارت های هوش هیجانی، تشدید می شود؛ به نحوی که اثرات منفی شناخت واره های معیوب بر اضطراب اجتماعی از طریق عملکرد معیوب هوش هیجانی افزون تر شده و باعث تشدید علائم اضطراب اجتماعی در دانش آموزان می گردد.
۲.

ارائه الگوهای پیش بینی کننده طلاق عاطفی در زوجین شهر کرمانشاه

تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۹۶
پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوهای پیش بینی کننده طلاق عاطفی در زوجین شهر کرمانشاه انجام گرفت. روش تحقیق پیمایشی، و ابزار اندازه گیری و سنجش، پرسشنامه های کیفی و کمی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه است. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری هدفمند و به صورت نمونه گلوله برفی بود و از بین این زوجین شهر کرمانشاه 19 نفر به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و به روش مصاحبه نیمه ساختارمند سوالات پرسشنامه را جواب دادند. همچنین در بخش دوم این پژوهش، پس از به دست آمدن مدل مفهومی پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه بود که تعداد آن ها 500 نفر بود و روش نمونه گیری در این بخش به صورت نمونه گیری در دسترس بود و تعداد اعضای نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 170 به دست آمد. سوالات حاصل از مصاحبه در نرم افزار MAXQDA 2018 وارد و با استفاده از این نرم افزار مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و جواب های حاصله در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی بررسی شدند و مدل مفهومی پژوهش استخراج گردید. سپس مدل مفهومی پژوهش به وسیله نرم افزار AMOSS 24 مورد برازش قرار گرفت و فرضیات پژوهش بررسی گردیدند. نتایج نشان داد که سبک های فرزند پروری بر طلاق عاطفی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج نشان داد سبک های دل بستگی بر طلاق عاطفی تأثیر دارد. همچنین سبک های ارتباطی بر طلاق عاطفی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۳.

نقش ممیزی سبک های دل بستگی، ناگویی هیجانی و ویژگی های شخصیتی در تشخیص دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت: تحلیل تابع تشخیصی

تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۲۶۴
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ممیزی سبک های دل بستگی، ناگویی هیجانی و ویژگی های شخصیتی در تشخیص دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت: تحلیل تابع تشخیصی بود. طرح پژوهش، تابع تشخیص دوگروهی بود. جامعه موردبررسی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1397 - 1396 به تعداد 82099 نفر بودند. به این منظور تعداد 120 دانش آموز دارای اعتیاد به اینترنت و 120 نفر بدون اعتیاد به اینترنت به شیوه خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ ( 1998 )، سبک های دل بستگی کولینز و رید ( 1990 )، ناگویی هیجانی بگبی، پارکر و تیلور ( 1994 ) و ویژگی های شخصیتی اشتون و لی ( 2009 ) پاسخ دادند. داده های گردآوری شده با آزمون تحلیل تشخیص تجزیه وتحلیل شد. نتایج تحلیل ممیزی نشان داد که با کمک سبک های دل بستگی، ناگویی هیجانی و ویژگی های شخصیتی می توان اعتیاد به اینترنت را پیش بینی کرد. تحلیل ممیزی توانست با 89/1 درصد پیش بینی صحیح دانش آموزان را به دو گروه با و بدون اعتیاد به اینترنت طبقه بندی نماید . نتایج این پژوهش نشان دهنده اهمیت سبک های دل بستگی، ناگویی هیجانی و ویژگی های شخصیتی در امکان تمایز گذاری بین دانش آموزان با و بدون اعتیاد به اینترنت بوده و لذا می توان از این متغیرها در بحث پیشگیری از رفتارهای آسیب زا از اینترنت توسط مشاوران و روانشناسان استفاده کرد.
۴.

مقایسه ی اختلال ضعف روانی و شیوه های حل مسئله و نگرانی در بین پرستاران زن دارای اختلاف خانوادگی و عادی شهر کرمانشاه

تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
پژوهش حاضر، باهدف مقایسه ی اختلال ضعف روانی و شیوه های حل مسئله و نگرانی در بین پرستاران زن دارای اختلاف خانوادگی و عادی شهر کرمانشاه انجام شده است. این پژوهش کاربردی و ازنظر روش اجرا و شیوه گردآوری داده ها از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان پرستار شهر کرمانشاه است. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس بود که از بین این پرستاران 60 نفر که دارای اختلافات خانوادگی بودند انتخاب و 60 نفر از پرستاران زن که دارای شرایط عادی بودند انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای این پژوهش از سه مقیاس حل مسئله کسیدی و لانگ ( 1996 )، مقیاس نگرانی پنسیلوانیا ( PSWQ ) و آزمون MMPI (برای سنجش ضعف روانی) استفاده شد. سپس بر اساس آمار توصیفی و استنباطی و استفاده از نرم افزار spss داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مهارت های حل مسئله در زنان پرستار دارای اختلاف خانوادگی و پرستاران عادی (0/001 P< )، بین نگرانی در زنان پرستار دارای اختلاف خانوادگی و پرستاران عادی (0/001 P< ) و ضعف روانی در پرستاران دارای اختلاف خانوادگی و پرستاران عادی (0/001 P< ) اختلاف آماری معنی داری یافت شد. بدین معنی که پرستاران دارای اختلاف خانوادگی دارای اختلال ضعف روانی بیشتر و شیوه های حل مسئله پایین تر و نگرانی بیشتری نسبت به پرستاران عادی بودند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴