فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی سال سوم تابستان 1391 شماره 10

مقالات

۱.

فراتحلیل مقایسه اثربخشی درمان های دارویی و مداخلات روان شناختی بر میزان نشانه های افسردگی

۲.

بررسی تأثیر روان درمانگری تحلیلی کوتاه مدت با رویکرد روان شناسی خویشتن در تغییر سبک دلبستگی دانشجویانی با سبک دلبستگی ناایمن

۳.

رابطه هوش هیجانی و شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۵.

بررسی اثربخشی روش های آرام سازی و انحراف توجه، برای کاهش و کنترل درد کودکان بستری در بیمارستان عمومی

۶.

بررسی اثربخشی و مقایسه موسیقی درمانی بر مبنای موسیقی ایرانی و شناخت درمانی روی کنترل خشم نوجوانان

۷.

تأثیر شناخت درمانی مذهب محور و معنا درمانگری بر کاهش نشانگان افسردگی، اضطراب و پرخاشگری دانشجویان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹