مطالعات روانشناسی تربیتی ( دانشگاه سیستان و بلوجستان)

مطالعات روانشناسی تربیتی ( دانشگاه سیستان و بلوجستان)

مطالعات روانشناسی تربیتی شهریور 1387 شماره 7

مقالات

۱.

بررسی رابطه ی ابعاد شخصیتی مادر با اضطراب در کودکان

۲.

بررسی تأثیر روش های بازپروری کپارت و سینا در درمان نارسایی های ویژه ی یادگیری، اختلال خواندن

۳.

بررسی راههای بهبود مناسبات خانه و مدرسه از دیدگاه آموزگاران

۶.

عوامل روانی - اجتماعی مؤثر بر فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی

۷.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی

۸.

بررسی رابطه ی هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸