فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی سال ششم بهار 1394 شماره 21

مقالات

۱.

مقایسه اثربخشی آموزش الگوی چندمحوری شفیع آبادی با نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون بر فرسودگی شغلی کارکنان واحد اسنادپزشکی سازمان تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۷
۳.

بررسی راهبردهای توانمندسازی مبتنی بر بازسازی شناختی - رفتاری برتقویت خودپنداره زنان پس از طلاق شهر تهران

۴.

تبیین مدل نظری برای سبک های فرزند پروری، سبک های دلبستگی و خود متمایزسازی زوجین

۶.

نقش مولفه های سلامت خانواده اصلی و ابعاد تمایزیافتگی خود در پیش بینی رغبت به ازدواج در دانشجویان

۷.

بررسی رابطه دین داری و مولفه های آن با مهارت های اجتماعی ماتسون در دانش آموزان دبیرستان شهر قزوین

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱