فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی سال ششم تابستان 1394 شماره 22 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه سبک های هویت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتیاد و افراد سالم در شهرستان خرم آباد(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

اثربخشی درمان مرور زندگی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی زنان سالمند ساکن شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

پیش بینی میزان عزت نفس ، خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس شیوه های فرزند پروری و الدین با همایندی خودمتمایزسازی آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اثربخشی آموزش مثبت نگری در افزایش کیفیت زندگی با تأکید بر قرآن و آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

رابطه غنی بودن پیوند کار- خانواده با عزت نفس و امنیت روان شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵