جعفر محرمی

جعفر محرمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی بر اساس شخصیت پنج عاملی جایگزین زاکرمن-کلمن و عوامل فراتشخیصی (کمال گرایی و بدتنظیمی هیجانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۸۶
هدف : هدف از این پژوهش پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی بر اساس شخصیت پنج عاملی جایگزین زاکرمن-کلمن و عوامل فراتشخیصی(کمال گرایی و بدتنظیمی هیجانی)» بود. روش : روش پژوهش، کّمی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال تحصیلی 400-1399 به تعداد 32000 بر اساس گزارش روابط عمومی دانشگاه بودند که تعداد 385 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه اعتیاد شبکه های اجتماعی مجازی خواجه احمدی و همکاران(1395)، پرسشنامه شخصیت عاملی زاکرمن-کلمن(2002)، مقیاس کمال گرایی چندبعدی هویت و فلت(1991) و مقیاس دشوای در تنظیم هیجان گراتز و رومر(2004) پاسخ دادند. یافته ها : داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیّره تحلیل شد. نتیجه گیری : بین شخصیت پنج عاملی جایگزین زاکرمن-کلمن و عوامل فراتشخیصی(کمال گرایی و بدتنظیمی هیجانی) با اعتیاد به شبکه های اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز آشکار کرد که 4/57 درصد واریانس اعتیاد به شبکه های اجتماعی به وسیله شخصیت پنج عاملی جایگزین زاکرمن-کلمن و عوامل فراتشخیصی(کمال گرایی و بدتنظیمی هیجانی) تبیین می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شخصیت پنج عاملی جایگزین زاکرمن-کلمن و عوامل فراتشخیصی(کمال گرایی و بدتنظیمی هیجانی) نقش مهمی در پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی دانشجویان دارند.
۲.

ناگویی هیجانی، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت: پیش بینی کننده های نگرش به خیانت در مردان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرش به خیانت ناگویی هیجانی احساس تنهایی ترس از صمیمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۲۴۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ناگویی هیجانی، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت در نگرش به خیانت در بین مردان انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه ی آماری آن تمامی کارکنان مرد شرکت هادیان شهرداری تهران بود که از این جامعه ی آماری 261 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس نگرش به خیانت واتلی ( 2008 )، پرسشنامه ی ناگویی هیجانی تورنتو (1994)، مقیاس ترس از صمیمیت دسکاتنر و تلن ( 1991 ) و مقیاس احساس تنهایی راسل، پیلائو و کاترونا ( 1980 ) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون هم زمان انجام شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین ناگویی هیجانی، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت با نگرش به خیانت وجود دارد (0/001> P ). علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون هم زمان نشان داد که ناگویی هیجانی، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت به ترتیب با 0/31، 0/15 و 0/14 قادر به پیش بینی نگرش به خیانت بودند. طبق یافته های به دست آمده می توان گفت ناگویی هیجانی، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت از عوامل مهم تأثیرگذار بر نگرش به خیانت در مردان هستند، بنابراین باید با آموزش های مناسب، به بهبود ناگویی هیجانی، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت پرداخت تا از این طریق، بتوان به کاهش خیانت در بین مردان کمک کرد.
۳.

بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر ناامیدی و بی لذتی دانشجویان مبتلا به افسردگی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۸۲۷
هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر اساس پروتکل درمانی آرون تی بک، بر ناامیدی و بی لذتی در دانشجویان مبتلا به افسردگی بود. روش: پژوهش حاضر با روش کارآزمایی بالینی تصادفی با دو گروه آزمایش و گواه، در مرکز فوق تخصصی مغزواعصاب الومینا انجام شد. ابتدا مراجعه کنندگان با مصاحبه تشخیصی بالینی و استفاده از آزمون افسردگی بک(نمرات بالاتر از 20) به صورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و گواه قرار داده شدند و همزمان آزمون ناامیدی بک و آزمون بی لذتی اسنیس- همیلتون از آنان گرفته شد. پس از طول درمان، مجدد هر سه آزمون گرفته شد و با آزمون اف. تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بررسی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایشی و گواه در سه متغیّر سطح افسردگی، ناامیدی و بی لذتی، نشان دادکه سطح کلی افسردگی و ناامیدی کاهش یافته، ولی احساس بی لذتی در سطح معنادار کاهش نداشته است. نتیجه گیری: در دانشجویان افسرده ای که علامت ناامیدی شدید است، با توجه به اینکه ناامیدی پیش بین خودکشی و از علامتهای کلیدی افسردگی است، درمان شناختی- رفتاری بر اساس مدل بک، اثربخش و مفید می باشد. این درمان در کاهش علامت بی لذتی در افسرده ها نیز مؤثر است، اما نه به اندازه ناامیدی. سطح کلی افسردگی دانشجویان افسرده ای که با این روش درمان شده اند، بهتر شده است؛ ولی با وجود بهبود کلی و افزایش خلق، علامت بی لذتی تا حدودی در آنها وجود دارد.
۴.

بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با صفات شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور شهرستان دامغان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۴۹۲
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای جهت گیری مذهبی با صفات شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور شهرستان دامغان انجام شده است. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماریپژوهش عبارتند از کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد و پیام نور دامغان که در سال تحصیلی 93-1392 به تحصیل اشتغال داشتند. نمونه آماری شامل 250 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمون جهت گیری مذهبی و آزمون شخصیت نئو به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها: نتایج آزمون تی نشان دادکه بین دو جنس، به لحاظ سازة مذهب مندی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین دو دانشگاه، از نظر مذهبی بودن افراد نیز تفاوتی یافت نشد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین مذهب مندی و رگة شخصیتی روان آزردگی همبستگی منفی و بین سازه مذهب مندی و رگه های شخصیتی برون گرایی، وظیفه شناسی و توافق همبستگی مثبت وجود دارد. دیگر یافته ها حاکی از آن است که بین مذهب مندی و صفت انعطاف پذیری دانشجویان همبستگی معنادار وجود ندارد. در این مطالعه، صفت شخصیتی وظیفه شناسی به عنوان بهترین متغیّر پیش بینی کننده برای مذهب به حساب آمد. نتیجه گیری: میزان مذهبی بودن دانشجویان با جنسیت و نوع دانشگاه رابطه ای ندارد. همچنین، افرادی که مذهبی ترند، برون گراتر، وظیفه شناس تر و از بهداشت روانی بالاتری برخوردارند.
۵.

رابطه معنویت با تعهد و احساس مسئولیت در دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور دامغان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۴۶۱
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه معنویت با تعهد و احساس مسئولیت در قبال دیگران صورت پذیرفت. روش: روش پژوهشتوصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان مقطع لیسانس دانشگاه پیام نور دامغان که در سال تحصیلی 1392-1391 مشغول تحصیل بودندکه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای نمونه ای به حجم 294 انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی و پرسشنامه میزان تعهد از مقیاس ریتکس بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی، رگرسیون و آزمون تفاوت معنی داری دو گروه استفاده شد. یافته ها: مشخص گردید که بینمعنویت با تعهد و مسئولیت پذیری در دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد.نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت، افرادی که دارای معنویت بالاتری هستند از میزان تعهد و احساس مسئولیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان