کتابداری و اطلاع رسانی

کتابداری و اطلاع رسانی

کتابداری و اطلاع رسانی دوره اول پاییز 1377 شماره 3 (پیاپی 2)

مقالات

۱.

معرفی نفایس آستان قدس: مرقّعی نفیس از مجموعة خطّی کتابخانه آستان قدس رضوی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه ها مجموعه های کتابخانه ای و منابع کتابخانه ای و اطلاعاتی مجموعه های خاص و موضوعی
 2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه ها مجموعه های کتابخانه ای و منابع کتابخانه ای و اطلاعاتی نسخ خطی
 3. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری صنعت و تجارت کتاب نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : ۱۰۰۹ تعداد دانلود : ۵۴۶
پس از ارائة تعاریف متفاوت مرقع، روشهای شکل گیری اجزاء مرقع ها معرفی شده اند. سپس مقدمة مرقع نفیس موجود در کتابخانه آستان قدس، نستعلیق نویسان و ثلث نویسان و نیز تکتک مجالس مرقع موردنظر به تفکیک شرح داده شده است و خط و تصویری از مرقع برای نمونه پیوست شده است
۲.

جستجوی آثار و متون الگوی کتابخانه ای برای آموزش مهارتهای اطلاعیابی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه ها مجموعه های کتابخانه ای و منابع کتابخانه ای و اطلاعاتی انواع منابع اطلاعاتی
 2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی خدمات اطلاع رسانی مدیریت اطلاعات
 3. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی خدمات اطلاع رسانی مدیریت اطلاعات ذخیره و بازیابی اطلاعات
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۲۸۸
با توجه به رشد سریع و روزافزون اطلاعات، مسأله چگونگی جستجو و بازیابی آن مطرح میگردد. این مقاله الگویی از جستجوی نظامیافته متون را توصیف میکند که میتواند به عنوان ابزار آموزشی در کسب مهارتهای اطلاعاتی بکار میرود. طرح پیشنهادی به ترتیب مراحل انجام جستجوی متون را بیان میکند. 1-ساختن مجموعه ای از واژه های جستجو.2-درستکردن یک جمله جستجوی منطقی که در آن از عملگرهای بولی و نشانه هایی مانند: پرانتز و کوتاه سازی میتوان استفاده کرد.3-ارزیابی پارامترهای جستجو که در آن وجود پنج محدودگر مکانی، زمانی، رشته ای و شکلی و زبانی ضروری مینمایند.4-منابع جستجوی اطلاعات که یکی از اساسیترین آنها فهرست کتابخانه است.5-ثبت و ارزیابی منابع و مآخذ که باید به شکل استاندارد صورت گیرد.
۳.

تابلو اعلانات الکترونیکی (BBS) و ملزومات آن

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی خدمات اطلاع رسانی
 2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی شبکه های اطلاعاتی و کامپیوتری
 3. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه های الکترونیکی انواع منابع الکترونیکی
تعداد بازدید : ۴۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۵۳
در این مقاله، ضمن تعریف شبکه و اهمیت آن در اطلاع رسانی، به معرفی یکی از انواع شبکه ها، یعنی تابلو اعلانات الکترونیکی، کاربردها و ملزومات آن، از جمله انواع مودمها و نرم افزارهای لازم برای راه اندازی این گونه شبکه پرداخته شده است تا کتابداران بتوانند با ویژگیهای آن آشنا شوند.
۴.

برخی از مباحث عمدة خدمات اطلاع رسانی در عصر فن آوری جدید

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی خدمات اطلاع رسانی
 2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی اطلاعات (به طور عام) فن آوری اطلاعات
 3. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی خدمات اطلاع رسانی مدیریت اطلاعات
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۲۹۴
با پیشرفت سریع تکنولوژی اطلاعات، تحولات و تغییرات وسیعی در حوزه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در حال وقوع است. در این مقاله، چهار مفهوم که ناشی از تأثیر تکنولوژی در کار کتابخانه ها و کتابداران هستند مورد بحث قرار میگیرد. این چهار مفهوم عبارتند از: «جهانیشدن اطلاعات»، «همگرایی»، «واسطه رهایی» و «توانایی عمل بین نظام ها».
۶.

جایگاه منابع اطلاعاتی در فرآیند یادگیری دانشجویان دانشگاه فردوسی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه ها مجموعه های کتابخانه ای و منابع کتابخانه ای و اطلاعاتی انواع منابع اطلاعاتی
 2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم کتابداری پژوهش های کتابداری،روش پژوهش در کتابداری
 3. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه ها(به طور عام) انواع کتابخانه ها دانشگاهی
تعداد بازدید : ۱۱۹۱ تعداد دانلود : ۵۶۳
این تحقیق به جایگاه منابع اطلاعاتی در آموزش دانشجویان دانشگاه فردوسی پرداخته است. 360 دانشجو که به روش نظامیافته از هشت دانشکده به عنوان نمونه برگزیده شده بودند با اظهارنظر درباره پنجاه زیرپرسش از هفت پرسش اصلی در این تحقیق شرکت کردند. تحلیل دادهها که با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت، مشخص ساخت که دانشجویان ورودی سالهای 1372 و 1373 رشته های علوم تجربی و علوم انسانی این دانشگاه دربارة بسیاری از پرسشهای مطرح شده در پرسشنامه توافق نظر دارند. بر اساس یافته های تحقیق، کتاب درسی، محتوی کلاسها، جزوات و کتابخانه به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را به عنوان منابع اطلاعاتی پرثمر در یادگیری ذکر کرده اند. دانشجویان بیشتر برای امانت گرفتن کتاب به کتابخانه مراجعه میکنند. مجموعه کتابهای کتابخانه، مجموعه کتابهای درسی کتابخانه و مجموعه کتابهای مرجع کتابخانه یا حداکثر 68% امتیاز از سودمندی برخوردارند. بالاترین درجة رضایت از منابع اطلاعاتی به محتوای کتاب درسی، محتوای جزوه درسی و محتوی موجودی کتابخانه اختصاص دارد.
۷.

نقش آموزشی کتابخانه های دانشگاهی:مروری بر مباحث عمده و جریان شکل گیری

۸.

بحثی نظری درباب بررسی استفادهکنندگان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم کتابداری پژوهش های کتابداری،روش پژوهش در کتابداری
 2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی خدمات اطلاع رسانی
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۳۲۴
بررسی استفادهکنندگان یکی از رایج ترین روشهای تحقیق برای ارائة برنامه و خدمات بهتر به مراجعان است. چون موفقیّت استفادهکنندگان در بهره گیری از مواد از ارزش بالایی برخوردار است، بسیار از برنامه ریزان بر اهمیت داده های حاصل از بررسی استفادهکنندگان جهت ارائه خدمات مطلوبتر تأکید دارند. در این مقاله سابقه تاریخی، ارزشها، روشها، انواع و مشکلات بررسی استفادهکنندگان از دیدگاههای متفاوت مورد توجه قرار گرفته است و چند پیشنهاد برای طراحی بهتر بررسی استفادهکنندگان ارائه شده است.
۹.

کتاب و کتابت در قرون اولیه اسلام

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتاب
 2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتاب تاریخچه کتاب
تعداد بازدید : ۲۶۲۷ تعداد دانلود : ۹۳۱
کتاب و کتابخانه سنگ زیربنای فرهنگ و تمدن اسلامی است با طلوع خوشید اسلام در سرزمین حجاز، قرآن مجید بر پیامبر عظیم الشأن اسلام نازل شد و نخستین پیام آن سرآغاز وحی میباشد امر به خواندن و نوشتن بود. قرآن در آیات مختلف خود را کتاب مینامد که از طریق وحی بر حضرت محمد(ص) نازل شده است و در چندین سوره کلمه صحف نیز به همین معنا به کار رفته است. مسلمانان صدر اسلام قبل از تألیف هر کتابی با تحریر، قراءت و نگارش قرآن مجید سروکار داشتند و نویسندگی را با ثبت کلمات نورانی آیات قرآن آغاز کردند. از مجموع روایات تاریخی استفاده میشود که از میان نویسندگان، حضرت علی(ع) بیشتر از دیگران در امر کتابت و گردآوری آیات قرآن دخالت داشتند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۳