کتابداری و اطلاع رسانی

کتابداری و اطلاع رسانی

کتابداری و اطلاع رسانی دوره اول تابستان 1377 شماره 2 (پیاپی 1)

مقالات

۱.

سبک مدیریت در کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه ها مدیریت و سازمان کتابخانه ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه ها(به طور عام) آمار کتابخانه ای،گزارشات کتابخانه ای
  3. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه ها(به طور عام) انواع کتابخانه ها عمومی
تعداد بازدید : ۱۱۲۹ تعداد دانلود : ۷۰۳
در ابتدا چهار سبک مدیریت ارائه شده توسط رنسیس لیکرت شرح داده شده است. با استفاده از سبکهای پیشنهادی، رنسیس لیکرت پرسشنامه ای با 32 پرسش بسته و یک پرسش باز تهیه و بین 146 کارمند کتابخانة آستان قدس توزیع شد. تحلیل داده ها با استفاده از فرمول مجذور خی نشان داد که در شاخص رهبری سبک 3، سبک غالب است. در شاخصهای انگیزش، ارتباطات، تصمیم گیری و هدفگذاری سبک 2، سبک غالب است. در شاخص کنترل سبک 2 و 3 مشترکاً غالب هستند. بر اساس یافته ها و به ویژه پاسخهای داده شده به پرسش باز سه گروه پیشنهاد تحت عنوان پیشنهاد به مدیران عالی و حوزة فرهنگی، پیشنهاد به مدیریت کتابخانه و پیشنهاد به محققان و پژوهشگران ارائه شده است
۲.

گسترش های ایرانی رده بندی دهدهی دیویی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸۹ تعداد دانلود : ۲۴۰۱
نظام رده بندی دهدهی دیویی یکی از نظامهای متداول طبقه بندی است که در کتابخانه ها برای سازماندهی موضوعی انواع مواد کتابخانه به کار میرود. در ایران نیز، این رده بندی در بسیاری از کتابخانه ها مورد استفاده قرار میگیرد و مبنای تنظیم موضوعی بسیاری از کتاب شناسیها از جمله کتاب شناسی ملی ایران است. تقسیم بندی دانشها و معارف بشری و موضوعات خاصّ کشورهای عربی در رده بندی دهدهی دیویی مفصّل و کم نقص است ولی در زمینه های مربوط به مسائل خاص ملل گوناگون، از جمله ایران، این رده بندی کاستیهای بسیاری دارد. رفع این کاستیها را که گهگاه به دوباره نویسی کامل قسمتی از رده بندی دیویی میانجامد، اصطلاحاً گسترش رده بندی مینامند. در گسترشهای ایرانی رده بندی دهدهی دیویی مواردی دیده میشود که به نظر اشتباه میآید. نوشتة زیر، بر آن است که، با بررسی این موارد و ارائهی پیشنهادهایی برای اصلاح آنها، در غنا و تکمیل این ابزارهای ارزشمند آموزش رده بندی دهدهی دیویی سهمی ادا کند.
۵.

ضرورت برپایی نظام ملی اطلاع رسانی در ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۶۸۳
پیدایش، گسترش و تحوّل ارتباطات و اطلاعات به منزلة زیربنای توسعه و پیشرفت پایدار ملی در جامعه اطلاع گرای امروز، ضرورت برپایی نظام ملی اطلاع رسانی را ایجاب میکند. تعریف، هدفها، اجزاء تشکیل دهنده، و ضرورت تشکیل نظام ملی اطلاع رسانی، افزون بر ملزومات، ساختار، مراحل کار و شرایط ایجاد و استقرار چنین نظامی در کشور جمهوری اسلامی ایران درنمایة این گفتار است. در پایان، نقش کتابخانه ملی در برنامه ریزی و موانع بر سر راه تشکیل نظام ملی اطلاع رسانی نیز برشمرده میشود.
۶.

پیدایش و دامنة علم اطلاع رسانی

۷.

نظرات بنیانی دربارة کتاب خوانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتاب مطالعه و وضعیت مطالعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی خدمات اطلاع رسانی مدیریت اطلاعات اشاعه اطلاعات
تعداد بازدید : ۱۰۶۱ تعداد دانلود : ۵۱۸
در این مقاله وضعیت کتاب خوانی در ایران در پرتو سه اصل: معقول عمل کردن انسان، اصل کمترین کوشش و اصل دسترس پذیری مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اصل اول ویژگیهای خواندن به قصد لذّت، خواندن به قصد یادگیری و خواندن به قصد تصمیم گیری بهتر، توصیف شده است. بر اساس اصل کمترین کوشش، شرایط لازم برای غلبة خواندن بر رقبای خود تشریح شده است و بر اساس دسترس پذیری مواردی که میتواند خواندن را به عنوان عملی معقول همراه با کمترین کوشش برای رسیدن به هدف مشخص توجه کند، شرح داده شده است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۳