پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره چهارم بهمن 1398 شماره 40

مقالات

۱.

رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی

کلید واژه ها: طرحواره های ناسازگار اولیه تعهد زناشویی رضایت زناشویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 896 تعداد دانلود : 987
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شهر تهران در سال تحصیلی 1395-1394 بودند. حجم نمونه 224 نفر از این افراد بر اساس جدول مورگان و به شیوه نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و براون ( 2003 )، تعهد زناشویی آدامز و جونز ( 1997 ) و رضایت زناشویی انریچ السون، فورنیر و دراکمن ( 1987 ) پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد (0/01> P ). نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که 59/3% درصد واریانس رضایت زناشویی به وسیله طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی تبیین می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی سهم معنادار در پیش بینی رضایت زناشویی دارند.
۲.

مقایسه بلوغ عاطفی در افراد دارای گرایش به خیانت و افراد عادی

کلید واژه ها: بلوغ عاطفی افراد دارای گرایش به خیانت افراد عادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 968 تعداد دانلود : 190
هدف از پژوهش حاضر مقایسه بلوغ عاطفی در افراد دارای گرایش به خیانت و افراد عادی بود. طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل تمامی زوجین شهر شیراز بودند که از میان آن ها 200 نفر، ( 93 نفر گرایش به خیانت) و ( 107 نفر عادی) با روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند؛ و به از پرسشنامه بلوغ عاطفی سینگ و بهارگاوا و پرسشنامه گرایش به خیانت مارک واتلی پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره و تی مستقل با نرم افزار 22- SPSS استفاده شد. نتایج حاصل بر اساس آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که بین بلوغ عاطفی در افراد دارای گرایش به خیانت و افراد عادی تفاوت معنی داری وجود دارد، به این صورت که افرادی که گرایش به خیانت دارند در مقایسه با افراد عادی، بلوغ عاطفی (عدم ثبات عاطفی، ناسازگاری اجتماعی و فقدان استقلال) کمتری دارند.
۳.

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شادکامی دانش آموزان شهر کرمانشاه

کلید واژه ها: هوش هیجانی شادکامی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 662 تعداد دانلود : 748
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شادکامی دانش آموزان شهر کرمانشاه بود. طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با گروه کنترل و به روش تحلیل کواریانس بود. جامعه ی پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان شهر کرمانشاه بود که از این میان 40 دانش آموز شامل ( 20 نفر) در گروه آزمایش و ( 20 نفر) گروه گواه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل مقیاس پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. برای گروه آزمایش، برنامه آموزش هوش هیجانی اجرا شد ولی گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی تحلیل کواریانس استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری 23 - SPSS انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش به کاررفته باعث افزایش شادکامی در دانش آموزان می شود. به طورکلی، می توان گفت که آموزش به کاررفته در شادکامی دانش آموزان اثربخش است.
۴.

رابطه سبک های یادگیری و تفکر انتقادی در دانش آموزان دبیرستانی (دوره اول) شهرستان یزد

کلید واژه ها: تفکر انتقادی رویکردهای تدریس راهبردهای یادگیری دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 180 تعداد دانلود : 754
اهمیت افزایش و بهبود مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان در شرایط رشد فزاینده دانش بشر، امری آشکار است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه سبک های یادگیری و تفکر انتقادی در دانش آموزان دختر پایه نهم دبیرستان های غیر دولتی شهرستان یزد بود . این مطالعه ازلحاظ هدف یک تحقیق کاربردی است و جهت انجام آن از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است و جامعه آماری آن را دانش آموزان دختر پایه نهم دبیرستان های شهرستان یزد (3584 نفر) تشکیل دادند که از این تعداد 184 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه های تفکر انتقادی واتسون و گلریز و سبک های یادگیری کلب پاسخ دادند. داده ها با استفاده آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون و به کمک نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج نشان داد بین نمره کل تفکر انتقادی و سبک های یادگیری ارتباط معناداری وجود دارد؛ به طوری که افراد با سبک یادگیری همگرا بیشترین و افراد با سبک یادگیری انطباق یابنده کمترین نمره تفکر انتقادی را کسب کرده بودند. بدیهی است تفکر انتقادی فراگیران حاصل شیوه تدریس فعال و تفکر باز و انتقادی مدرسان و متناسب با نیاز و تفاوت های فردی فراگیران و استفاده از ابزارهای آموزشی جدید و مناسب است؛ در نتیجه توجه مضاعف به موضوع آموزش تفکر انتقادی در میان دانش آموزان و حتی میان اساتید و مربیان آموزشی پیشنهاد می گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵