فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی سال ششم بهار 1394 شماره 21 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه اثربخشی آموزش الگوی چندمحوری شفیع آبادی با نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون بر فرسودگی شغلی کارکنان واحد اسنادپزشکی سازمان تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مقایسه اثربخشی روشهای درمانگری بیوفیدبک و کگل در درمان بی اختیاری ادراری فوریتی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی راهبردهای توانمندسازی مبتنی بر بازسازی شناختی - رفتاری برتقویت خودپنداره زنان پس از طلاق شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تبیین مدل نظری برای سبک های فرزند پروری، سبک های دلبستگی و خود متمایزسازی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی _ اخلاقی آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقش مولفه های سلامت خانواده اصلی و ابعاد تمایزیافتگی خود در پیش بینی رغبت به ازدواج در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی رابطه دین داری و مولفه های آن با مهارت های اجتماعی ماتسون در دانش آموزان دبیرستان شهر قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵