مطالعات روانشناسی تربیتی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات روانشناسی تربیتی (نشریه علمی وزارت علوم)


این نشریه در ابتدای انتشار با نام علوم تربیتی و روانشناسی منتشر شده است.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ تیر ۱۳۸۹
مدیر مسئول: دکتر علیرضا بندانی
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان
p-issn: ۲۲۲۸-۶۶۸۳
صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتربهروز بیرشک
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: داود مختاری
مدیر اجرایی: دکتر حسین جنا آبادی
هیئت تحریریه: دکترحمیدرضا آقامحمدیان، دکتر نورمحمد بخشانی، دکتر عبدالوهاب پورقاز، دکتر حسین جناآبادی، دکترمحمد خیر، دکترمهوش رقیبی، دکتریحیی کاظمی، دکترحمید رضا علوی، دکترمهرداد مظاهری
آدرس: زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- مجله مطالعات روانشناسی تربیتی- صندوق پستی:655-98135
تلفن: ۰۵۴۳۱۱۳۶۸۱۷
وب سایت: http://jeps.usb.ac.ir/
پست الکترونیکی: research@ped.usb.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷