فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی سال سوم تابستان 1391 شماره 10 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

فراتحلیل مقایسه اثربخشی درمان های دارویی و مداخلات روان شناختی بر میزان نشانه های افسردگی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی تأثیر روان درمانگری تحلیلی کوتاه مدت با رویکرد روان شناسی خویشتن در تغییر سبک دلبستگی دانشجویانی با سبک دلبستگی ناایمن(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

رابطه هوش هیجانی و شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی اثربخشی روش های آرام سازی و انحراف توجه، برای کاهش و کنترل درد کودکان بستری در بیمارستان عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی اثربخشی و مقایسه موسیقی درمانی بر مبنای موسیقی ایرانی و شناخت درمانی روی کنترل خشم نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تأثیر شناخت درمانی مذهب محور و معنا درمانگری بر کاهش نشانگان افسردگی، اضطراب و پرخاشگری دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵