مطالعات روانشناسی تربیتی

مطالعات روانشناسی تربیتی

مطالعات روانشناسی تربیتی دوره نهم پاییز و زمستان 1391 شماره 16 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تاثیر آموزش مهارت های دوست یابی به کودکان و آموزش از طریق والدین بر افزایش کیفیت دوستی دخترانِ دارای مشکل در روابط با همگنان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

نقش کیفیت تدریس اساتید و مؤلفه های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت ها و چالش های برنامه درسی در آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

رابطه خویشتن داری، خلاقیت و سبک های رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مطالعه رابطه بین تحقق نیازهای اساسی روانی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

خودکارآمدی و هدف های پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (PES-HS)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

پیش بینی خلاقیت دانش آموزان با توجه به متغیرهای حمایت خودمختاری ادراک شده، ساختار ادراک شده و جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵