چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی بهار 1392 شماره 13

مقالات

۲.

طراحی و تبیین الگوی عدالت محور وفاداری به نام تجاری در شعب بانک تجارت شهرستان یزد

۳.

مقایسه سه روش برآورد قیمت رایانه همراه در بازار تهران: رگرسیون لذت باورانه (هدانیک)، شبکه عصبی بازگشتی و شبکه عصبی GMDH

۴.

مدل سازی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری بنگاه با استفاده از روش ترکیبی نگاشت علی و شبکه های بیزین در صنعت بیمه

۵.

بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه سازمان ها (مطالعه موردی: شرکت های داروسازی و شرکت های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران)

۶.

ارائه مدلی برای تبیین اثر تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه های زنجیره ای شهروند بر روی وفاداری مشتریان این فروشگاه ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵