فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی سال سوم بهار 1391 شماره 9

مقالات

۲.

بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن در کاهش نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی

۳.

تعیین اثربخشی معنادرمانی بر اضطراب مرگ در سالمندان

۴.

مقایسه اثربخشی مدل شناختی ویتال و توقف فکر، در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری

۵.

مقایسه ابعاد کمال گرایی (خودمدار، دیگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در میان دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و دانشجویان عادی دانشگاه علامه طباطبایی

۷.

رابطه کارکردهای شناختی و نظریه ذهن در بیماران وسواس فکری -عملی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹